Usnesení z 20. schůze Rada města Varnsdorf

, která se konala dne 06.10.2011 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442 
2. Převody majetku města
a) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na nadstandardní reprezentaci města
b) Žádosti o odvolání členů z komisí + jmenování nových členů
c) Pověření starosty města k podpisu smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi
d) Dohoda o spolupráci měst Varnsdorf, Rumburk a Kostka, p. o. Krásná Lípa
e) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
f) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktiv pro občanské záležitosti RM
g) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
h) Program na zasedání ZM
i) Informace o situaci na Základní škole Varnsdorf, Bratislavská 994
j) Udělení výjimky a prominutí správního poplatku
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442
Usnesení č. 332/2011
Rada města rozhodla schválit Městskému divadlu, příspěvkové organizaci, Partyzánů 1442, změnu závazných ukazatelů na rok 2011 dle předloženého materiálu.2. Převody majetku města

b) Majetkové záležitosti

Žádost o spolufinancování
Usnesení č. 333/2011
Rada města rozhodla nespolupodílet se na financování vyhotovení geometrického plánu na oddělení chodníků ve správě města Varnsdorf v ulici 5. Května.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 334/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav distribuční soustavy na p. p. č. 4572 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 334/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav distribuční soustavy na p. p. č. 5396 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 118/1999 na část p. p. č. 2610 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 335/2011
Rada města rozhodla nesouhlasit s okamžitým ukončením nájemní smlouvu č. 118/1999 dle návrhu pana B.

Žádost o odstoupení od nájemní smlouvy č. 23/2005 na část p. p. č. 3000/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 336/2011
Rada města rozhodla odstoupit od nájemní smlouvy č. 23/2005 na pronájem části p. p. č. 3000/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2010.

Žádost o pronájem p. p. č. 3099/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 337/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 3099/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o úpravu nájemní smlouvy na části p. p. č. 4695 a p. p. č. 4696/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 338/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 46/2002, kterým se mění účel pronajaté plochy tak, že se dále pronajímá část p. p. č. 4695 o výměře 80 m2, část p. p. č. 4696/1 o výměře 510 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok a část p. p. č. 4696/1 o výměře 240 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok, ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění.
Žádost o pronájem p. p. č. 34/29 a p. p. č. 34/20 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 339/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 34/20 a p. p. č. 34/29 vše v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 12/2007 a uzavření nové nájemní smlouvy na část p. p. č. 3340 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 340/2011/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 12/2007 na pronájem části p. p. č. 3340 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.09.2011.

a dále:

Usnesení č. 340/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3340 v k. ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 za účelem užívání zahrady cenu 3 Kč/m2/rok panu M. J. na dobu neurčitou.

Žádost o úpravu nájemní smlouvy na část p. p. č. 2527 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 341/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 11/2011, kterým se mění účel pronajaté plochy tak, že se dále pronajímá část p. p. č. 2527 o výměře 330 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok, ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 342/2011/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 303/2011 ze dne 08.09.2011.

a dále:

Usnesení č. 342/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf o výměře 450 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a část o výměře 450 m2 za účelem sekání trávy cenu 0,20 Kč/m2/rok panu B. M. na dobu neurčitou.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 343/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na p. p. č. 2189/1 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 6995/3 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Výpověď nájmu Střelnice č. p. 476 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 344/2011/1
Rada města rozhodla neukončit nájem nemovitostí č. p. 476 na st. p. č. 3124 (Střelnice) a st. p. č. 3124 (zastavěná plocha a nádvoří) dohodou ke dni 31.12.2011 s nájemcem VOŠ a SŠ, Varnsdorf, příspěvková organizace.

a dále:

Usnesení č. 344/2011/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nemovitosti č. p. 476 na st. p. č. 3124 (Střelnice) a st. p. č. 3124 (zastavěná plocha a nádvoří).

Výpověď nájmu nebytových prostor v č. p. 3063
Usnesení č. 345/2011/1
Rada města rozhodla neukončit nájem nebytových prostor v č. p. 3063 ve Varnsdorfu dohodou ke dni 30.09.2011 s nájemkyní L. J.

a dále:

Usnesení č. 345/2011/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č. p. 3063 ve Varnsdorfu.

Demolice kryté skládky uhlí
Usnesení č. 346/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na provedení demolice nadzemní části objektu neužívané skládky uhlí na p. p. č. 2616/2, 2616/3, 2625/2 a 2623 v k. ú. Varnsdorf firmou CZECH PAN s. r. o. Varnsdorf s tím, že cenou díla bude přenechání vybouraných materiálů zhotoviteli díla.

Žádost o prodloužení termínu dokončení akce „Rekonstrukce mostu v ul. Moravská“
Usnesení č. 347/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce mostu v ul. Moravská“, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 09.11.2011.

Odvolání pana T. Jakoubka proti rozhodnutí RM o nepronajmutí bytu
Usnesení č. 348/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí dopis pana T. J. ze dne 09.09.2011.

Prodej bytu č. 23 v č. p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf
Usnesení č. 349/2011
Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 23 v č. p. 2761, ul. Kovářská ve Varnsdorfu (termín uzávěrky 31.08.2011).

 

3. Různé

a) Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na nadstandardní reprezentaci města
Usnesení č. 350/2011
Rada města rozhodla schválit finanční příspěvek 5000 Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli J. Ž. – předsedovi TJ Slovan Varnsdorf na nadstandardní reprezentaci města pro členy atletického oddílu T. S.

b) Žádosti o odvolání členů z komisí + jmenování nových členů
Usnesení č. 351/2011/1
Rada města rozhodla odvolat Ing. Bc. J. H. z funkce člena Komise pro výchovu a vzdělání do konce roku volebního období 2010 – 2014.

a dále:

Usnesení č. 351/2011/2
Rada města rozhodla jmenovat slečnu L. B. do funkce člena Komise pro výchovu a vzdělání do konce volebního období 2010 – 2014.

a dále:

Usnesení č. 351/2011/3
Rada města rozhodla odvolat pana Z. B. z funkce člena Dopravní komise do konce roku volebního období 2010 – 2014.

a dále:

Usnesení č. 351/2011/4
Rada města rozhodla jmenovat pana P. V. do funkce člena Dopravní komise do konce volebního období 2010 – 2014.

c) Pověření starosty města k podpisu smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

d) Dohoda o spolupráci měst Varnsdorf, Rumburk a Kostka, p. o. Krásná Lípa
Usnesení č. 352/2011
Rada města rozhodla neuzavřít dohodu o spolupráci měst Varnsdorf, Rumburk a Kostka, p. o. Krásná Lípa.

e)Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 353/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.

f)Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktiv pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 354/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.

g) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

h) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 355/2011
Rada města rozhodla schválit program na XI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 20.10.2011 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.

i) Informace o situaci na Základní škole Varnsdorf, Bratislavská 994
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

j) Udělení výjimky a prominutí správního poplatku
Usnesení č. 356/2011/1
Rada města rozhodla udělit výjimku ze zákazu dle čl. 3 odst. 1 OZV č. 3/2011 ze dne 22.09.2011 pro pořádání kulturní akce „Festival pro radost“ dne 15.10.2011 v době od 13:00 do 16:00 hodin.

a dále:

Usnesení č. 356/2011/2
Rada města rozhodla prominout správní poplatek za zábor veřejného prostranství – nám. E. Beneše pro pořádání kulturní akce „Festival pro radost“ dne 15.10.2011 v době od 13:00 do 16:00 hodin.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 


5. Závěr

Martin Louka                                                              Karel Dubský
starosta města                                                           místostarosta