Usnesení z 16. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 25.06.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
3.02 Žádost o poskytnutí příspěvku na bezplatné poskytování pečovatelské služby u rodiny s dětmi
3.03 Výstavba nové mateřské školy ve Varnsdorfu
3.04 Návrh pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf
(školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
3.05 Veřejná hudební produkce na otevřeném prostranství v nočních hodinách
3.06 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 285/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 286/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 287/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 288/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 289/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodního potrubí na části p. p. č. 7490 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a M. S. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 290/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodního potrubí na části p. p. č. 1330 a části p. p. č. 7528/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a M. B. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 291/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodního, kanalizačního, plynového, datového a elektrického vedení na části p. p. č. 3144 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a A. V. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o souhlas s dočasnému užívání pozemku
Usnesení č. 292/2015
Rada města rozhodla souhlasit s bezúplatným dočasným užíváním části pozemků p. p. č. 1126 v k. ú. Varnsdorf na akci ,,Rekonstrukce Mandavy ul. Rybářská ve Varnsdorfu“. 


Žádost o souhlas s dočasnému užívání pozemku
Usnesení č. 293/2015
Rada města rozhodla souhlasit s bezúplatným dočasným užíváním části pozemků p. p. č. 1136/1, p. p. č. 1136/2 a p. p. č. 1137 vše v k. ú. Varnsdorf na akci ,,Odstranění výusti DC 65 a DC 66 a rekonstrukce kanalizace“.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3096/1 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 294/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf panu V. Š. o celkové výměře 80 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
 

Žádost o pronájem p. p. č. 3289/2 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 295/2015
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 3289/2 v k. ú. Varnsdorf panu L. M. o celkové výměře 334 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
 

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 296/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizačního vedení na části p. p. č. 698/3 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a SVS a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o prodej části p. p. č. 3646/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 297/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3646/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 297/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 3646/1 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Žádost o prodej části p. p. č. 2666/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 298/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2666/5 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 298/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 2666/5 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

a dále

Usnesení č. 298/2015/3
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej části p. p. č. 2666/5 v k. ú. Varnsdorf ve výši 300 Kč/m2.


Žádost o pronájem části p. p. č. 2310 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 299/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2310 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2309 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 300/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2309 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 300/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 2309 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 300/2015/3
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej části p. p. č. 2309 v k. ú. Varnsdorf ve výši 300 Kč/m2.


Žádost o prodej části p. p. č. 3355/1 a p. p. č. 3354 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 301/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3355/1 a p. p. č. 3354 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 301/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 3355/1 v k. ú. Varnsdorf dle Varianty A3.


Žádost o prodej části p. p. č 894/1 a p. p. č. 895 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 302/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 894/1 a p. p. č. 895 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 302/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 894/1 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Žádost o prodej části p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 303/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 303/2015/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej části p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf ve výši 300 Kč/m2.


Zadání zpracování prováděcí dokumentace na akci ,,Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu v MŠ Pražská Zahrádka ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 304/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na zpracování prováděcí dokumentace na akci ,,Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu v MŠ Pražská s Ing. Jaroslavou Křivohlavou, IČ 73823741“.


Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu MP Varnsdorf, Národní 2939
Usnesení č. 305/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory ve II. NP v objektu č. p. 2939, ul. Národní ve Varnsdorfu.


Zrušení usnesení o rozhodnutí o veřejné zakázce - „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby a opěrné zdi na ul. 5. května ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 306/2015/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 244/2015/1 ze dne 28.05.2015.

a dále

Usnesení č. 306/2015/2
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 244/2015/2 ze dne 28.05.2015.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby a opěrné zdi na ul. 5. května ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 307/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby a opěrné zdi na ul. 5. května ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 DĚČÍN III, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 307/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 DĚČÍN III, IČ 25042751 na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby a opěrné zdi na ul. 5. května ve Varnsdorfu“ za cenu 994.280 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava fasády stávajícího objektu č. p. 469 (ZŠ náměstí, E. Beneše) ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 308/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava fasády stávajícího objektu č. p. 469 (ZŠ náměstí,           E. Beneše) ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči DKK Stav s. r. o., Cidlinská 9204, 460 15 Liberec, IČ 27349187.

a dále

Usnesení č. 308/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou DKK Stav s. r. o., Cidlinská 9204, 460 15 Liberec, IČ 27349187 na akci „Oprava fasády stávajícího objektu č. p. 469 (ZŠ náměstí, E. Beneše) ve Varnsdorfu“ za cenu 1.774.518 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 309/2015
Rada města rozhodla schválit souhlas s ubytováváním osob v ubytovacím zařízení: Ubytovna Bidrman, Hašlerova 3004, Varnsdorf dle předloženého seznamu.


3.02 Žádost o poskytnutí příspěvku na bezplatné poskytování pečovatelské služby u rodiny s dětmi
Usnesení č. 310/2015
Rada města rozhodla neposkytnout příspěvek organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov za bezplatné poskytování pečovatelské služby u rodiny s dětmi.


3.03 Výstavba nové mateřské školy ve Varnsdorfu
Usnesení č. 311/2015
Rada města rozhodla souhlasit se spoluprací města Varnsdorf a TOS VARNSDORF a. s. při realizaci výstavby nové školky ve Varnsdorfu.


3.04 Návrh pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo, nemocnice)
Usnesení č. 312/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle pozměněného návrhu.


3.05 Veřejná hudební produkce na otevřeném prostranství v nočních hodinách
Usnesení č. 313/2015
Rada města rozhodla schválit veřejnou hudební produkci v rámci akce CHILLDUMP WORKCAMP & STREET FEST na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.


3.06 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 314/2015
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.04 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. za rok 2014 
3.05 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2014 
3.06 Program rozvoje města Varnsdorf 2015 – 2020

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


Ing. Stanislav Horáček                                                                             Josef Hambálek 
starosta města                                                                                        místostarosta města