Usnesení z 2. schůze Rady města Varnsdorf

 

, která se konala dne 16. 12. 2010 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2010
b) Žádost o částečné prominutí penále
c) Návrh na odpis pohledávek
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Kulturní akce Města Varnsdorf pro rok 2011
b) Sportovní akce Města Varnsdorf pro rok 2011
c) Změnu ceníku o likvidaci komunálních odpadů
d) Žádost o finanční příspěvek – Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa - Liberec
e) Organizační změny MěÚ
f) Jmenování členů komisí rady města
g) Smlouvy o výkonu funkce člena a předsedy DR TSmV s.r.o.
h) Pověření zástupce vydavatele Hlasu severu
i) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
j) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
k) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf
l) Zajištění zdravotní péče ve městě Varnsdorf
m) Vypovězení smlouvy s HZS ÚK
4. Diskusi
5. Závěr


Usnesení č. 82/2010
Rada města rozhodla:
1. Prominout penále za dlužné nájemné v částečné výši a zaplacení dluhu v pravidelných měsíčních splátkách dle předloženého návrhu.

2. Odepsat pohledávky na dlužném ročním vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu dle předloženého návrhu.

3. Doporučit ZM cenu 200,- Kč/m2 za část p.p.č. 1727/3 v k.ú. Varnsdorf.


4. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6299 v k.ú. Varnsdorf.

5. Pronajmout p.p.č. 6248 o výměře 219 m2, p.p.č. 6249 o výměře 771 m2, p.p.č. 6250 o výměře 882 m2, p.p.č. 6251 o výměře 3572 m2 a p.p.č. 6252 o výměře 1167 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. B. na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015 za účelem užívání areálu BOSZU, spol. s r.o. a za cenu 30.000,- Kč/rok.

6. Neměnit výši nájemného u nájemní smlouvy č. 44/1996.

7. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 34/20 v k.ú. Varnsdorf.

8. Pronajmout p.p.č. 905 o výměře 1342 m2 a p.p.č. 906 o výměře 367 m2 vše v k.ú. Studánka u Rumburku panu H. M. za účelem sekání trávy a cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

9. Souhlasit s uzavřením dodatku nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní č. 7/06/1 s tím, že se prodlužuje platnost do 31. 12. 2011 a nájemné bude činit 57.020,- Kč/rok.

10. Souhlasit s podnájmem části nebytových prostor o ploše 55 m2ve 2. nadzemním podlaží objektu na p.p.č. 62/2 v k.ú. Varnsdorf dle žádosti nájemce nebytových prostor paní J. V.

11. Doporučit ZM schválit změnu termínu dokončení oprav fasády na domech č.p. 2090 a č.p. 2110 ve Varnsdorfu do 30. 11. 2011 za podmínky sepsání nové směnky.

12. Neposkytnout finanční příspěvek Severočeskému filharmonickému sboru Česká Lípa – Liberec na vánoční koncert.

13. Odsouhlasit snížení počtu zaměstnanců úřadu dle předloženého návrhu.

14. Vypovědět smlouvu o nájmu nebyt. prostor č.p. 552 s HZS ÚK, ul. Husova, Varnsdorf ze dne 16. 9. 2004.

Usnesení č. 83/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2010 dle předloženého návrhu.

2. Plán kulturních akcí Města Varnsdorf na rok 2011 dle návrhu Kulturní komise.

3. Plán sportovních akcí Města Varnsdorf na rok 2011 dle návrhu Komise pro tělovýchovu a sport.

4. Smlouvu o výkonu funkce předsedy Dozorčí rady TSmV s.r.o. dle předloženého návrhu.

5. Smlouvu o výkonu funkce člena Dozorčí rady TSmV s.r.o. dle předloženého návrhu.

6. Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

7. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

8. Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 84/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování PD „Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf – oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce, Varnsdorf“, kterým se mění termín dílčího plnění II. etapy do 22. 12. 2010.

2. Starostu města uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. EI 306/2009 na akci „Rekonstrukce a dostavba pl. bazénu ve Varnsdorfu“, kterým se navyšuje cena díla o 848.878,- Kč bez DPH.

3. Starostu města podpisem přílohy č. 18 k dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2001 (ke smlouvě o svozu a likvidaci komunálních odpadů).

4. Starostu města, Martina Louku, jako člena rady města funkcí zástupce vydavatele Hlasu severu.


Usnesení č. 85/2010
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Do Komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. I. P., Ing. S. N., Ing. M. Ř., R. H., Mgr. V. Z., E. T. do funkce členů, H. J. do funkce předsedy a Mgr. L. O. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

2. Do Kulturní komise ThMgr. R. S., I. J., M. Š., Mgr. J. Z., H. J., Ing. I. M. do funkce členů, J. S. do funkce předsedy a J. T. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

3. Do Komise pro tělovýchovu a sport Ing. M. H., Z. D., J. Ž., Mgr. J. N., Ing. O. Š., Mgr. K. M. do funkce členů, Z. Š. do funkce předsedy a N. K. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

4. Do Sociální komise – doplňkové péče L. K., RSDr. M. H., J. P., J. Š., D. M., V. Z. st. do funkce členů, E. B. do funkce předsedy a A. S. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

5. Do Zdravotní komise MUDr. V. J., MUDr. J. B., MUDr. L. S., MUDr. R. Š., J. C., H. C. do funkce členů, PharmDr. J. Š. do funkce předsedy a D. H. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

6. Do Komise správy majetku a výstavby Ing. V. H., J. P., P. H., F. Č., Z. M., J. S. do funkce členů, Ing. V. M. do funkce předsedy a E. K. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

7. Do Bytové komise O. J., P. G., H. Š., R. R., M. Č. do funkce členů, M. G. do funkce předsedy a I. H. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

8. Do Dopravní komise J. Ž., Z. B., J. C., E. N., J. S., J. H. do funkce členů, T. K. do funce předsedy a M. F. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

9. Do Aktivu pro občanské záležitosti K. J., D. J., J. K., V. H., H. H., Z. H. do funkce členů, S. H. do funkce předsedy a E. K. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

10. Do Komise pro posuzování a hodnocení nabídek E. H., P. H., Ing. P. J., Ing. M. H., Z. F., Ing. V. B. do funkce členů, Ing. F. H. do funkce předsedy a E. K. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

11. Do Komise prevence kriminality O. J., Ing. P. Š., M. Š., I. T., DiS., npor. Ing. J. S., H. C. do funkce členů, Mgr. Z. V. do funkce předsedy a L. H. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

12. Do Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci E. H., Ing. M. Ř., V. B., Mgr. Bc. M. K., Ing. D. V., Ing. V. R. do funkce členů, L. L. do funkce předsedy a J. T. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014. 


Usnesení č. 86/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 109/2009/6 ze dne 10. 12. 2009.

Usnesení č. 87/2010
Rada města rozhodla uložit:
1. Zdravotní komisi zmapování situace zdravotní péče ve městě Varnsdorf.

Martin Louka     Karel Dubský
starosta města  místostarosta