Usnesení z 21. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 21. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 13. 07. 2023 od 9:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost Jitky Petrové, Truhlářská 3331, Varnsdorf 407 47, IČ: 02135141 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
1.02 Přijetí věcného daru od Ústeckého kraje pro JSDHO
1.03 Odpis daňových pohledávek
1.04 Odpis nedaňových pohledávek
1.05 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2023
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství
3.02 Přijetí věcného daru – 2 ks měřících zařízení od ŘSD ČR
3.03 Žádost ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN
3.04 Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje
3.05 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost Jitky Petrové, Truhlářská 3331, Varnsdorf 407 47, IČ: 02135141 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Usnesení č. 254/2023
Rada města rozhodla schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč paní Jitce Petrové, Truhlářská 3331, Varnsdorf 407 47, IČ: 02135141 za podmínek dle předloženého návrhu.

 

1.02 Přijetí věcného daru od Ústeckého kraje pro JSDHO
Usnesení č. 255/2023
Rada města rozhodla přijmout věcný dar od Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu.

 

1.03 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 256/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.  

 

1.04 Odpis nedaňových pohledávek
Usnesení č. 257/2023
Rada města rozhodla odepsat pohledávky ve výši 3.679,65 Kč dle předloženého návrhu.

 

1.05 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2023
Usnesení č. 258/2023
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2023 dle předloženého návrhu.

 

2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 4818, p. p. č. 4819 a p. p. č. 4823 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 259/2023/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 4818, p. p. č. 4819 a p. p. č. 4823 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 259/2023/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 4818 a to tak, aby výměra pozemku č. 4819 byla dle ÚP vhodná k výstavbě RD.

 

Žádost o prodej p. p. č. 4820 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 260/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 4820 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a uzavření nového pronájmu
Usnesení č. 261/2023/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 15/2018 ke dni 30.06.2023.

a dále

Usnesení č. 261/2023/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6353/9 – zahrada o výměře 235 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. V. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 5798 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 262/2023
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 5798 – zahradu o výměře 295 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům J. a L. F. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady, parkování k domu č. p. 854.

 

Žádost o pronájem části p. p. č. 7680 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 263/2023
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7680 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 60 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. Š. za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku.

 

Žádost o pacht p. p. č. 170/1 a p. p. č. 296 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 264/2023
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 170/1 – orná půda o výměře 4.230 m2 a p. p. č. 296 – trvalý travní porost o výměře 7.639 m2 vše v k. ú. Studánka u Rumburku společnosti Farma Poustevna s. r. o., Velký Šenov, IČ 48266451 za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a udržování pozemků a provozování zemědělské činnosti.

 

Žádost o pronájem části p. p. č. 472/3 a části p. p. č. 8961/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 265/2023/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 8961/1- ostatní plocha, komunikace o výměře 40 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. B. bezplatně na dobu neurčitou za účelem umožnění parkování OA.

a dále

Usnesení č. 265/2023/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 472/3 - zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Varnsdorf od pana M. B. bezplatně na dobu neurčitou za účelem užívání a údržby chodníku.

 

Návrh na nabytí p. p. č. 1922 a p. p. č. 1927/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 266/2023
Rada města doporučuje zastupitelstvu města bezplatně nabýt do vlastnictví p. p. č. 1922 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 600 m2 a p. p. č. 1927/2 – zahrada, výměra 2.576 m2 v k. ú. Varnsdorf od Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, IČ 70892156 s právem hospodaření Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 40747 Varnsdorf, IČ 18383874.

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce střechy na hlavním objektu ZŠ Východní 1602, Varnsdorf, na p. č. 1423 k. ú. Varnsdorf“
Usnesení č. 267/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 01/2022/Pu uzavřené dne 11.05.2022 mezi Městem Varnsdorf a společností WAKOS, s. r. o., IČ 62241834, na akci „Rekonstrukce střechy na hlavním objektu ZŠ Východní 1602, Varnsdorf, na p. č. 1423 k. ú. Varnsdorf“, kterým se snižuje cena díla na částku 8.125.387,58 Kč včetně DPH a zároveň se ruší bod č. 2 čl. 3 v části VI Pozastávka za podmínky nahrazení bankovní zárukou.

 

Žádost o navýšení úplaty (odměny) za správu bytového fondu, správu nebytových prostor, společnosti Regia a. s.
Usnesení č. 268/2023/1
Rada města rozhodla souhlasit s navýšením úplaty (odměny) za správu bytového fondu od 01.07.2023 z 350 Kč na 400 Kč za předpokladu schválení rozpočtového opatření.

a dále

Usnesení č. 268/2023/2
Rada města rozhodla souhlasit s navýšením úplaty (odměny) za jeden nebytový prostor, který není obsazen od 01.07.2023 z 350 Kč na 400 Kč za předpokladu schválení rozpočtového opatření.

 

Uzavření Dodatku č. 4 SOD č. 80/2021 na akci „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek"
Usnesení č. 269/2023
Rada města rozhodla schválit uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 80/2021 ze dne 08.09.2021 s dodavatelem stavby f. Stamo spol. s. r. o. Děčín na realizaci akce ,,Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek“ z důvodu změny termínu dokončení stavby z 30.06.2023 na 30.09.2023.

 

Rozhodnutí o přidělení zakázky „Oprava povrchu komunikace asfaltobetonem v ul. Okružní v úseku od pozemku p. č. 4301 po pozemek p. č. 4306/156 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 270/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava povrchu komunikace asfaltobetonem v ul. Okružní v úseku od pozemku p. č. 4301 po pozemek p. č. 4306/156 ve Varnsdorfu“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751, s termínem dokončení 30.09.2023 a celkovou cenou díla 439.922,50 Kč bez DPH.

 

Ukončení smlouvy o umístění reklamního poutače na bytovém domě
Usnesení č. 271/2023
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu na umístění reklamního poutače se společností CTT media s. r. o. k 01.07.2023.

 

3. Různé

3.01 Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství
Usnesení č. 272/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou EKO-KOM, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, IČO: 251 34 701.

 

3.02 Přijetí věcného daru – 2 ks měřících zařízení od ŘSD ČR
Usnesení č. 273/2023
Rada města rozhodla přijmout věcný dar od Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, IČ: 65993390, dle předloženého návrhu.

 

3.03 Žádost ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN
Usnesení č. 274/2023
Rada města uděluje souhlas příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 251.136 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci projektu Obědy pro děti. Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného pro 40 žáků v období od 01.09.2023 do 30.06.2024.

 

3.04 Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jan Šimek                                                                              Mgr. Jan Šišulák
starosta města                                                                      místostarosta města