Usnesení z 15. schůze Rady města Varnsdorf

,která se konala dne 31. 5. 2007 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

_________________________________________________________________________

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů pro Mateřskou školu, Křižíkova 2757 

b)      Změnu odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů pro Mateřskou školu, Nezvalova 2024

c)      Změnu odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů pro Mateřskou školu, Národní 1617

d)      Změnu odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů pro Základní školu, nám. E. Beneše 469

e)      Schválení použití rezervního fondu a úpravu závazných ukazatelů pro Městské divadlo

f)        Žádost Českomoravské myslivecké jednoty o finanční příspěvek

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Jmenování členů pracovní skupiny k zajištění oslav při příležitosti 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město

b)      Žádosti o povolení výjimek z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2007/2008

c)      Žádost o použití městského znaku

d)      Žádost o schválení veřejné hudební produkce

e)      Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky – „Rekonstrukce kasáren Varnsdorf“

f)        Doplnění programu zasedání ZM

 

 

Usnesení č. 55/2007

Rada města rozhodla:

1.       Neposkytnout finanční příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku Děčín.

 

2.       Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/34, ul. Kovářská, Varnsdorf panu P. W. na dobu určitou do 31. 12. 2007.

 

3.       Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2740/68, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní I. H. na dobu určitou do 30. 6. 2008.

 

4.       Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/34, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. K. na dobu určitou do 31. 5. 2009.

 

5.       Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 3014/54, ul. K. Světlé, Varnsdorf paní V. T. na dobu určitou do 30. 6. 2008.

 

6.       Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2290/A, ul. Prašná, Varnsdorf se sl. H. D. na dobu určitou do 30. 6. 2008.

 

7.       Zastavit soudní řízení o vyklizení obecního bytu 1+1 v č.p. 669/4, ul. Čsl. letců, Varnsdorf proti paní V. G. a panu J. D..

 

8.       Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 669/4, ul. Čsl. letců, Varnsdorf s panem J. D. a paní V. G. na dobu určitou do 31. 12. 2007.

 

9.       Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2739/64, ul. Edisonova, Varnsdorf s panem P. S. na dobu určitou do 31. 12. 2007.

 

10.   Uzavřít společnou nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2764/39, ul. Žitavská, Varnsdorf s panem F. P. a panem N. P..

 

11.   Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. M. V. do 30. 6. 2008.

 

12.   Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. D. do 30. 6. 2008.

 

13.   Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní P. Z. do 30. 6. 2008.

 

14.   Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. K. do 30. 6. 2008.

 

15.   Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf  panu J. P. do 30. 6. 2008.

 

16.   Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 669, ul. Čsl. letců, Varnsdorf paní E. R. a panu I. S. do 30. 6. 2008 za podmínky uhrazení dluhu.

 

17.   Prodloužit nájemní smlouvu na byt  1+1 v domě č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf paní H. Š. do 31. 12. 2007.

 

18.   Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf panu  M. H. do 31. 12. 2007.

 

19.   Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu K. P. do 31. 10. 2007.

 

20.   Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu P. P. a sl. M. Ž..

21.   Pronajmout p.p.č. 1846/1 o výměře 1.700 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Z. a K. D. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

 

22.   Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1846/1 o výměře 1.846 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Z. a K. D. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

 

23.   Ukončit NS č. 52/2004 na pronájem části p.p.č. 2563/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2007.

 

24.   Ukončit NS č. 50/1999 na pronájem části p.p.č. 3508 a části p.p.č. 3509 vše v k.ú. Varnsdorf ke dne 31. 5. 2007. 

 

25.   Pronajmout část p.p.č. 2984 v k.ú. Varnsdorf o výměře 50 m2 panu V. R. a D. S. na dubu určitou do 31. 12. 2017 za účelem prodejní terasy v ceně 100,- Kč/m2/rok.

 

26.   Zveřejnit záměr převést st.p.č. 985 a část p.p.č. 986 vše v k.ú. Studánka.

 

27.   Pronajmout část p.p.č. 1226/1 o výměře 1.604 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 1226/1) manželům M. a A. Š. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

 

28.   Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1226/1 o výměře 1.604 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 1226/5)  s manžely M. a A. Š. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

 

29.   Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vstupu na část p.p.č. 284 v k.ú. Studánka za účelem odběru vody mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p.p.č. 274, p.p.č. 275 a p.p.č. 276 v k.ú. Studánka (manželé S. - oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

30.   Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vstupu na část p.p.č. 284 v k.ú. Studánka za účelem odběru vody mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p.p.č. 287 a p.p.č. 288 v k.ú. Studánka (pan Ing. T. N. - oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

31.   Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vstupu na část p.p.č. 284 v k.ú. Studánka za účelem odběru vody mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p.p.č. 299, p.p.č. 300 a p.p.č. 301 v k.ú. Studánka (manželé K. - oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

32.   Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vstupu na část p.p.č. 284 v k.ú. Studánka za účelem odběru vody mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p.p.č. 293, p.p.č. 294 a p.p.č. 295 v k.ú. Studánka (manželé N. - oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

33.   Vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy komunikací ul. Sv. Čecha, ul. Fügnerova, ul. Hraniční buk (lehká penetrace).

 

34.   Vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy chodníků v ul. Národní a Pražská.

 

35.   O přidělení veřejné zakázky „27 bytových jednotek, nebytové prostory a plochy – rekonstrukce kasáren Varnsdorf“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči IMSTAV GROUP s.r.o., Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10 – Františkov, IČ 47286431, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

36.   Povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu na základě předložených žádostí ředitelek mateřských škol s účinností od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008.

 

37.   Povolit použití znaku města Varnsdorf Národnímu institutu dětí a mládeže na materiály pro účastníky Celostátní přehlídky 30. ročníku soutěže Středoškolské odborné činnosti.

 

Usnesení č. 56/2007

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757 dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele úpravu závazných ukazatelů a změnu odpisového plánu pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024 dle předloženého návrhu.

 

3.      Z titulu funkce zřizovatele úpravu závazných ukazatelů a změnu odpisového plánu pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617 dle předloženého návrhu.

 

4.      Z titulu funkce zřizovatele úpravu závazných ukazatelů a změnu odpisového plánu pro příspěvkovou organizaci Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 dle předloženého návrhu.

 

5.      Z titulu funkce zřizovatele úpravu závazných ukazatelů a navýšení použití rezervního fondu pro příspěvkovou organizaci Městské divadlo Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

6.      Výměnu bytu mezi sl. N. K. bytem 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf a paní A. K. bytem 1+3 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf.

 

7.      Podnájem bytu 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf sl. M. M. pro pana T. P. na dobu 2 let.

 

 

8.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Bazar“ panu M. Kostlánovi na otevřeném prostranství dne 29. 6. 2007 od 19:00 hod do 01:00 hod..

 

9.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „New Sesion“ panu M. Kostlánovi na otevřeném prostranství dne 13. 7. 2007 od 19:00 hod. do 01:00 hod..

 

10.  Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Malvas“ panu M. Kostlánovi na otevřeném prostranství dne 24. 8. 2007 od 19:00 hod. do 01:00 hod..

 

11.  Doplnění programu VII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:

      3.01  Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 1/2007, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Varnsdorf č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného 

   3.02  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě  Varnsdorf v letech 2006-2010

     3.03   Zřízení školního klubu při ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 k 1. 9. 2007.

 

Usnesení č. 57/2007

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Členy pracovní skupiny k zajištění oslav 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město v roce 2008: Jiřího Suchardu, Ivanu Jägrovou, Martina Louku, Milana Šebka, Františka Dlaska, Mgr. Janu Hušákovou a Jiřinu Trebatickou.

 

Usnesení č. 58/2007

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 42/2007/1 ze dne 26. 4. 2007.

 

2.      Usnesení RM č. 24/2007/23 ze dne 15. 3. 2007.

 

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta