Usnesení z 2. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 16.11.2022 od 9:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2022
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
3.02 Návrh na finanční odměnu ředitelce Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, PO, v souvislosti s dosažením životního jubilea
3.03 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2022
3.04 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2023
3.05 Žádost o uzavření Rámcové příkazní smlouvy 
3.06 Smlouva o poskytování úklidové služby
3.07 Jmenování členů do komisí
3.08 Souhlas s přijetím daru Nadace AGROFERT – nákup speciálního vysavače Rössle Hydra Red
3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2022
Usnesení č. 456/2022
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2022 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 192/19, jejíž součástí je stavba řadové garáže v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 457/2022
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 192/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jejíž součástí je stavba řadové garáže v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5839/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 458/2022
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 5839/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 437 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5342/17 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 459/2022
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 5342/17 – zahrada o výměře 1.147 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 211 a p. p. č. 220/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 460/2022
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 211 – travní porost o výměře 1.546 m2 a p. p. č. 220/2 – travní porost o výměře 667 m2, vše v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o pronájem p. p. č. 30/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 461/2022
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 30/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v   k. ú. Varnsdorf.


3. Různé

3.01 Žádost ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Usnesení č. 462/2022
Rada města rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 26.068 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ 24231509 v rámci projektu Obědy pro děti. Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného pro 6 žáků v období od 01.12.2022 do 30.06.2023. 


3.02 Návrh na finanční odměnu ředitelce Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, PO, v souvislosti s dosažením životního jubilea
Usnesení č. 463/2022
Rada města rozhodla schválit poskytnutí finanční odměny paní Š. Č., ředitelce ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821, PO, při dovršení životního jubilea dle předloženého návrhu. 


3.03 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2022
Usnesení č. 464/2022/1
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 464/2022/2
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Domu dětí a mládeže Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.04 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2023
Usnesení č. 465/2022
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2023 dle předloženého návrhu.


3.05 Žádost o uzavření Rámcové příkazní smlouvy 
Usnesení č. 466/2022
Rada města rozhodla uzavřít Rámcovou příkazní smlouvu na zajištění služby slušného pohřbení s dodavatelem Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098, dle předloženého návrhu.


3.06 Smlouva o poskytování úklidové služby
Usnesení č. 467/2022
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování úklidových služeb s firmou F. K. Varnsdorf služby s.r.o., Moravská 2688, 407 47 Varnsdorf, IČ 25002384, dle předloženého návrhu.


3.07 Jmenování členů do komisí
Usnesení č. 468/2022/1
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro vzdělávání, tělovýchovy a sportu pana Zbyňka Šimáka do funkce předsedy, Ing. Janu Neubauerovou do funkce tajemníka, Mgr. Stanislava Hocka, pana Karla Valentu, Mgr. Radku Holubářovou, paní Moniku Koštrnovou, pana Oldřicha Rybáře a Zdeňka Damaška do funkce člena s účinností na volební období 2022 – 2026.

a dále 

Usnesení č. 468/2022/2
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro kulturu pana Miloše Kostlána do funkce předsedy, paní Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka, Mgr. Josefa Rybánského, PhDr. Martina Musílka, pana Michala Müllera, Ing. Romana Heidlera, Mgr. Davida Láníka a paní Zuzanu Nohavicovou do funkce člena s účinností na volební období 2022 – 2026.

a dále

Usnesení č. 468/2022/3
Rada města rozhodla jmenovat do Bytové a sociální komise pana Aleše Svačinku do funkce předsedy, paní Irenu Hrabákovou do funkce tajemníka, Bc. Zuzanu Havránkovou, pana Pavla Beránka, paní Hanu Školníkovou, Mgr. Ivu Farovou do funkce člena s účinností na volební období 2022 – 2026. 

a dále

Usnesení č. 468/2022/4
Rada města rozhodla jmenovat do Komise správy majetku a výstavby Ing. Jaroslavu Křivohlavou do funkce předsedy, paní Evu Kunčarovou do funkce tajemníka, Ing. Václava Járu, Ing. Václava Moravce, pana Mariana Čapka, Ing. Václava Kročila, Ing. Jana Rýdla a Tomáše Buřiče do funkce člena s účinností na volební období 2022 – 2026. 

a dále

Usnesení č. 468/2022/5
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro posuzování veřejných zakázek pana Tomáše Klimeše do funkce předsedy, paní Evu Kunčarovou do funkce tajemníka, paní Danu Fábryovou, paní Lenku Lankovou, Mgr. Lubomíra Dunku a pana Pavla Draského do funkce člena s účinností na volební období 2022 – 2026. 

a dále 

Usnesení č. 468/2022/6
Rada města rozhodla jmenovat do Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS) Bc. Václava Lacinu, DiS. do funkce předsedy, Mgr. Karolínu Sajfertovou do funkce tajemníka, pana Václava Hrabáka, Bc. Ladislava Cvika, Bc. Jaroslavu Štěpánkovou, Bc. Zuzanu Havránkovou, paní Lenku Lankovou a prap. Jana Holuba do funkce člena na volební období 2022 – 2026. 

a dále

Usnesení č. 468/2022/7
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro cestovní ruch Ing. Bc. Ilonu Martinovskou do funkce předsedy, paní Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka, Mgr. Marka Jasu, Ing. Evu Hamplovou, pana Milana Kulhu, pana Mariana Čapka, pana Pavla Vodičku a paní Kateřinu Kořínkovou do funkce člena s účinností na volební období 2022 – 2026.


3.08 Souhlas s přijetím daru Nadace AGROFERT – nákup speciálního vysavače Rössle Hydra Red
Usnesení č. 469/2022
Rada města rozhodla uzavřít Darovací smlouvu s Nadací AGROFERT, Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, IČ 24188581 o přijetí daru z Hasičského fondu (Hasiči 176/2022) ve výši 60.000 Kč do rozpočtu města dle předloženého návrhu.


3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 470/2022
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


Jan Šimek                                             Jiří Sucharda    
starosta města                                      místostarosta města