Usnesení z 20. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 22.06.2023 od 9:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2023
2.02 Žádost Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN
2.03 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
2.04 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2022 
2.05 Návrh odměny pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace
2.06 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
2.07 Smlouva o společném užívání budovy č. p. 2926 ve Varnsdorfu
2.08 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
2.09 Rezignace člena Komise pro cestovní ruch Rady města Varnsdorf
2.10 Poskytnutí věcného daru pro spolek Team 4 Ukraine, z.s.
2.11 Informace z komisí města
2.12 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 223/2023
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/48, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu   panu D. Š. na dobu určitou do 31.07.2024. Náhradník paní R. H. do 31.07.2024 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2741/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 


Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na sociální byty
Usnesení č. 224/2023/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/6, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní B. K. do 31.07.2024.

a dále 

Usnesení č. 224/2023/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/48, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní D. N. do 31.07.2024.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Varnsdorf – Dělnická-osaz.PRZ, č. 7700104253
Usnesení č. 225/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Dělnická-osaz.PRZ, číslo stavby 7700104253, na části p. p. č. 2125 a p. p. č. 2148/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 226/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační a vodovodní přípojky na části p. p. č. 7433 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 7472/1 a p. č. 7473/2 vše v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 227/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 1309/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 1310/6 a p. č. 1310/7 vše v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 228/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 4169 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 4149/3 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 1136/2, p. p. č. 1137 a části p. p. č. 1136/1 vše v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 229/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 1136/2, p. p. č. 1137 a část p. p. č. 1136/1 vše v k. ú. Varnsdorf. 


Žádost o prodej části p. p. č. 302/6 v k. ú. Studánka u Rumburku 
Usnesení č. 230/2023/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část p. p. č. 302/6 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále 

Usnesení č. 230/2023/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 302/6 v k. ú. Studánka u Rumburku a to tak, že v území vzniknou pozemky vhodné k výstavbě rodinných domů dle návrhu architekta města Ing. arch. Jana Hroudy.
 

Žádost o vydání souhlasu nebo pronájem části p. p. č. 1709/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 231/2023/1
Rada města rozhodla nevydat souhlas s umístěním solárních panelů na části p. p. č. 1709/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 231/2023/2
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 1709/1 v k. ú. Varnsdorf.

 
Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 232/2023
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou ……. v ul. Západní na parkovišti p. p. č. 2692/130 v k. ú. Varnsdorf (u bazénu) pro pana J. Š. s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %, vč. správního poplatku 1.000 Kč a poplatku 5.000 Kč/rok dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2022 čl. 5 odst. 2a).


Uzavření Dodatku č.1 na akci „Stavební úpravy smuteční síně ve Varnsdorfu na p. p. č. 3455, úprava toalet“
Usnesení č. 233/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností KN – STAV s.r.o., Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa, IČO 49101374 na akci „Stavební úpravy smuteční síně ve Varnsdorfu na p. p. č. 3455, úprava toalet“, kterým se navyšuje cena díla o 138.425,89 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení do 30.06.2023.


Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor MUDr. Antonín Pečený – změna výměry 
Usnesení č. 234/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s MUDr. Antonínem Pečeným, Luční 283/27, 408 01 Rumburk, IČO 01284533, kterým se nově mění výměra užívaných ploch na 105,24 m².  


Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor Krajská zdravotní, a.s. – změna výměry 
Usnesení č. 235/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Krajskou zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČO 25488627, kterým se nově mění výměra užívaných ploch na 80,86 m².


Uzavření Dodatku č. 14 ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla pro vytápění a ohřev TÚV ze dne 01.09.2007
Usnesení č. 236/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 14 ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla pro vytápění a ohřev TÚV ze dne 01.09.2007 se společností Teplárna Varnsdorf a.s., IČO 27331041, kterým se upravuje čl. 2 uvedené smlouvy, tj. cena tepla dodávaného od 01.07.2023.


Rozhodnutí o nabídkovém řízení „Zajištění dopravní obslužnosti – městská autobusová doprava ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 237/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení nabídkového řízení s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti – městská autobusová doprava ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli společnosti Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 06231292.

a dále

Usnesení č. 237/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby na ,,Zajištění dopravní obslužnosti – městská autobusová doprava ve Varnsdorfu“ s vybraným dopravcem Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 06231292 za nabídkovou cenu 59,32 Kč bez DPH za 1 km dopravního výkonu.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. Letců pro nemocnici ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 238/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. Letců pro nemocnici ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli společnosti Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 25017098.

a dále

Usnesení č. 238/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. Letců pro nemocnici ve Varnsdorfu“ s vybraným dodavatelem Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 25017098 za cenu 2.481.967,84 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zřízení šaten a soc. zařízení u tělocvičen v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf“
Usnesení č. 239/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zřízení šaten a soc. zařízení u tělocvičen v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf“ vybranému dodavateli společnosti VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice, IČO 02634767.

a dále

Usnesení č. 239/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Zřízení šaten a soc. zařízení u tělocvičen v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf“ s vybraným dodavatelem VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice, IČO 02634767 za cenu 3.089.278,01 Kč bez DPH.


Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. B Krawce, Varnsdorf“ 
Usnesení č. 240/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. B. Krawce, Varnsdorf“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 2517098 s termínem dokončení do 31.10.2023 a celkovou cenou díla 535.045,19 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Dohoda č. 4 o změně ukončení smlouvy o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s.
Usnesení č. 241/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu č. 4 o změně ukončení smlouvy o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s., IČO 27331041, kterou se prodlužuje výpovědní doba o tři měsíce, tj. do 30.09.2023.


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Oprava chodníku v ul. Kmochova v úseku od trafostanice u č. p. 3149 po č. p. 1470 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 242/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníku v ul. Kmochova v úseku od trafostanice u č. p. 3149 po č. p. 1470 ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČO 25017098 s termínem dokončení 31.08.2023 a celkovou cenou díla 735.421,47 Kč bez DPH. 


2. Různé

2.01 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2023
Usnesení č. 243/2023
Rada města rozhodla schválit provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2023 dle předloženého návrhu.


2.02 Žádost Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN
Usnesení č. 244/2023
Rada města rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola, Karlova 1700, okres Děčín, k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 149.768 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti. Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného pro 21 žáků v období od 01.09.2023 do 30.06.2024. 


2.03 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 245/2023
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf z.s., oddíl šachy dle předloženého návrhu. 


2.04 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2022 
Usnesení č. 246/2023/1
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, za rok 2022.

a dále 

Usnesení č. 246/2023/2
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/3
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/4
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/5
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/6
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/7
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/8
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/9
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/10
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/11
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/12
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/13
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/14
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/15
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/16
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/17
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, za rok 2022.

a dále

Usnesení č. 246/2023/18
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280, za rok 2022.


2.05 Návrh odměny pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 247/2023
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 


2.06 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 248/2023
Rada města rozhodla schválit vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


2.07 Smlouva o společném užívání budovy č. p. 2926 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 249/2023
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o společném užívání budovy č. p. 2926 ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


2.08 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého kraje
Usnesení č. 250/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého kraje s Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 70892156 dle předloženého návrhu.


2.09 Rezignace člena Komise pro cestovní ruch Rady města Varnsdorf
Usnesení č. 251/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí rezignaci Ing. Evy Hamplové na post člena Komise pro cestovní ruch Rady města Varnsdorf ke dni 21.06.2023.


2.10 Poskytnutí věcného daru pro spolek Team 4 Ukraine, z.s.
Usnesení č. 252/2023
Rada města rozhodla poskytnout věcný dar spolku Team 4 Ukraine, z.s., se sídlem č. p. 117, 289 22 Stratov, IČO 05759544, v hodnotě do výše 10.000 Kč dle předloženého návrhu.


2.11 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.12 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 253/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

 

Jan Šimek                                    Jiří Sucharda    
starosta města                            místostarosta města