Usnesení z 19. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 22.09.2011 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro školské příspěvkové organizace
b) Dodatek k mandátní smlouvě s REGIÍ a.s. – Pravidla pro vymáhání, prominutí (snížení) a povolování splátek nezaplaceného nájemného z bytů, nebytových prostor a ubytoven
2. Převody majetku města
a) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Příspěvek města na nákup světelného ukazatele na Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821 
b) Výjimka z počtu žáků na Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469
c) Socha v parku MCKV
d) Ukončení smlouvy o přechodném ubytování se společností JR Vdf s. r. o.
e) Program na zasedání ZM
4. Diskuse
Informace o situaci na Základní škole Varnsdorf, Bratislavská 994
RTG na poliklinice Varnsdorf, Poštovní 2060 
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro školské příspěvkové organizace
Usnesení č. 321/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2011 pro školské příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.

b) Dodatek k mandátní smlouvě s REGIÍ a. s. – Pravidla pro vymáhání, prominutí (snížení) a povolování splátek nezaplaceného nájemného z bytů, nebytových prostor a ubytoven
Usnesení č. 322/2011
Rada města rozhodla schválit „Pravidla pro vymáhání, prominutí (snížení) a povolování splátek nezaplaceného nájemného z bytů, nebytových prostor a ubytoven“ pro mandátní smlouvy s REGIÍ a. s. dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

b) Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce – Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010, Varnsdorf
Usnesení č. 323/2011/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: INSKY s. r. o., Nový Svět 100, Ústí nad Labem, IČ 00671533, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

a dále:

Usnesení č. 323/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou INSKY s. r. o., Nový Svět 100, Ústí nad Labem, IČ 00671533 na akci „Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010, Varnsdorf“ za cenu 1.980.633,09 Kč bez DPH.

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 324/2011
Rada města rozhodla zřídit jedno vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo s registrační značkou: 3U9 7905 na parkovišti v ul. Edisonova pro pana F. H., bytem Křižíkova 2741, 407 47 Varnsdorf, který je držitelem průkazu ZTP s tím, že se žadatel bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa ve výši 50 %.

Autobusové nádraží
Usnesení č. 325/2011/1
Rada města rozhodla stanovit cenu pro průjezd autobusovým nádražím ve Varnsdorfu ve výši 20,- Kč bez DPH/1 průjezd.

a dále:

Usnesení č. 325/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smluv o užívání autobusových stání na autobusovém nádraží ve Varnsdorfu s jednotlivými dopravci.

Časový plán k provedení inventarizace a jmenování ústřední inventarizační komise a likvidační komise
Usnesení č. 326/2011/1
Rada města rozhodla schválit časový plán k provedení roční, řádné inventarizace (včetně majetku načítaného inv. pistolí) dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 326/2011/2
Rada města rozhodla jmenovat ústřední inventarizační komisi ve složení:
předseda: P. D., členové: J. Č., P. Š., Ing. P. B., M. F..

a dále:

Usnesení č. 326/2011/3
Rada města rozhodla jmenovat likvidační komisi ve složení:
předseda: J. Č., členové: M. F., P. V.; náhradník: P. Š..


3. Různé

a) Příspěvek města na nákup světelného ukazatele na Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821
Usnesení č. 327/2011
Rada města rozhodla souhlasit s poskytnutím účelově vázaného příspěvku na koupi světelného ukazatele pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821 dle předloženého návrhu.

b) Výjimka v počtu žáků na Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469
Usnesení č. 328/2011
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu žáků na Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469 pro školní rok 2011/2012 dle předloženého návrhu.

c) Socha v parku MCKV
Usnesení č. 329/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci Kulturní komise dle předloženého návrhu.

d) Ukončení smlouvy o přechodném ubytování se společností JR Vdf s. r. o.
Usnesení č. 330/2011
Rada města rozhodla ukončit smlouvu o přechodném ubytování pro sociálně potřebné občany se společností JR Vdf s. r. o.

e) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 331/2011
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Návrh smlouvy o poradenské činnosti a poskytování služeb při získávání veřejné podpory a dodatku k této smlouvě předložené firmou Optimus Consult & Invest
5.02 Smlouva o převodu činností a movitých věcí DDM Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého kraje na Město Varnsdorf a DDM Varnsdorf, PO Města Varnsdorf
5.03 Bezúplatné nabytí movitých věcí (darování) DDM Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého kraje na Město Varnsdorf a DDM Varnsdorf, PO Města Varnsdorf
5.04 Změna zřizovací listiny ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
5.05 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
5.06 Zabezpečení pořádku ve městě s přijmutím opatření


4. Diskuse

Informace o situaci na Základní škole Varnsdorf, Bratislavská 994
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

RTG na poliklinice Varnsdorf, Poštovní 2060 
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Martin Louka                                            Karel Dubský
starosta města                                         místostarosta