Usnesení z 20. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 31.08.2015 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti
2. Diskuse
3. Závěr1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace – spojovací komunikace Studánka – havarijní stav“
Usnesení č. 334/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči G&G-STAV s.r.o., IČ 28853288.

a dále

Usnesení č. 334/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou G&G-STAV s.r.o., IČ 28853288 na akci „Oprava místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace“ za cenu 304.640,- Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce –„ Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu – MŠ Zahrádka ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 335/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu – MŠ Zahrádka ve Varnsdorfu“ uchazeči AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha, IČ 44794843.

a dále

Usnesení č. 335/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha, IČ 44794843 na akci „ Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu – MŠ Zahrádka ve Varnsdorfu“ za cenu 3.655.754,55 Kč bez DPH vč. rozpočtové rezervy 5%.


2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Závěr

Ing. Stanislav Horáček Josef Hambálek
starosta města místostarosta města