Usnesení z 18. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 18. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 10.07.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf,
Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.02 Žádost o souhlas s odprodejem sanitního vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.04 Žádost o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.06 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na odměnu pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
3.02 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.03 Plná moc k zastupování
3.04 Zařízení pro měření rychlosti
3.05 Pověření k jednání s vedením Krajské zdravotní, a. s.
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 272/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.
 

1.02 Žádost o souhlas s odprodejem sanitního vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 273/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci odprodej sanitního vozidla dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 274/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.04 Žádost o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 275/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 276/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.


1.06 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019
Usnesení č. 277/2019
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 278/2019
Rada města rozhodla pronajmou byt 1+3 v domě č. p. 1954/10, ul. Legií ve Varnsdorfu paní R. C. na dobu určitou do 31.12.2019.


Návrh na prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 279/2019
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. do 30.06.2020.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 2841/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 280/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2841/1 – trvalý travní porost o výměře cca 40 m2 v k. ú. Varnsdorf


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 281/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 66/2000 na pronájem p. p. č. 6897/10 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2019


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 282/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Josefa Hory + 3, číslo stavby 7700072237, na části p. p. č. 589/8, 8170/2, 612, 652/1, 555/1, 543, 523, 687/2 a 556 vše v k. ú.   Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu včetně daně z přidané hodnoty ve výši 105.415,20 Kč. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě a návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla
Usnesení č. 283/2019/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 8168, p. p. č. 1035, p. p. č. 1291, p. p. č. 1309/1, p. p. č. 1311 a p. p. č. 1256 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s. IČO: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu za každou IS (vodovod 1x + kanalizace 1x) pro výše uvedenou stavbu, ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

a dále

Usnesení č. 283/2019/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. DC 052 092 o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla na části p. p. č. 8168, p. p. č. 1035, p. p. č. 1291, p. p. č. 1309/1, p. p. č. 1311 a p. p. č. 1256 vše v  k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 284/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 4087 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 4113/4 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 285/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav plynové přípojky na části p. p. č. 4368 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný)  p. p. č. 5510/3 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 286/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 5980 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 5981/1 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf“
Usnesení č. 287/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SPECIALISTA s. r. o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf, IČ 26637755.

a dále

Usnesení č. 287/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SPECIALISTA s. r. o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf, IČ 26637755 na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf" za cenu 1.204.007,98 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Splašková kanalizace, Varnsdorf - ul. Dvorská“
Usnesení č. 288/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky Splašková kanalizace, Varnsdorf - ul. Dvorská“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ 41326687.

a dále

Usnesení č. 288/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ 41326687 na akci „Splašková kanalizace, Varnsdorf - ul. Dvorská“ za cenu 3.140.306,21 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výměna oken v bytovém domě č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 289/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Výměna oken v bytovém domě č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou,
IČ 40229017.                        
             
a dále

Usnesení č. 289/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 40229017 na akci „Výměna oken v bytovém domě č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu“ za cenu 1.847.675 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Splašková a dešťová kanalizace, Varnsdorf – Hrádek, ul. Petra Bezruče“
Usnesení č. 290/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Splašková a dešťová kanalizace, Varnsdorf – Hrádek, ul. Petra Bezruče“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Stavební firma – Alexandr Straka, Janská 95, 405 02 Janská, IČ 02038871.

a dále

Usnesení č. 290/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavební firma – Alexandr Straka, Janská 95, 405 02 Janská, IČ 02038871 na akci Splašková a dešťová kanalizace, Varnsdorf – Hrádek, ul. Petra Bezruče“ za cenu 1.943.983,32 Kč bez DPH.


Souhlas zřizovatele s investiční akcí "Obnova školní zahrady"
Usnesení č. 291/2019
Rada města z titulu funkce zřizovatele rozhodla souhlasit s realizací investiční akce "Obnova školní zahrady" samostatně Příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994.


Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – II. část“
Usnesení č. 292/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – II. část“ kterým se prodlužuje termín realizace díla do 31.07.2019.


Uzavření Dohody o narovnání vzájemných práv a povinností
Usnesení č. 293/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dohody o narovnání vzájemných práv a povinností se společností HOSTALEK-WERBUNG spol. s.r.o.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava sociálního zařízení ve ŠJ Náměstí 2926, Varnsdorf“
Usnesení č. 294/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Miloslavem Adámkem, Leopoldovská 77, 407 78 Velký Šenov, IČ 86729284 na akci „Oprava sociálního zařízení ve ŠJ Náměstí 2926, Varnsdorf“ za cenu 747.970 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování.


3. Různé

3.01 Návrh na odměnu pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
Usnesení č. 295/2019
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.02 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 296/2019
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.03 Plná moc k zastupování
Usnesení č. 297/2019/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Plné moci k zastupování města v řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem o žalobě na zrušení usnesení Rady města Varnsdorf podané Ministerstvem vnitra ČR pro JUDr. Jiřího Brože, advokáta zapsaného u ČAK pod č. 10435, společníka Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3.

a dále

Usnesení č. 297/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 24827452, zastoupená JUDr. Jiřím Brožem, jednatelem.


3.04 Zařízení pro měření rychlosti
Usnesení č. 298/2019
Rada města rozhodla pověřit tajemníka zahájením jednání o odkupu měřících zařízení a zahájením prací na zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na nájem softwaru pro zpracování dopravních přestupků.


3.05 Pověření k jednání s vedením Krajské zdravotní, a. s.
Usnesení č. 299/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu jednáním s vedením Krajské zdravotní, a. s. o možnostech udržení zdravotní péče ve Šluknovském výběžku v důsledku aktuálního vývoje Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. v Rumburku.


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 300/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 


Ing. Stanislav Horáček                                     Josef Hambálek 
starosta města                                               místostarosta města