Usnesení z 20. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 27. 9. 2007 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost o změnu odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů na rok 2007 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926
b) Žádost Nadace Euronisa o finanční příspěvek
c) Žádost o změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro Městskou knihovnu Varnsdorf
d) Žádost o splátkový kalendář
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s HK ČR
b) Výjimku z počtu žáků v ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650
c) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
d) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti
e) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků
f) Doplnění programu IX. zasedání ZM

Usnesení č. 82/2007
Rada města rozhodla:
1. Poskytnout příspěvek Nadaci Euronisa dle předloženého návrhu.

2. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2741/68, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. H. P. na dobu určitou do 31. 10. 2008.

3. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/11, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu P. M. a sl. M. Z. na dobu určitou do 31. 10. 2008.

4. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/23, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. Š. a panu M. K. na dobu určitou do 31. 10. 2008.

5. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/16, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. K. za podmínky navrácení bytu 1+1 č. 34 v tom samém domě na dobu určitou do 31. 5. 2009.

6. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/25, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu L. V. a sl. M. M. do 31. 10. 2008.
7. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/31, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. V. do 31. 12. 2007. 

8. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/22, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu A. H. a sl. V. N..

9. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/5, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. K. a sl. J. D..

10. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 5047 v k.ú. Varnsdorf.

11. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 5047 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

12. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5827/2 v k.ú. Varnsdorf.

13. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 6720 v k.ú. Varnsdorf.

14. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 656 v k.ú. Studánka.

15. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení části p.p.č. 656 v k.ú. Studánka dle stávajícího užívání.

16. Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání povolení na stavbu RD na p.p.č. 161 a p.p.č. 162 v k.ú. Varnsdorf do 31. 12. 2008.

17. Vypovědět nájemní smlouvu č. 3/06/1 na pronájem části p.p.č. 1006 v k.ú. Varnsdorf z důvodu nesplnění podmínky v bodě VII odstavec 1 této smlouvy.

18. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1006 v k.ú. Varnsdorf.

19. Vypovědět nájemní smlouvu č. 22/04/1 na pronájem p.p.č. 6027/1 a p.p.č. 6027/2 v k.ú. Varnsdorf z důvodu nesplnění podmínky v bodě VII odstavec 1 této smlouvy.

20. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6027/1 a p.p.č. 6027/2 v k.ú. Varnsdorf.

21. Pronajmout panu M. K. část p.p.č. 6468 o výměře 423 m2 v k.ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

22. Vyhlásit výběrové řízení na převod objektu občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 vše v k.ú. Varnsdorf s termínem odevzdání nabídek do 16. 11. 2007 do 12:00 hod.. Hodnotícími kritérii pro výběr nejvhodnějších nabídek budou cena a investiční záměr.

23. Vyhlásit výběrové řízení na převod pozemků včetně stavebních objektů v areálu Čsl. letců a to p.p.č. 4591/2, 4591/3, 4591/5, 4280/1, 4588/1, 4588/2, 4592, 4593, 4594/1, 4595, 4280/2, 4587/1, 4589, 4591/1, 4591/4, 4590/1, 4587/2 a 4594/2 vše v k. ú. Varnsdorf s termínem odevzdání nabídek do 16. 11. 2007 do 12:00 hod.. Hodnotícími kritérii pro výběr nejvhodnějších nabídek budou cena a investiční záměr.

24. Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 19 v domě č.p. 3300, ul. Kostelní dle předloženého návrhu

25. Povolit výjimku z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 83/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, změnu odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů na rok 2007 dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Legií 2574, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2007 dle předloženého návrhu.

3. Splátkový kalendář paní H. O. na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve výši 42.503,40 Kč s příslušenstvím, a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.500,- Kč počínaje měsícem říjnem 2007 pod ztrátou výhody splátek.

4. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

5. Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

6. Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

7. Doplnění programu IX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
3.03 Změna č. 4 Zřizovací listiny ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469

Usnesení č. 84/2007
Rada města rozhodla pověřit:.
1. Starostu města uzavřením „Smlouvy o spolupráci“ s HK ČR na projektu „Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí Axis4.info“.

2. Starostu města uzavřením kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla pro vytápění a ohřev TUV na dobu neurčitou mezi odběratelem Město Varnsdorf a dodavatelem Teplárna Varnsdorf a.s. se sídlem Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf.

3. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na akci: Rekonstrukce Hrádku - věž – obklad fasády s cenou díla 1.007.775,- Kč s firmou Stamo spol. s r.o. Děčín.

Usnesení č. 85/2007
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 74/2007/36 ze dne 13. 9. 2007.

2. Usnesení RM č. 65/2007/13 ze dne 28. 6. 2007.


 

Ing. Josef Poláček      František Dlask

starosta města          místostarosta