Usnesení z 15. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 15. zasedání Rady města Varnsdorf, které se konalo dne 24. 4. 2003 od 13:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice


Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Finanční záležitosti
  a)     Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2002 příspěvkovým organizacím Nemocnice, Městské divadlo, Městská knihovna
  b)     Stanovení hospodářského výsledku na rok 2003 příspěvkovým organizacím Nemocnice, Městské divadlo, Městská knihovna
  c)      Stanovení limitů na platy a ostatní osobní náklady na rok 2003 příspěvkovým organizacím Nemocnice, Městské divadlo, Městská knihovna
  d)     Žádost ZUŠ Varnsdorf o finanční příspěvek
  e)      Žádost tenisového oddílu TJ Slovan o finanční příspěvek
 3. Různé       
  a)     Výroční zpráva „O činnosti MěÚ Varnsdorf v oblasti poskytování informací“
  b)      Návrh na jmenování vedoucího odboru dopravy MěÚ
  c)      Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků
  d)      Návrh pracovní skupiny pro posuzování využívání finančních prostředků garančního grantového fondu
  e)      Návrh zapojení města Varnsdorf do systému Turistických  známkových míst
  f)       Žádost o poskytnutí finančních prostředků do Fondu obnovy Ústeckého kraje
  g)      Nabídku Asociace městských zdravotnických zařízení 

Usnesení č. 37/2003

Rada města rozhodla:

 1. Pronajmout garsoniéru v  č.p. 2726/10, ul. Hrnčířská, Varnsdorf manželům Z. a K. Leszkovenovým.
 2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2726/28, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní V. Jandové na dobu určitou do 30. 4. 2004. 
 3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2763/28, ul. Kovářská, Varnsdorf panu Z. Doktorovi.
 4. Zastavit soudní řízení ohledně přivolení k výpovědi z nájmu bytu 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf proti panu M. Kováčovi a paní I. Kováčové za podmínky, že se jmenovanými bude uzavřena nová nájemní smlouva na byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf na dobu určitou do 31. 10. 2003. 
 5. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 183, ul. P. Bezruče, Varnsdorf paní Z. Kučové do 30. 4. 2004. 
 6. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 183, ul. P. Bezruče, Varnsdorf paní A. Kučové do 30. 4. 2004. 
 7. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf manželům V. a D. Štěrbovým.
 8. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní J. Schneiderové.
 9. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu R. Zmítkovi.
 10. Pronajmout přiměřený náhradní byt paní I. Janasové – až takový volný byt bude mít město k dispozici.
 11. V souladu s § 698 občanského zákoníku poskytnout slevu na nájemném pana P. Štubnera v pronajatém bytě v č.p. 2290/B ve výši 10 % z věcně usměrňovaného nájemného.
 12. Neprovést demolici domu č.p. 1078 na st.p.č. 509 ve Varnsdorfu.
 13. Provést demolici domu č.p. 184 na st.p.č. 919 ve Varnsdorfu.
 14. Neukončit nájem městské tržnice s  firmou v.o.s. FraMiro Varnsdorf dohodou k 25. 4. 2003. 
 15. Vypovědět nájemní smlouvu č. 6/02/1 na pronájem p.p.č. 4961 v k.ú. Varnsdorf z důvodu nesplnění podmínky uvedené v čl. VII. této smlouvy.
 16. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1775/1 v k.ú. Varnsdorf.
 17. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 8171 v k.ú. Varnsdorf.
 18. Pronajmout p.p.č. 5081/2 o výměře 838 m2 a p.p.č. 5081/3 o výměře 839 m2, vše v k.ú.Varnsdorf paní H. Vamberové a panu V. Šumovi za účelem stavby rodinného dvojdomku dle vyhlášky města č. 18/93.
 19. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 637 v k.ú. Studánka.
 20. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 534 v k.ú. Studánka.
 21. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2469/1 a p.p.č. 2470 v k.ú. Varnsdorf.
 22. Pronajmout p.p.č. 1255/2 o výměře 954 m2 v k.ú.Varnsdorf panu M. Tárnoczymu za účelem stavby rodinného domu dle vyhlášky města č. 18/93.
 23. Ukončit nájemní smlouvu č. 24/01/1 na pronájem p.p.č. 7697/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2003 dle žádosti nájemce.
 24. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 7697 v k.ú. Varnsdorf.
 25. Rozdělit zlepšený hospodářský výsledek za rok 2002 příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf na uhrazení ztráty minulých let (dle předloženého  návrhu) a zůstatek ztráty neuhrazovat.
 26. Rozdělit zlepšený hospodářský výsledek za rok 2002 příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf do fondu odměn a do rezervního fondu (dle předloženého návrhu).
 27. Poskytnout finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Základní umělecké škole Varnsdorf na 5. ročník tanečního festivalu Tanambourrée s tím, že částka bude proplacena z rozpočtu města kapitola „Vzdělávání“ položka 707. 
 28. Poskytnout tenisovému oddílu TJ Slovan Varnsdorf finanční příspěvek ve výši 4 500,- Kč na provedení oprav oplocení cvičné stěny u areálu tenisových kurtů.
 29. O účasti města Varnsdorf v systému Turistických známkových míst.
 30. Pověřit starostu města odpovědět na žádost člena Rady pro ekonomiku a investice PhDr. Vlastimila Doležala ze dne 28. 3. 2003 o poskytnutí finančních prostředků do Fondu obnovy Ústeckého kraje.
 31. Neakceptovat nabídku Asociace městských zdravotnických zařízení na členství města Varnsdorf v tomto zájmovém sdružení.

Usnesení č. 38/2003

Rada města rozhodla schválit:

 1. Výměnu bytu mezi paní H. Dolanskou, bytem 1+3 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf a sl. L. Dolanskou, bytem 1+1 v tom samém domě.
 2. Výroční zprávu „O činnosti MěÚ Varnsdorf v oblasti poskytování informací“ podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předloženou tajemníkem MěÚ.
 3. Vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků dle návrhu tajemníka MěÚ.

Usnesení č. 39/2003

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

 1. Žádost člena Rady pro ekonomiku a investice PhDr. Vlastimila Doležala ze dne 28. 3. 2003 o poskytnutí finančních prostředků do Fondu obnovy Ústeckého kraje.

Usnesení č. 40/2003

Rada města rozhodla nezrušit:

 1. Usnesení RM č. 20/2003/8 ze dne 20. 3. 2003.

Usnesení č. 41/2003

Rada města rozhodla zrušit:

 1. Usnesení RM č. 36/2003/2 ze dne 9. 4. 2003.

Usnesení č. 42/2003

Rada města rozhodla jmenovat:

 1. Pana Stanislava Stromka vedoucím odboru dopravy MěÚ Varnsdorf s platností od 1. 5. 2003. 
 2. Pracovní skupinu pro posuzování využívání finančních prostředků garančního grantového fondu, a to s platností od 1. 5. 2003, ve složení: Vladislava Beranová, Ladislav Houžvička, Ing. Vlasta Hnilicová.

Usnesení č. 43/2003

Rada města rozhodla stanovit:

 1. Hospodářský výsledek na rok 2003 příspěvkovým organizacím Nemocnice, Městské divadlo a Městská knihovna  NULA, v případě dosažení zlepšeného HV rozdělit prostředky – 20 % do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu a u PO Nemocnice převést na neuhrazenou ztrátu minulých let.
 2. Limit prostředků na platy a ostatní osobní náklady dle nařízení vlády č. 447/2000 Sb. § 5 odst. 1 písm. a) příspěvkovým organizacím Nemocnice, Městské divadlo a Městská knihovna v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2003.

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Zdeňka Vajsová
 starosta města                                                                                   místostarostka