Usnesení z 19. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 14.08.2015 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Diskuse
4. Závěr
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015
Usnesení č. 332/2015
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 8 na rok 2015 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Zateplení MŠ Jeřabinka“
Usnesení č. 333/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Zateplení MŠ Jeřabinka“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči V- Building, s. r. o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 – Dejvice,                 IČ 01474979.

a dále

Usnesení č. 333/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou V- Building, s. r. o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ 01474979 na akci „Zateplení MŠ Jeřabinka“ za cenu 1.273.208 Kč bez DPH.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)4. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                           Josef Hambálek
starosta města                                                                                      místostarosta města