Usnesení z 21. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 21. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 04.09.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Harmonogram zpracování a schválení rozpočtu na rok 2020
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.04 Žádost o individuální dotaci společnosti TJ Slovan Varnsdorf z.s.
1.05 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2019
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Vyslovení souhlasu s umístěním pamětní desky na budově Gymnázia Varnsdorf
3.02 Aplikace Mobilní Turista
3.03 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci týmu varnsdorfských profesionálních hasičů v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.04 Informace z komisí města
3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Harmonogram zpracování a schválení rozpočtu na rok 2020
Usnesení č. 344/2019
Rada města rozhodla schválit Harmonogram zpracování a schválení rozpočtu na rok 2020 v předloženém znění.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 345/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 346/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.04 Žádost o individuální dotaci společnosti TJ Slovan Varnsdorf z.s.
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


1.05 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2019
Usnesení č. 347/2019
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 8 na rok 2019 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 1464/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 348/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1464/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3610/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 349/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3610/6 a p. p. č. 3610/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3616 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 350/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3616 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 351/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 790/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 352/2019/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 790/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 352/2019/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 790/1 v k. ú. Studánka u Rumburku na výstavbu RD dle návrhu žadatele.


Žádost o prodej části p. p. č. 61 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 353/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 61 v šíři pozemkové parcely p. p. č. 59 v  k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 460 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 354/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 460 a p. p. č. 457 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 892/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 355/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 892/2 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Nabídka k uplatnění předkupního práva
Usnesení č. 356/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města neuplatnit předkupní právo k p. p. č. 5280 v k. ú. Varnsdorf.


Nabídka k bezúplatnému nabytí ul. Dopravní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 357/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města bezúplatně nabýt do vlastnictví p. p. č. 8201 – ostatní plocha, komunikace o výměře 2.877 m2, p. p. č. 6239/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 12.516 m2 v k. ú. Varnsdorf od správy železniční dopravní cesty, státní organizace Ústí nad Labem.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 358/2019
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 259/2019 ze dne 20.06.2019.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 359/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Husitská + 2, číslo stavby 7700072283, na části p. p. č. 762/5, 780, 781, 787, 802, 813/3, 818/2, 832 a 8180 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 102.393 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 360/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Dělnická + 4, číslo stavby 7700072284, na části p. p. č. 2148/1, 2075, 6309, 6260/3, 6325/1, 6336, 6324, 6368/1 a 6338 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 107.742,74 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018092/SoBS VB/02, DC Varnsdorf, p. p. č. 2280
Usnesení č. 361/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 2280, nové kNN na části p. p. č. 4148 a 4209/2 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.900 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005995/VB45, DC Varnsdorf, Tajchmanova
Usnesení č. 362/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Tajchmanova, nové kNN na části p. p. č. 2189/1, p. p. č. 6771, p. p. č. 6770/1, p. p. č. 6770/2, p. p. č. 6752, p. p. č. 6750/1, p. p. č. 6834/11, p. p. č. 6834/10, p. p. č. 6728, p. p. č. 6727, p. p. č. 6721, p. p. č. 6723, p. p. č. 6881, p. p. č. 6755/1, p. p. č. 6679 a p. p. č. 6514/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 27.045 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018041/SoBS VB/2, DC Varnsdorf, p. p. č. 2155-2
Usnesení č. 363/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 2155-2, nové kNN na části p. p. č. 2158/1 a 2169 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4010037/VB01, DC Varnsdorf, p. p. č. 3432/8
Usnesení č. 364/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3432/8, nové kNN na části p. p. č. 3420 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 365/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 3024/4 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (oprávněný), IČ: 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 750 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy.  Částka je splatná do 60 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 366/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace na části p. p. č. 4206 a p. p. č. 4219/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč (+ DPH v zákonné sazbě). Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do veřejného seznamu služebnosti IS. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 367/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodu a kanalizace na části p. p. č. 1234 a p. p. č. 1065 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč (+ DPH v zákonné sazbě). Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do veřejného seznamu služebnosti IS. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 368/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 4962 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 4960/1 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 369/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 1872 a p. p. č. 1956/18 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 1956/6 v      k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Nákup stomatologické soupravy“
Usnesení č. 370/2019/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky  s názvem „Nákup stomatologické soupravy“  vybranému dodavateli Milan Hanzlíček, Masarykova 721/47, 412 01 Litoměřice, IČ: 47318643 za cenu 576.859,50 Kč bez DPH.
 
a dále
 
Usnesení č. 370/2019/2
Rada  města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci Nákup stomatologické soupravy s Milanem Hanzlíčkem, Masarykova 721/47, 412 01 Litoměřice, IČ: 47318643 za cenu 576.859,50 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce zastupitelstvem města. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“
Usnesení č. 371/2019
Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“.


Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Petra Bezruče“
Usnesení č. 372/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Petra Bezruče“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.11.2019 a celkovou cenou díla  719.270,13 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Mariánská“
Usnesení č. 373/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Mariánská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.11.2019 a celkovou cenou díla 572.600,55 Kč bez DPH.


Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Splašková a dešťová kanalizace, Varnsdorf – Hrádek, ul. Petra Bezruče“
Usnesení č. 374/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavební firma – Alexandr Straka, Janská 95, 405 02 Janská, IČ: 02038871 na akci Splašková a dešťová kanalizace, Varnsdorf – Hrádek, ul. Petra Bezruče“ za cenu 1.943.983,32 Kč bez DPH a s termínem realizace stavby od 01.01.2020 do 30.06.2020.


3. Různé

3.01 Vyslovení souhlasu s umístěním pamětní desky na budově Gymnázia Varnsdorf
Usnesení č. 375/2019
Rada města rozhodla souhlasit s umístěním pamětní desky na budově Gymnázia Varnsdorf v rámci pořádání „Roku Lužických Srbů v Libereckém kraji 2019 – 2020“.


3.02 Aplikace Mobilní Turista
Usnesení č. 376/2019
Rada města rozhodla zapojit se do projektu aplikace Mobilní Turista společnosti GOWAY s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 040 82 818, za cenu 15.000 Kč bez DPH.


3.03 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci týmu varnsdorfských profesionálních hasičů v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 377/2019
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf týmu varnsdorfských profesionálních hasičů ve výši 30.000 Kč.


3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)
 

3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 378/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 


Ing. Stanislav Horáček                             Josef Hambálek 
starosta města                                       místostarosta města