Usnesení z 18. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 23.07.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015
2. Různé
2.01 Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb
2.02 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015
Usnesení č. 329/2015
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2015 dle předloženého návrhu.


2. Různé

2.01 Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 330/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města k podpisu Rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb dle předloženého návrhu.


2.02 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 331/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr


Ing. Stanislav Horáček                                                      Josef Hambálek
starosta města                                                                 místostarosta města