Usnesení z 17. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 28. 6. 2007 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ nám. E. Beneše 469, Varnsdorf
b) Žádost Základní umělecké školy o finanční příspěvek
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Organizaci provozu školních družin v měsících červenci a srpnu 2007
b) Návrh změny osobního příplatku ředitelky Městské knihovny Varnsdorf
c) Návrh na uzavření dodatků k Mandátní smlouvě k zajištění dotací na rekonstrukci č.p. 1260 a rekonstrukci suterénu nemocnice
d) Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky – „Výměna oken v objektech ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“
e) Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky – „Oprava místních komunikací ABS“
f) Návrh změny osobních příplatků aktivním členům JSDH
g) Žádosti o schválení veřejné hudební produkce
h) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků
i) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti
j) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
k) Poskytnutí finančního příspěvku pro SK Slovan Varnsdorf
l) Doplnění programu VIII. zasedání ZM

Usnesení č. 65/2007
Rada města rozhodla:
1. Poskytnout finanční příspěvek Základní umělecké škole, Národní 512, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v domě č.p. 2741/50, ul. Křižíkova, Varnsdorf s panem L. B. na dobu určitou do 31. 12. 2007.

3. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 1285/2, ul. Dopravní, Varnsdorf s panem J. D. na dobu určitou do 31. 12. 2007.

4. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v domě č.p. 2740/54, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu P. P. a sl. M. Ž. na dobu určitou do 30. 9. 2007.

5. Pronajmout nový školnický byt 1+3 v č.p. 1261/1, ul. Otáhalova, Varnsdorf panu M. K. na dobu určitou po dobu výkonu povolání domovníka v č.p. 1260, ul. Otáhalova, Varnsdorf za podmínky vrácení stávajícího školnického bytu v tomto domě.

6. Slevit nájemné o 30% v novém školnického bytě 1+3 v č.p. 1260, ul. Otáhalova, Varnsdorf panu M. K. po dobu provádění stavebních úprav v tomto objektu.

7. Neuzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 3023/46, ul. Kmochova, Varnsdorf s paní D. F. na dobu určitou do 31. 12. 2007.

8. Pronajmout byt 2+KK v domě č.p. 3307/12, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. D. na dobu určitou do 30. 6. 2008. 

9. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2483/3 v k.ú. Varnsdorf.

10. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění zemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 4924 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za cenu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

11. Ukončit NS č. 11/2006 na pronájem části p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2007.

12. Pronajmout část p.p.č. 4695 o výměře 300 m2 v k.ú. Varnsdorf panu Z. M. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

13. Pronajmout část p.p.č. 4695 o výměře 200 m2 v k.ú. Varnsdorf paní J. M. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

14. Pronajmout část p.p.č. 4695 o výměře 525 m2 v k.ú. Varnsdorf panu V. S. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

15. Pronajmout část p.p.č. 3509 o výměře 530 m2 a p.p.č. 3508 o výměře 263 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. H. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

16. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu přístupu a příjezdu na p.p.č. 1389/2 a p.p.č. 1389/7 mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p.p.č. 1389/2 a p.p.č. 1389/7 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

17. Souhlasit s úhradou částky ve výši 62.622,- Kč (tj. 50% podíl z celkové částky 125.244,- Kč) za havárii úniku plynu na objektu č.p. 1800, ul. Střelecká.
18. Souhlasit s umístěním zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 1311, 1309/1, 1310/1 a 1306 v k.ú. Varnsdorf.

19. Souhlasit s organizací provozu školních družin ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu 2007 dle předloženého návrhu.

20. O přidělení veřejné zakázky „Výměna oken v objektech ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

21. O přidělení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací ABS“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči S a M, silnice a mosty a.s., Studánka č.p. 283, 407 52 Varnsdorf 3, IČ 25026712 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.


Usnesení č. 66/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 dle předloženého návrhu.

2. Výši osobního příplatku ředitelky Městské knihovny Varnsdorf Mgr. Veroniky Kolářové dle předloženého návrhu.

3. Odměny aktivním členům JSDH Varnsdorf (výjezdová jednotka) dle předloženého návrhu.

4. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rodeo (setkání koní)“ panu R. D. na otevřeném prostranství v č.p. 4306/120 a č.p. 4306/82 dne 4. 8. – 5. 8. 2007 od 10:00 hod. do 02:00 hod..

5. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „VDF Help Fest“ panu L. F. na otevřeném prostranství v areálu koupaliště Varnsdorf dne 25. 8. – 26. 8. 2007 od13:00 hod. do 02:00 hod..

6. Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

7. Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

8. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

9. Finanční příspěvek fotbalovému klubu SK Slovan Varnsdorf k příležitosti slavnostního otevření sportovního areálu Kotlina ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.

10. Doplnění programu VIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
3.01 Prodej osobního automobilu Škoda Fabia sedan 2U6 8988
3.02 Uzavření dodatku č. 1 a č. 2 k Mandátní smlouvě č. 43/07/001 „Rekonstrukce č.p. 1260 Varnsdorf na městskou knihovnu a multikulturní vzdělávací centrum“ a „Sanace suterénu nemocnice Varnsdorf“


Usnesení č. 67/2007
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 a č. 2 k Mandátní smlouvě č. 43/07/001 s Asistenčním centrem a.s. Most, zastoupené Ing. Františkem Jochmanem dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 68/2007
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 59/2007/6 ze dne 14. 6. 2007.

2. Usnesení RM č. 24/2007/24 ze dne 15. 3. 2007. 

3. Usnesení RM č. 24/2007/20 ze dne 15. 3. 2007.

4. Usnesení RM č. 118/2003/7 ze dne 11. 12. 2003.

Ing. Josef Poláček    František Dlask
starosta města        místostarosta