Usnesení z 16. zasedání Rady města Varnsdorf

 

Usnesení

z 16. zasedání Rady města Varnsdorf, konaného dne 15. 5. 2003 
od 13:00 hodin v kanceláři starosty 


Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
  - informace ve věci stavu objektu KINO KAVÁRNY
  - nabídka RRA, Ústeckého kraje a.s. na zpracování projektových dokumentací
 2. Finanční záležitosti
  a)      Žádost Kruhu přátel muzea Varnsdorf o finanční příspěvek
  b)      Žádost Svazku obcí Tolštejn, Jiřetín pod. Jedlovou o finanční příspěvek
  c)      Stanovení hospodářského výsledku na rok 2003 příspěvkovým organizacím mateřské školy, základní školy a jídelny základních škol
  d)      Žádost Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812 o odpis pokladního manka
 3. Různé
  a)      Návrh na odpis inventarizačního rozdílu na středisku 438 – MěÚ
  b)      Nabídka Bohemia Phönix spol. s r.o. k provádění veřejných dražeb nemovitostí
  c)      Nabídka SOS ART k propagaci města
  d)      Nabídka Vydavatelství SRDCE s.r.o. k účasti města na publikaci „ČR na prahu nového tisíciletí“
  e)      Návrh koncepce Městského informačního střediska
  f)        Žádost o udělení souhlasu s otevřením přípravné třídy na Základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín
  g)      Program VIII. zasedání ZM
  h)      Pověření Mgr. Golové k zastupování města Varnsdorf u soudu
 4. Kontrola plnění usnesení RM

Usnesení č. 44/2003

Rada města rozhodla:

 1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. Pončovi na dobu neurčitou za podmínky navrácení bytu 1+3 městu v domě č.p. 1520, ul. Palackého, Varnsdorf.
 2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf slečně P. Hoffmannové.
 3. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf panu J. Vítkovi za podmínky navrácení bytu 1+3 v č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf.
 4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf s paní L. Neporovou na dobu neurčitou.
 5. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu (garsoniéry), v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s paní J. Škodovou na dobu určitou do 30. 6. 2004. 
 6. Pronajmout náhradní byt 1+3 panu J. Hoffmannovi za podmínky navrácení školnického bytu 1+3 v ZŠ, ul. Edisonova, č.p. 2821, Varnsdorf v případě, že se takový vhodný byt k pronájmu uvolní.
 7. Pronajmout vhodný byt panu T. Oláhovi, až takový volný byt bude mít město k dispozici, a za podmínky navrácení bytu 1+2 v č.p. 843, ul. Mladoboleslavská, Varnsdorf.
 8. Nepřijmout žádost o pronájem bytu paní A. Slobodníkové, neboť nesplňuje podmínky pravidel pro sestavování žadatelů o pronájem bytu.
 9. Nevyhovět žádosti o pronájem bytu paní T. Husákové z důvodu naprostého nedostatku volných bytů k pronájmu a její žádost řešit s ohledem na možnosti města Varnsdorf a ostatní žadatele.
 10. Zveřejnit záměr pronajmout a převést st.p.č. 5726, p.p.č. 5727, p.p.č. 5731/1 a p.p.č. 5731/2, vše v k.ú. Varnsdorf.
 11. Ukončit nájemní smlouvu č. 10/2002/1 na pronájem p.p.č. 628/2 v k.ú. Varnsdorf 30. 4. 2003. 
 12. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 628/2 v k.ú. Varnsdorf
 13. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 4961 v k.ú. Varnsdorf.
 14. Neprodloužit nájemní smlouvu č. 18/2000/1 na pronájem části pozemku č. 2984 v k.ú. Varnsdorf.
 15. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 2563/4 v k.ú. Varnsdorf.
 16. Pronajmout p.p.č. 7697/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.754 m2 panu Martinu Nácovskému a slečně Evě Petružálkové za účelem stavby RD dle vyhlášky města č. 18/1993.
 17. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 794 v k.ú. Varnsdorf.
 18. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 735/1 v k.ú. Varnsdorf.
 19. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 981/1 v k.ú. Varnsdorf.
 20. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3610/1 v k.ú. Varnsdorf.
 21. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 6008 v k.ú. Varnsdorf.
 22. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 6574, p.p.č. 6575/1 a p.p.č. 6576 v k.ú. Varnsdorf.
 23. Pronajmout st.p.č. 2432/5 o výměře 23 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Janu a Dagmar Relichovým za cenu 20,- Kč/m2/rok na dobu určitou 1 rok za účelem užívání garáže a narovnání majetkoprávních vztahů.
 24. Prodloužit nájemní smlouvu č. 53/2001 na pronájem st.p.č. 2432/18 o výměře 26 m2 v k.ú. Varnsdorf do 31. 12. 2003. 
 25. Změnit nájemní smlouvu č. 54/2002 na pronájem st.p.č. 1531/19 o výměře 22 m2 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jako nájemci budou uvedeni manželé Alois a Anna Kociánovi.
 26. Ukončit nájemní smlouvu č. 55/1999 na pronájem části p.p.č. 3096/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2003 dle žádosti nájemce.
 27. Ukončit nájemní smlouvu č. 79/1998 na pronájem části p.p.č. 3096/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2003 dle žádosti nájemce.
 28. Nepřijmout výpověď smlouvy o nájmu věcí nemovitých (městská tržnice) uzavřenou dne 31. 3. 1999 na dobu určitou do 31. 3. 2009, kterou podal nájemce v.o.s. FraMiro Varnsdorf.
 29. Neakceptovat nabídku RRA, Ústeckého kraje a.s..
 30. Poskytnout finanční příspěvek občanskému sdružení „Kruh přátel muzea Varnsdorf“ na péči o drobné historické stavby ve výši 40.000,- Kč.  
 31. Poskytnout finanční příspěvek Svazku obcí Tolštejn, Jiřetín pod Jedlovou na zajištění akce „Tolštejnské slavnosti“ ve výši 5.000,- Kč.
 32. Vrátit Finanční komisi RM návrh na poskytnutí finančních příspěvků k přepracovaní       po schválení rozpočtového opatření ZM s ohledem na výtěžek z výherních hracích přístrojů.
 33. Odepsat pokladní manko ve výši 2.357,50 Kč z účetnictví PO Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812. 
 34. Odepsat z účetnictví a majetku města předměty v celkové ceně 5.037,- Kč podle návrhu likvidační komise ze dne 25. 4. 2003. 
 35. Neakceptovat nabídku firmy SOS ART k propagaci města.
 36. Neakceptovat nabídku vydavatelství SRDCE s.r.o. k účasti města na publikaci „ČR na prahu nového tisíciletí“.
 37. Udělit souhlas s otevřením přípravné třídy na ZŠ Karlova ve školním roce 2003/2004 v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 45 odst. 6 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
 38. Pověřit Mgr. Natašu Golovou, vedoucí Odboru správních agend MěÚ zastupováním města Varnsdorf v souvislosti s podávanými návrhy na výkon rozhodnutí k soudu dle návrhu tajemníka.

Usnesení č. 45/2003

Rada města rozhodla schválit:

 1. Podnájem bytu (garsoniéry) v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní V. Žemlové pro paní R. Karbanovou na dobu 1 roku.
 2. Nové ocenění pozemků možných k prodeji v k.ú. Varnsdorf a v k.ú. Studánka dle návrhu KSMV.
 3. Nové ocenění pozemků možných k pronájmu v k.ú. Varnsdorf a v k.ú. Studánka za účelem užívání zahrádky a sekání trávy dle návrhu KSMV.
 4. Zadání geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 5731/1, p.p.č. 5727 a  st.p.č. 5726, vše v k.ú. Varnsdorf dle návrhu KSMV.
 5. Zadání geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 3570/1 v k.ú. Varnsdorf dle návrhu RM.
 6. Nové vzory žádostí o prodej a pronájem pozemků dle návrhu RM.
 7. Koncepci MIS dle návrhu OŠKT ze dne 7. 5. 2003. 
 8. Program VIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 29. 5. 2003 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
  1)      Převody majetku města
  2)      Finanční záležitosti
  3)      Různé
  a)      Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Varnsdorf pro rok 2003
  b)      Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM
  c)      Delegování zástupce města na valnou hromadu RRA, Ústeckého kraje a.s
  4)      Zpráva o činnosti RM a kontrola plnění usnesení ZM
  5)      Diskuse
  6)      Interpelace členů ZM
  7)      Závěr
 9. Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení RM.

Usnesení č. 46/2003

Rada města rozhodla stanovit:

 1. Cenu pro prodej domu č.p. 546 na st.p.č. 2658 a p.č. 2659 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.600.000,- Kč.
 2. Cenu pro prodej domu č.p. 1059 na st.p.č. 5808 a p.č. 5809 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.200.000,- Kč.
 3. Cenu pro prodej domu č.p. 2364 se st.p.č. 5746 a p.č. 5749, 5750, 5751 a části p.č. 5747 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.500.000,- Kč.
 4. Hospodářský výsledek na rok 2003 příspěvkovým organizacím města – mateřským školám, základním školám a jídelnám základních škol – NULA, v případě dosažení zlepšeného HV rozdělit prostředky – 20 % do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu.

Usnesení č. 47/2003

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

 1. Nabídku firmy Bohemia Phőnix spol. s r.o. k provádění veřejných dražeb nemovitostí.
 2. Informaci vedoucího OSMI MěÚ ke stavu objektu KINO KAVÁRNY Varnsdorf.  

 

Ing. Josef Poláček                                                                           Mgr. Zdeňka Vajsová
 starosta města                                                                                     místostarostka