Usnesení z 19. zasedání Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

Z 19. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VARNSDORF, KTERÉ SE KONALO DNE 26. 6. 2003 OD 13:00 HOD. VE STUDENTSKÉM KLUBU STŘELNICE

Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Finanční záležitosti
  1. Žádost MěÚ Krásná Lípa o finanční příspěvek
  2. Návrh na odpis pohledávek – poplatků za psa
  3. Návrh ve věci tzv. přísudků bývalého právního zástupce města JUDr. J. Kolky
  4. Informaci o změně úročení běžných účtů u ČS, a.s.
 3. Různé
  1. Žádost pana V. Tučka o schválení veřejné hudební produkce na otevřeném prostranství v nočních hodinách
  2. Žádost kulturní komise RM o schválení veřejné hudební produkce na otevřeném prostranství v nočních hodinách
  3. Návrh na změnu předsedy komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství
  4. Návrh na zrušení sociální komise RM – péče o rodinu a dítě
  5. Návrh kritérií pro stanovení osobního příplatku pro rok 2003 a návrh na stanovení osobního příplatku ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ZŠ, MŠ a JZŠ pro rok 2003 
  6. Návrh na vyplacení mimořádných odměn
  7. Programové prohlášení koaličních stran a hnutí pro volební období 2002 – 2006 
  8. Informaci o záměru místní organizace Českého atletického svazu


Usnesení č. 57/2003

Rada města rozhodla:

 1. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2725/13, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní J. Hladíkové na dobu určitou do 31. 12. 2003.
 2. Nepronajmout byt 1+1 v č.p. 183, ul. P. Bezruče, Varnsdorf paní A. Kučové.
 3. Prodloužit nájemní smlouvu na školnický byt 1+2 v č.p. 1602, ul. Východní, Varnsdorf panu A. Fenkovi do 31. 7. 2004.
 4. Neuhradit panu Š. Kučovi část finančních nákladů vynaložených na svépomocné úpravy bytu 1+1 v č.p. 183, ul. P. Bezruče, Varnsdorf.
 5. Uzavřít novou nájemní smlouvu s manžely J. a H. Hykšovými na pronájem bytu 1+3 v č.p. 479, ul. Melantrichova, Varnsdorf na dobu určitou do 31. 12. 2003.
 6. Nezastavit soudní řízení ve věci podaného návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu 1+3 v č.p. 479, ul. Melantrichova, Varnsdorf proti manželům J. a H. Hykšovým.
 7. Nevyhovět žádosti paní M. Hučkové o pronájem bytu v nižším patře s doporučením, aby si paní M. Hučková podala žádost na OSVZ MěÚ o pronájem bytu v DPS.
 8. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5221/1 a p.p.č. 5219, vše v k.ú. Varnsdorf.
 9. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2189 v k.ú. Varnsdorf.
 10. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 2189 v k.ú. Varnsdorf.
 11. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3537/1 a část p.p.č. 3538/1, vše v k.ú. Varnsdorf.
 12. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 3535 v k.ú. Varnsdorf.
 13. Pronajmout p.p.č. 5201/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 854 m2 panu L. Kovářovi za účelem stavby RD dle vyhlášky města č. 18/93.
 14. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 5436/1 v k.ú. Varnsdorf.
 15. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 6464 v k.ú. Varnsdorf.
 16. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 153 v k.ú. Varnsdorf.
 17. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 4306/57 v k.ú. Varnsdorf.
 18. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf.
 19. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3747 v k.ú. Varnsdorf.
 20. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 1708 v k.ú. Varnsdorf.
 21. Ukončit nájemní smlouvu č. 87/2001 na pronájem části p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2003 dle žádosti nájemce.
 22. Ukončit nájemní smlouvu č. 100/2000 na pronájem části p.p.č. 3747 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2003 dle žádosti nájemce.
 23. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 2469/1 a p.p.č. 2470, vše v k.ú. Varnsdorf.
 24. Prodloužit nájemní smlouvu č. 54/2002 na pronájem st.p.č. 1531/19 v k.ú. Varnsdorf za účelem užívání garáže a narovnání majetkoprávních vztahů do 31. 12. 2003.
 25. Provést demolici neužívaného přístavku domu č.p. 1125 ve Varnsdorfu.
 26. Provést demolici části vedlejšího objektu u domu č.p. 1245 ve Varnsdorfu.
 27. Neposkytnout finanční příspěvek Městskému úřadu Krásná Lípa na pěveckou soutěž „Zpěváček Tolštejnského panství“.
 28. Odepsat pohledávky – poplatky za psa z důvodu úmrtí majitelů psů:
  - ve výši 120,- Kč pana J. Adama,
  - ve výši 50,- Kč paní Š. Ašenbriové,
  - ve výši 50,- Kč pana Z. Eisnera,
  - ve výši 50,- Kč paní H. Havelkové,
  - ve výši 50,- Kč paní I. Králové,
  - ve výši 50,- Kč paní A. Vašákové.
 29. Zahájit soudní řízení ve věci vymáhání tzv. přísudků od bývalého právního zástupce města JUDr. J. Kolky.
 30. Zrušit sociální komisi – péče o rodinu a dítě (ve složení: Petr Nováček, Mgr. Zdeňka Vajsová, Mgr. Olga Richtrová, Mgr. Drahuše Hendrychová, Bc. Jiřina Špičková, Mgr. Milan Marek, Pavlína Šafusová, Lenka Dlasková jako tajemník komise), z důvodu, že ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb. byla zřízena komise pro sociálně-právní ochranu dětí jako zvláštní orgán obce.

Usnesení č. 58/2003

Rada města rozhodla schválit:

 1. Podnájem bytu 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf sl. M. Milerové pro pana T. Piontka na dobu 2 let.
 2. Provedení opravy komunikací Tajchmanova a Novoměstská ve Varnsdorfu a komunikace (dle doporučení obyvatel) na Studánce.
 3. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Živá produkce – restaurace Koliba „U Tučňáka“ na otevřeném prostranství restaurace a terasy v nočních hodinách v termínu od 27. 6. 2003 do 30. 8. 2003 (vždy pouze pátek a sobota) od 20:00 do 02:00 hod., a to dle žádosti pana V. Tučka.
 4. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Pěvecké nocturno při svíčkách“ na otevřeném prostranství atria Základní umělecké školy Varnsdorf v nočních hodinách dne 26. 6. 2003 od 22:00 do 24:00 hod., a to dle žádosti kulturní komise RM.
 5. Kritéria pro stanovení osobního příplatku pro rok 2003 a návrh na stanovení osobního příplatku ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací – základních škol, mateřských škol a jídelen základních škol, zřízených městem Varnsdorf, pro rok 2003 s účinností od 1. 6. 2003, a to dle předloženého návrhu.
 6. Vyplacení mimořádných odměn ředitelce PO Městská knihovna paní Mgr. O. Domorázkové, řediteli PO Městské divadlo panu M. Loukovi a vedoucímu OŠKT MěÚ panu M. Hrabalovi, dle předloženého návrhu.
 7. Dopis starosty města řediteli ČAS – vyjádření podpory pro získání dotace od ČAS pro rok 2005 na I. etapu dostavby sportovního areálu Kotlina.

Usnesení č. 59/2003

Rada města rozhodla neschválit:

 1. Změnu užívání části nebytových prostor v č.p. 3063 ve Varnsdorfu na bufet – rychlé občerstvení dle žádosti pana M. Bílého.


Usnesení č. 60/2003

Rada města rozhodla stanovit:

 1. Cenu pro prodej domu č.p. 1078 na st.p.č. 509 a p.p.č. 510 v k.ú. Varnsdorf ve výši ceny pozemku.


Usnesení č. 61/2003

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

 1. Informaci vedoucí FO MěÚ o změně úročení běžných účtů města u České spořitelny, a.s..
 2. Programové prohlášení koaličních stran a hnutí (ODS, SNK, HNHRM, KDU-ČSL) pro volební období 2002 – 2006. 


Usnesení č. 62/2003

Rada města rozhodla odvolat:

 1. Paní Janu Krátkou z funkce předsedy komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství na vlastní žádost (s tím, že zůstává členem komise).


Usnesení č. 63/2003

Rada města rozhodla jmenovat:

 1. Pana Mgr. Filipa Mágra do funkce předsedy komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství.

ING. JOSEF POLÁČEK
STAROSTA MĚSTA

MGR. ZDEŇKA VAJSOVÁ
MÍSTOSTAROSTKA