Usnesení z 19. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 19. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 31.07.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.03 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.04 Žádost o souhlas s vyřazením jídelního vozidla z evidence majetku pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.05 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2019
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na změnu prodejní ceny jehličnatého dřeva
3.02 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.03 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
3.04 Informace o řízeních u ÚOHS
3.05 Pracovně koordinační skupina k výstavbě nové MŠ
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 301/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 302/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.03 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 303/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.


1.04 Žádost o souhlas s vyřazením jídelního vozidla z evidence majetku pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 304/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, vyřazení jídelního vozidla z evidence majetku dle předloženého návrhu.


1.05 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2019
Usnesení č. 305/2019
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 6 na rok 2019 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty 
Usnesení č. 306/2019/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na  BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/29, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní T. P. do 30.09.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 306/2019/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.09.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 306/2019/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 306/2019/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. J. do 30.06.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 306/2019/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/9, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. L. a paní L. P. do 30.09.2020 dle přeloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 306/2019/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/22, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu  paní  M. S. do 30.09.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 306/2019/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Z. M. do 30.09.2020 dle předloženého návrhu.
 
a dále

Usnesení č. 306/2019/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/12, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. H. do 30.09.2020 dle předloženého návrhu.
 
a dále

Usnesení č. 306/2019/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.09.2020.

a dále

Usnesení č. 306/2019/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. R. do 30.09.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 306/2019/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu Fr. V. do 30.09.2020.

a dále

Usnesení č. 306/2019/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní P. S. do 30.09.2020.

a dále

Usnesení č. 306/2019/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/2, ul. Prašná  ve  Varnsdorfu paní E. T. do 30.09.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 306/2019/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/05, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu  paní  Z. Š.  do 30.09.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 306/2019/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu  panu  J. M. do 30.09.2020.

a dále

Usnesení č. 306/2019/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. N. do 30.09.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 306/2019/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. P. do 30.09.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 306/2019/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/39, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní R. S. do 30.09.2020.

a dále

Usnesení č. 306/2019/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/A/7, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní N. S. a panu D. L. do 30.09.2020 dle předloženého návrhu.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 307/2019
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/38,
ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 308/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 3143 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 3141/1 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 309/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodního řadu na části p. p. č. 5336, p. p. č. 5065/1 a p. p. č. 5323 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 (+ DPH v zákonné sazbě). Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do veřejného seznamu služebnosti IS. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 310/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace na části p. p. č. 7706 a p. p. č. 1012 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 (+ DPH v zákonné sazbě). Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do veřejného seznamu služebnosti IS. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 311/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodu a kanalizace na části p. p. č. 7721/5 a p. p. č. 7706 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 (+ DPH v zákonné sazbě). Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do veřejného seznamu služebnosti IS. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 688 a p. p. č. 689 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 312/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 688 a p. p. č. 689 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o pronájem p. p. č. 15/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 313/2019
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 15/1 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 74 m2 P. Š. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 6948, p. p. č. 6949, část p. p. č. 6941 a část p. p. č.  6940/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 314/2019
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6948 o výměře 107 m2, p. p. č. 6949 o výměře 49 m2
část p. p. č. 6941 o výměře 120 m2 a část p. p. č. 6940/3 o výměře 180 m2, vše v k. ú. Varnsdorf panu M. D. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost o pronájem p. p. č. 7721/23 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 315/2019
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 7721/23 o výměře 141 m2 v k. ú. Varnsdorf paní N. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava parkoviště v ul. Kostelní u č. p. 2632 a 2633“
Usnesení č. 316/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava parkoviště v ul. Kostelní u č. p. 2632 a 2633“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem realizace zakázky 08/2019 a celkovou cenou díla 950.562,80 Kč bez DPH.  


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava povrchu komunikace ul. Výpadová“
Usnesení č. 317/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu komunikace ul. Výpadová“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s. s termínem dokončení realizace zakázky do 31.08.2019 a celkovou cenou díla 2.216.945,10 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku ul. Východní od ulice Klostermanova po ul. Žilinská“
Usnesení č. 318/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Východní od ulice Klostermanova po ul. Žilinská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem realizace zakázky 08/2019 a celkovou cenou díla 614.930,30 Kč bez DPH.  
 

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku ul. Východní od ulice Raisova po ul. Klostermanova“
Usnesení č. 319/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Východní od ulice Raisova po ul. Klostermanova“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem realizace zakázky 08/2019 a celkovou cenou díla 393.925 Kč bez DPH.

 
Rozhodnutí o veřejné zakázce „Celoplošné opravy ve Varnsdorfu a Studánce u Rumburku“
Usnesení č. 320/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci Celoplošné opravy ve Varnsdorfu a Studánce u Rumburku“ se společností BITUNOVA s. r. o s termínem dokončení realizace zakázky do 30.09.2019 za díla:  Studánka za cenu 1.090.400,30 Kč bez DPH, Varnsdorf – část ul. mezi B. Němcové a Seifertova 78.171 Kč bez DPH, E. Thällmanna – 1. část za cenu 230.684,80 Kč bez DPH, E. Thällmanna – 2. část za cenu 125.336 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf“
Usnesení č. 321/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Nowastav akciová společnost, Malešická 49, 130 00 Praha 3,  IČ 00565679.

a dále

Usnesení č. 321/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Nowastav akciová společnost, Malešická 49, 130 00 Praha 3, IČ 00565679 na akci „Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf“ za cenu 2.660.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rekonstrukce výtahu v budově polikliniky č. p. 2060 ul. Poštovní Varnsdorf“
Usnesení č. 322/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahu v budově polikliniky č. p. 2060 ul. Poštovní Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči HELGOS, s. r. o., Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem,  IČ 46711732.

a dále

Usnesení č. 322/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem HELGOS, s. r. o., Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 46711732 na akci „Rekonstrukce výtahu v budově polikliniky č. p. 2060 ul. Poštovní Varnsdorf“ za cenu 1.266.870  Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výměna okenních výplní v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 323/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Výměna okenních výplní v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 40229017.

a dále

Usnesení č. 323/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 40229017 na akci „Výměna okenních výplní v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“ za cenu 1.223.493 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rekonstrukce střechy objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p. č. 5480 k. ú. Varnsdorf“
Usnesení č. 324/2019
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Rekonstrukce střechy objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p. č. 5480 k. ú. Varnsdorf“ z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p. č. 5480 k. ú. Varnsdorf“
Usnesení č. 325/2019
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p. č. 5480 k. ú. Varnsdorf“


Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení v oblasti ulic Husova, Smetanova, Žitná a Kostelní“
Usnesení č. 326/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v oblasti ulic Husova, Smetanova, Žitná a Kostelní“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.11.2019 a celkovou cenou díla  1.986.539,01 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Školní“
Usnesení č. 327/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Školní“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 31.10.2019 a celkovou cenou díla  387.482,65 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Výpověď nájmu nebytových prostor
Usnesení č. 328/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní vztah uzavřený mezi městem Varnsdorf a paní K. T. dohodou a to k 31.08.2019.


Uzavření Dodatku č. 1 na akci ,,Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu “
Usnesení č. 329/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci 
,,Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu“ s firmou ZEPS s.r.o., IČ: 286 88 651, Lindava 84, 471 58 Cvikov, kterým se prodlužuje termín realizace díla do 31.08.2019.


3. Různé

3.01 Návrh na změnu prodejní ceny jehličnatého dřeva
Usnesení č. 330/2019
Rada města rozhodla stanovit ceny pro prodej palivového dříví z městských lesů na odvozním místě:
    Jehličnaté dřevo          500 Kč/m3 + DPH
    Topol osika                  400 Kč/m3 + DPH
    Tvrdé listnaté dřevo   1.000 Kč/m3 + DPH
Ceny za ostatní druhy dřevin zůstávají v platnosti.


3.02 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 331/2019
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf HC TS Varnsdorf z.s., ve výši 20.000 Kč.


3.03 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Usnesení č. 332/2019/1
Rada města rozhodla jmenovat do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Varnsdorf Ing. Janu Kociánovou.

a dále

Usnesení č. 332/2019/2
Rada města rozhodla, z titulu funkce zřizovatele, jmenovat Ing. Janu Kociánovou do funkce pověřence pro ochranu osobních údaj pro následující příspěvkové organizace města:
- Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín
- Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín
- Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín
- Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín
- Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín
- Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471
- Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428
- Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617
- Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180
- Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024
- Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757
- Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812
- Dům dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260


3.04 Informace o řízeních u ÚOHS
Usnesení č. 333/2019
Rada města rozhodla pokračovat v řízeních před ÚOHS postupem navrhovaným advokátní kanceláří ROWAN LEGAL s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO: 284 68 414.


3.05 Pracovně koordinační skupina k výstavbě nové MŠ
Usnesení č. 334/2019/1
Rada města rozhodla zřídit pracovně koordinační skupinu k výstavbě MŠ Západní ulice ve Varnsdorfu.

a dále

Usnesení č. 334/2019/2
Rada města rozhodla ustanovit členy pracovně koordinační skupiny k výstavbě MŠ Západní ulice ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 335/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 


Ing. Stanislav Horáček                             Josef Hambálek 
starosta města                                       místostarosta města