Usnesení z 20. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 20. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 21.08.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2019
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh uzavření rámcové kupní smlouvy na prodej dřeva
3.02 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
3.03 Žádost o souhlas se zapojením ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469 do projektu
4. Diskuse
5. Závěr

 

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2019
Usnesení č. 336/2019
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 7 na rok 2019 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 1561/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 337/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1561/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 338/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 12/2018 na pronájem p. p. č. 384 v  k. ú. Varnsdorf ke dni 31.10.2019.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 339/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 13/2005 na pronájem části p. p. č. 6878 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.08.2019.


Oprava komunikace Moravská
Usnesení č. 340/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu podpisem Smlouvy o dílo na akci „Oprava komunikace Moravská“ se společností SaM Děčín, IČO 25042751 za částku 884.670,50 Kč bez DPH s termínem dokončením díla do 31.08.2019.


3. Různé

3.01 Návrh uzavření rámcové kupní smlouvy na prodej dřeva
Usnesení č. 341/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu podpisem smlouvy s firmou HEDERA ZIMA spol. s r.o, dle předloženého návrhu.


3.02 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Usnesení č. 342/2019
Rada města rozhodla, z titulu funkce zřizovatele, jmenovat Ing. Janu Kociánovou do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro následující příspěvkové organizace města:
- Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
- Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace.


3.03 Žádost o souhlas se zapojením ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469 do projektu
Usnesení č. 343/2019
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                    ThMgr. Roland Solloch 
starosta města                                              místostarosta města