Usnesení z 2. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 27.11.2014 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.05 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2014
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015
3.02 Smlouva o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2015
3.03 Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
3.04 Úprava ceníku inzerce v časopisu Hlas severu
3.05 Návrh na jmenování zástupce vedoucího redaktora Hlasu severu
3.06 Pověření zástupce vydavatele Hlasu severu
3.07 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO + městská knihovna)
3.08 Návrh jmenování členů do komisí
3.09 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 403/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, náměstí E. Beneše 2926, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů a nový odpisový plán na rok 2014, dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 404/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 405/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, Edisonova 2821, příspěvkovéorganizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 406/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.05 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2014
Usnesení č. 407/2014
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2014 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 408/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 5263 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
 

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 409/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 331/1, p. p. č. 326/5, p. p. č. 326/6 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 410/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 5203 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a J. H. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 1660 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 411/2014
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1660 v k. ú. Varnsdorf o výměře 500 m2 za účelem údržby a užívání výstavních ploch za cenu 3 Kč/m2/rok od 01.01.2015 do 31.12.2025.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 412/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p. p. č. 5877/1, p. p. č. 5876, p. p. č. 5065/1 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a P. R. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – právo služebnosti
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Zpráva o pokračování směny lesních pozemků (Hrádek a Špičák – lesy města) v roce 2014 
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Usnesení č. 413/2014/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod na p. p. č. 3096/1 v k.ú. Varnsdorf uzavřenou mezi městem Varnsdorf a společností SČVK a.s

a dále

Usnesení č. 413/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o úhradě nákladů za spotřebovanou vodu (dodanou dle Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod na p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf) uzavřenou mezi městem Varnsdorf a panem V. Š., bytem ul. B. Němcové 1334, Varnsdorf.


3. Různé

3.01 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015
Usnesení č. 414/2014
Rada města rozhodla schválit Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 dle předloženého návrhu.


3.02 Smlouva o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2015
Usnesení č. 415/2014
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2015 dle předloženého návrhu.


3.03 Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
Usnesení č. 416/2014/1
Rada města rozhodla povolit používání soukromého osobního automobilu na služební cesty s platností od 01.12.2014 starostovi Ing. Stanislavu Horáčkovi dle předložených podmínek.

a dále

Usnesení č. 416/2014/2
Rada města rozhodla povolit používání soukromého osobního automobilu na služební cesty s platností od 01.12.2014 místostarostovi Josefu Hambálkovi dle předložených podmínek.


3.04 Úprava ceníku inzerce v časopisu Hlas severu
Usnesení č. 417/2014
Rada města rozhodla schválit upravený ceník Hlasu severu dle přiloženého návrhu s platností od 01.01.2015.


3.05 Návrh na jmenování zástupce vedoucího redaktora Hlasu severu
Usnesení č. 418/2014
Rada města rozhodla jmenovat zástupcem vedoucího redaktora časopisu Hlas severu pana PharmDr. Jindřicha Šmída od 01.12.2014.


3.06 Pověření zástupce vydavatele Hlasu severu
Usnesení č. 419/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města Ing. Stanislava Horáčka funkcí zástupce vydavatele Hlasu severu.


3.07 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO + městská knihovna)
Usnesení č. 420/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.08 Návrh jmenování členů do komisí
Usnesení č. 421/2014/1
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro vzdělávání, tělovýchovy a sportu Mgr. Bc. Václava Zemlera, Zdeňka Damaška, Jiřího Žďárského, Mgr. Jana Novotu, Ing. Bohdanu Křížovou, Mgr. Štěpánku Martinkovou do funkce členů, Zbyňka Šimáka do funkce předsedy a Janu Neubauerovou do funkce tajemníka s účinností na volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 421/2014/2
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro kulturu a cestovní ruch Miloše Kostlána, PhDr. Martina Musílka, Ing. Ilonu Martinovskou, ThMgr. Rolanda Sollocha do funkce členů, Mgr. Josefa Rybánského do funkce předsedy a Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka s účinností na volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 421/2014/3
Rada města rozhodla jmenovat do Bytové a sociální komise Janu Šolcovou, Miluši Gabrielovou, Bc. Renatu Riedelovou, DiS., Hanu Školníkovou, Bc. Ivu Farovou, Martinu Procházkovou do funkce členů, Jana Šimka do funkce předsedy a Irenu Hrabákovou do funkce tajemníka s účinností na volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 421/2014/4
Rada města rozhodla jmenovat do Komise správy majetku a výstavby Ing. Vaclava Hynčicu, Radomíra Grafka, PhDr. Martina Musílka, Jiřího Swadosche do funkce členů, Ing. Václava Moravce do funkce předsedy a Evu Kunčarovou do funkce tajemníka s účinností na volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 421/2014/5
Rada města rozhodla jmenovat do Aktivu pro občanské záležitosti Soňu Hladíkovou, Soňu Mádlovou, Dagmaru Jančekovou, Jaroslavu Křížovou, Věru Hrnčalíkovou, Janu Hockovou do funkce členů, Zoru Homanovou do funkce předsedy a Evu Kutovou do funkce tajemníka s účinností na volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 421/2014/6
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro posuzování veřejných zakázek Romana Roubíčka, Ing. Bc. Petra Jakubce, Ing. Jana Rýdla, Zbyňka Přibyla do funkce členů, Ing. Františka Hricze do funkce předsedy a Evu Kunčarovou do funkce tajemníka s účinností na volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 421/2014/7
Rada města rozhodla jmenovat do Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS) Martina Špičku, Stanislava Horáka, Ing. Ludvíka Šmída, Michaela Šatníka, Renátu Hambálkovou, Mgr. Marka Jasa do funkce členů, Mgr. Romanu Cupalovou do funkce předsedy a Lenku Holubovou, DiS. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2014 – 2018.


3.09 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 422/2014
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Zastoupení města v obchodních společnostech
5.02 Odměna neuvolněnému členu ZM
5.03 Návrh na schválení příspěvku na provoz ubytovacích služeb v objektu CSS, T. G. Masaryka 2470, Varnsdorf
5.04 Obnova a modernizace vozového parku
5.05 Jednací řád pro zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                                            JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                                             místostarosta města