Usnesení z 16. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 16. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 30.05.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost Mgr. Veroniky Strolené, ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, o vydání souhlasu se zřízením další speciální třídy pro děti s autismem
2.02 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf na propagační materiály
2.03 Řád veřejného pohřebiště města Varnsdorf
2.04 Dohoda o společném záměru mezi městem Žitavou a městem Varnsdorf
2.05 Plná moc pro advokátní kancelář ROWAN LEGAL s.r.o.
3. Diskuse
4. Závěr

 

1.01 Majetkové záležitosti

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě a návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla
Usnesení č. 215/2019/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 1422, p. p. č. 1425, a p. p. č. 1426 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s. IČO: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu za každou IS pro výše uvedenou stavbu, ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

a dále

Usnesení č. 215/2019/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. DC 052 098 o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla na části p. p. č. 1422, p. p. č. 1425, a p. p. č. 1426 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 216/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 4043 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 4035 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 217/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav NTL plynovodu a plynové přípojky na části p. p. č. 2189/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 6993/1 a p. p. č. 6988/1 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 218/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu  o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Dělnická + 4, číslo stavby 7700072284, na části p. p. č. 2075, p. p. č. 2148/1, p. p. č. 6260/3, p. p. č. 6309, p. p. č. 6324, p. p. č. 6325/1, p. p. č. 6336, p. p. č. 6338 a p. p. č. 6368/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 107.742,74 Kč. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene– služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009484/VB002, DC Varnsdorf, p. p. č. 6680
Usnesení č. 219/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 6680, nové kNN na části p. p. č. 6641, p. p. č. 6658 a p. p. č. 6651/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Uzavření Smlouvy o dílo na akci ,,Rekonstrukce vstupního průčelí (hlavního schodiště, zastřešení a ozdobných prvků vstupního portálu) věže Evangelického kostela ve Varnsdorfu “
Usnesení č. 220/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo akce ,,Rekonstrukce vstupního průčelí (hlavního schodiště, zastřešení vstupního portálu a ozdobných prvků) věže Evangelického kostela ve Varnsdorfu s restaurátorem Tomášem Střítezským, IČO: 63621401, se sídlem Jirečkova č. p. 12, 170 00 Praha 7 v celkové ceně díla 516.676 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava místní komunikace Měšťanská – od č. p. 122 po křižovatku ul. Kamenická + od křižovatky ul. Kamenická do ul. Josefa Hory“
Usnesení č. 221/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace Měšťanská – od č. p. 122 po křižovatku ul. Kamenická“ a  „Oprava místní komunikace Měšťanská – od křižovatky ul. Kamenická do ul. Josefa Hory“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s. s termínem realizace zakázky 06/2019 a celkovou cenou díla 1.665.539 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava povrchu komunikace od ul. Karlova – od nemocnice po konec katastru obce Varnsdorf (Hraniční Buk)“
Usnesení č. 222/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu komunikace od ul. Karlova – od nemocnice po konec katastru obce Varnsdorf (Hraniční Buk)“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s. s termínem realizace zakázky 06/2019 a celkovou cenou díla 1.117.898,50 Kč bez DPH.  
 
 
Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku ul. Čsl. Letců od ul. Smetanova po     ul. Husova“
Usnesení č. 223/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Čsl. Letců od ul. Smetanova po ul. Husova“ Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem realizace zakázky 06/2019 a celkovou cenou díla 620.773 Kč bez DPH.  
 

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Parkoviště – ulice Lesní“
Usnesení č. 224/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Parkoviště – ulice Lesní“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem realizace zakázky 06/2019 a celkovou cenou díla 283.063 Kč bez DPH.  


Návrh celoplošných oprav povrchů níže uvedených komunikací
Usnesení č. 225/2019
Rada města rozhodla o celoplošných opravách povrchů na následujících komunikacích dle předloženého návrhu a pověřuje OSMI zajištěním výběrových řízení a realizací.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf“
Usnesení č. 226/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči MAJJ-KUPEC s. r. o., Veselé 235, 405 02 Děčín, IČ 64051668.

a dále

Usnesení č. 226/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem MAJJ-KUPEC s. r. o., Veselé 235, 405 02 Děčín, IČ 64051668 na akci „Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf“ za cenu 2.899.493,48 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení – „Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p. č. 5480 k. ú. Varnsdorf“
Usnesení č. 227/2019
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení zadaného ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p. č. 5480 k. ú. Varnsdorf“.


Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Varnsdorf, A. Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“
Usnesení č. 228/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Varnsdorf, A. Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“, uzavřené dne 11.10.2018 mezi městem Varnsdorf a stavební společností  Horák s.r.o., kterým se mění termín dokončení díla tak, že  stavba bude dokončena do 30.06.2019.


Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Sedlářská“
Usnesení č. 229/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Sedlářská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 31.08.2019 a celkovou cenou díla 356.275,27 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Smlouvy o dílo „Oprava veřejného osvětlení ul. Střelecká“
Usnesení č. 230/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava veřejného osvětlení ul. Střelecká“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 31.08.2019 a celkovou cenou díla 110.964,02 Kč bez DPH.


2. Různé

2.01 Žádost Mgr. Veroniky Strolené, ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, o vydání souhlasu se zřízením další speciální třídy pro děti s autismem
Usnesení č. 231/2019/1
Rada města rozhodla udělit souhlas se zřízením další speciální třídy pro děti s autismem v Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace.

a dále

Usnesení č. 231/2019/2
Rada města rozhodla navýšit rozpočet Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, na zajištění vybavení speciální třídy v částce cca 47.040 Kč.


2.02 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf na propagační materiály
Usnesení č. 232/2019
Rada města rozhodla povolit užití velkého znaku města Varnsdorf Městské knihovně Varnsdorf, p. o., na propagační materiály v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.  


2.03 Řád veřejného pohřebiště města Varnsdorf 
Usnesení č. 233/2019
Rada města rozhodla schválit ,,Řád veřejného pohřebiště města Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.


2.04 Dohoda o společném záměru mezi městem Žitavou a městem Varnsdorf
Usnesení č. 234/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s Dohodou o společném záměru mezi městem Žitavou a městem Varnsdorf.


2.05 Plná moc pro advokátní kancelář ROWAN LEGAL s.r.o.
Usnesení č. 235/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Plné moci k zastupování města v rámci správních řízení vedených před ÚOHS a v případných navazujících soudních řízeních s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO: 284 68 414.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                         ThMgr. Roland Solloch 
starosta města                                                                   místostarosta města