Usnesení z 18. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 19. 7. 2007 od 13:00 hod. ve kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost o změnu příspěvku na provoz pro PO Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926
b) Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2007
c) Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2007
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh na uzavření smlouvy o pracovnělékařské péči
b) Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
c) Zpráva o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za 1. pololetí 2007
d) Žádosti o schválení veřejné hudební produkce
e) Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky – „Rekonstrukce plaveckého bazénu - PD“
f) Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky – „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Nemocnice Varnsdorf“

Usnesení č. 69/2007
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2739/12, ul. Edisonova, Varnsdorf MUDr. J. P. na dobu určitou do 31. 12. 2008.

2. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 1059/2, ul. U Nádraží, Varnsdorf panu D. G. na dobu určitou do 30. 6. 2008.

3. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2439/2 v k.ú. Varnsdorf.

4. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1471/1 v k.ú. Varnsdorf.

5. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 902 a část p.p.č. 903/1 v k.ú. Varnsdorf.

6. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 903/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby vznikla parcela vhodná k výstavbě rodinného domu.
7. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 896/1, p.p.č. 903/2, p.p.č. 904, st.p.č. 908 a p.p.č. 909 vše v k.ú. Varnsdorf do majetku za cenu 80,- Kč/m2.

8. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 896/1 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího oplocení.

9. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví st.p.č. 2712 a p.p.č. 2713/1 v k.ú. Varnsdorf do majetku za cenu 100.000,- Kč.

10. Pronajmout městu Varnsdorf p.p.č. 4590/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 70 m2 na dobu určitou 5 let za cenu 10,- Kč/m2 za účelem narovnání majetkových vztahů.

11. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 1309/6 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

12. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení MTS po části p.p.č. 1165/7, p.p.č. 1065, p.p.č. 1226/3, p.p.č. 1230/1 a p.p.č. 1226/2 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

13. Prodloužit nájemní smlouvy č. 2005/10018, č. 2005/10017, 2005/10028 a 2005/10013 do 31. 1. 2008.

14. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 441, p.p.č. 326/6, p.p.č. 329/1, p.p.č. 336/1, p.p.č. 335/2, p.p.č. 342, p.p.č. 339 a p.p.č. 338 vše v k.ú. Varnsdorf.

15. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 347/1 a část p.p.č. 347/13 vše v k.ú. Varnsdorf.

16. Uzavřít smlouvu o umístění informačních skříněk s velkoplošnou mapou města Varnsdorf na p.p.č. 3021 a p.p.č. 2589 vše v k.ú. Varnsdorf.

17. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení NN po části p.p.č. 1165/7, p.p.č. 1060 Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ DISTRIBUCE a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí a ČEZ DISTRIBUCE a.s., Praha,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

18. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení NN po části pozemku .p.č. 4536/1, p.p.č. 5435/2, p.p.č. 5435/3, p.p.č. 5436/3, p.p.č. 5436/5, p.p.č. 5436/6, p.p.č. 5434/4 a p.p.č. 5448/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ DISTRIBUCE a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek.
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí a ČEZ DISTRIBUCE a.s., Praha,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

19. Nerealizovat změnu protipožárního zabezpečení stavby: „Přestavba č.p. 1260 na městskou knihovnu ve Varnsdorfu“ dle předloženého návrhu.

20. Změnit výsledky výběrového řízení na akci: celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách v majetku města pro vyhrazená plynová zařízení s firmou Texstav a pro ostatní zařízení bude uzavřena smlouva s firmou IVT, Vágner Petr.

21. Dle nájemní smlouvy ze dne 1. 6. 2001 mezi městem Varnsdorf a J. Š. souhlasit:
a) s prováděním veškerých běžných oprav a údržby na pronajatých nemovitostech na náklad nájemce,
b) s prováděním větších oprav na náklad nájemce,
c) s prováděním technického zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, změny účelu užívání, atd.) na pronajatých nemovitostech,
d) s tím, že nájemce bude technické zhodnocení evidovat ve svém účetnictví a bude technické zhodnocení odepisovat v souladu se zák. č. 586/92 Sb. o dani z příjmu v platném znění.

22. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 3000/68, ul. Žitavská, Varnsdorf paní E. H..

23. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970/69, ul. Lesní, Varnsdorf paní M. Š..

24. Pronajmout byt 1+KK v DPS č.p. 3321/6, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu S. B..

25. Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 28 v č.p. 3300, ul. Kostelní dle předloženého návrhu.
26. Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 33 v č.p. 3300, ul. Kostelní dle předloženého návrhu.

27. O přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce plaveckého bazénu č.p. 3083, Západní ul. ve Varnsdorfu – projektová dokumentace“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči H-projekt s.r.o., Navrátilova 676/1 110 00 Praha 1, IČ: 60468653 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, s tím, že v roce 2007 bude zpracována pouze projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.


Usnesení č. 70/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926 dle předloženého návrhu.

2. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

3. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

4. Změnu ceníku prací a služeb Technických služeb města Varnsdorf s.r.o. souvisejících s běžnými opravami a údržbou komunikací dle předloženého návrhu s platností od 1. 7. 2007.

5. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „NOCOMMENT“ panu M. P. na otevřeném prostranství ve dnech 11. 9. – 16. 9. 2007 od 14:00 hod. do 23:00 hod. dle předloženého návrhu.

6. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „15. výročí založení firmy NOPROSU“ panu J. Š. na otevřeném prostranství v areálu bývalých kasáren dne 21. 7. – 22. 7. 2007od 17:00 hod. do 02:00 hod..

Usnesení č. 71/2007
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě pracovnělékařské péče s firmou MEDICA CHRASTAVA s.r.o. se sídlem Nádražní 383, 463 31 Chrastava.

2. V souladu s ustanovením § 108 zákona č. 125/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užíval závěsný odznak další člen Zastupitelstva města Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2006 – 2010 pan František Dlask.


Usnesení č. 72/2007
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za 1. pololetí 2007.

Usnesení č. 73/2007
Rada města rozhodla zrušit:
1. Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Nemocnice Varnsdorf“ s tím, že nové výběrové řízení bude vyhlášeno v měsíci září tohoto roku.

Ing. Josef Poláček       František Dlask
starosta města           místostarosta