Usnesení z 16. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 14. 6. 2007 od 14:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost o změnu závazných ukazatelů pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700
b) Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2007 
c) Žádost Farní obce Starokatolické církve o finanční příspěvek
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Zásobník projektů města Varnsdorf
b) Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky – „Parkoviště na ul. Západní ve Varnsdorfu“
c) Program VIII. zasedání ZM

Usnesení č. 59/2007
Rada města rozhodla:
1. Poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč Farní obci Starokatolické církve ve Varnsdorfu.

2. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2762/21, ul. Kovářská, Varnsdorf panu F. S. na dobu určitou do 30. 6. 2008.

3. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2741/8, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. L. K. na dobu určitou po dobu výkonu povolání učitele ve Varnsdorfu.

4. Pronajmout náhradní byt 1+1 v domě č.p. 3023/33, ul. Kmochova, Varnsdorf sl. M. S. a panu B. na dobu určitou do 30. 6. 2008 za podmínky navrácení bytu 1+1 v č.p. 3307/36, ul. Nemocniční, Varnsdorf.

5. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/13, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. A. Č. na dobu určitou do 31. 5. 2009.

6. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/12, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu Z. O. na dobu určitou do 31. 5. 2009.

7. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/36, ul. Kovářská, Varnsdorf panu D. P. do 31 .12. 2007. 

8. Slevit nájemné o 50% ve stávajícím školnickém bytě 1+3 v č.p. 1260, ul. Otáhalova, Varnsdorf od 1. 6. 2007 z důvodu špatného technického stavu bytu způsobeného rekonstrukcí celého objektu, které nájemníky omezují v řádném užívání bytu.

9. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 204 a p.p.č. 205 v k.ú. Studánka.

10. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5826 v k.ú. Varnsdorf.

11. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5023 a p.p.č. 5024/1 v k.ú. Varnsdorf.

12. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1480 v k.ú. Varnsdorf.

13. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 2158 a p.p.č. 2159 v k.ú. Varnsdorf.

14. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 970 v k.ú. Studánka.

15. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 892 v k.ú. Studánka.

16. Pronajmout část p.p.č. 1226/1 o výměře 1.064 m2v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 1226/5) manželům M. a A. Š. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

17. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1226/5 o výměře 1.064 m2v k.ú. Varnsdorf s manžely M. a A. Š. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

18. Pronajmout část p.p.č. 1092 o výměře 483 m2 a část p.p.č. 1094 o výměře 1.258 m2v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označeny jako 1092/1 a 1094/3) panu A. B. a paní E. H. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

19. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1092/1 o výměře 483 m2 a p.p.č. 1094/3 o výměře 1.258 m2 k.ú. Varnsdorf s panem A. B. a paní E. H. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

20. Pronajmout část p.p.č. 1092 o výměře 140 m2 a část p.p.č. 1094 o výměře 1.798 m2v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označeny jako 1092/2 a 1094/1) manželům R. a L. V. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

21. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1092/2 o výměře 140 m2 a p.p.č. 1094/1 o výměře 1.798 m2 k.ú. Varnsdorf s manžely R. a L. V. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.


22. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění vrchního izolovaného vedení NN a zemního kabelového vedení NN po částech p.p.č. 7433 a p.p.č. 7515/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za cenu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

23. Pronajmout část p.p.č. 2432/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 23 m2 panu J. Č. na dobu neurčitou za účelem užívání zastavěné plochy garáže za cenu 10,- Kč/m2/rok.

24. Pronajmout p.p.č. 34/23 v k.ú. Varnsdorf o výměře 24 m2 panu S. Č. na dobu neurčitou za účelem užívání zastavěné plochy garáže za cenu 10,- Kč/m2/rok.

25. Pronajmout část p.p.č. 1531/35 v k.ú. Varnsdorf o výměře 24 m2 paní M. V. na dobu neurčitou za účelem užívání zastavěné plochy garáže za cenu 10,- Kč/m2/rok.

26. Souhlasit se zřízením a provozováním rozvodů telekomunikační sítě pro zřízení internetových přípojek firmou CL-NET s.r.o. Česká Lípa v bytových domech č.p. 2739 a č.p. 2741 ve Varnsdorfu a uzavřít smlouvu o spolupráci při zřízení rozvodů telekomunikační sítě.

27. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 266, části p.p.č. 240/3, p.p.č. 242, p.p.č. 265, p.p.č. 269, p.p.č. 268, p.p.č. 270, p.p.č. 267, p.p.č. 211 vše v k.ú. Varnsdorf.

28. Pronajmout byt 1+KK č. 2 v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. V..

29. Pronajmout byt 1+KK č. 7 v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. D..

30. Pronajmout byt 1+KK č. 17 v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní H. K..

31. O přidělení veřejné zakázky „Parkoviště na ul. Západní ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči, S a M, silnice a mosty a.s., Studánka č.p. 283, 407 52 Varnsdorf, IČO 25026712, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení č. 60/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

2. Program VIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 28. 6. 2007 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.


Usnesení č. 61/2007
Rada města rozhodla neschválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro příspěvkovou organizaci Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700.


Usnesení č. 62/2007
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou S a M, silnice a mosty a.s. na akci: Varnsdorf – úprava prostoru mezi městským úřadem, školou a sokolovnou dle předloženého návrhu.

2. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na zpracování zkrácené verze Strategického plánu rozvoje města podle výsledků výběrového řízení s panem Ing. L. Kučerou dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 63/2007
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 50/2007/29 ze dne 16. 5. 2007.

2. Usnesení RM č. 24/2007/22 ze dne 15. 3. 2007. 

3. Usnesení RM č. 42/2007/45 ze dne 26. 4. 2007. 

Usnesení č. 64/2004
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. „Zásobník projektů města Varnsdorf“ jako podklad pro veřejnou diskusi o prioritách města a pro použití v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.

Ing. Josef Poláček        František Dlask

starosta města            místostarosta