Usnesení z 15. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 11.06.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.04 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf
1.05 Žádost o příspěvek neziskovému spolku pro toulavé a opuštěné kočky
1.06 Žádost o příspěvek na benefiční hudební akci „HELP FEST VARNSDORF 2015“
1.07 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2015
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o veřejnou hudební produkci „HELP FEST VARNSDORF 2015“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách
3.02 Žádosti o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2015/2016
3.03 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2014
3.04 Spolufinancování XVI. Mezinárodního hudebního festivalu
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.07 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015
Usnesení č. 251/2015
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 252/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 253/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.04 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf
Usnesení č. 254/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.


1.05 Žádost o příspěvek neziskovému spolku pro toulavé a opuštěné kočky
Usnesení č. 255/2015
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek spolku Konečně šťastný domov na činnost.


1.06 Žádost o příspěvek na benefiční hudební akci „HELP FEST VARNSDORF 2015“Usnesení č. 256/2015
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek panu J. J. na zajištění hudební akce „HELP FEST VARNSDORF 2015“.


1.07 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2015
Usnesení č. 257/2015
Rada města rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2015 externí auditorské společnosti dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 258/2015/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. na dobu určitou do 30.06.2016. 1. náhradník paní R. V. do 30.06.2016. 2. náhradník paní V. Š. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 258/2015/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/33, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům J. a R. N. na dobu určitou do 30.06.2016. 1. náhradník paní K. S. a pan J. J. do 30.06.2016. 2. náhradník paní V. J. do 30.06.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 259/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2740/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 30.06.2016 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu. 1. náhradník pan D. F. a paní L. K. do 30.06.2016 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 2. náhradník paní R. K. do 31.12.2015.

Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 260/2015
Rada města rozhodla pronajmout bytu 1+3 v domě č. p. 2741/67, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. Z. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník pan M. J. a paní L. S. do 30.06.2016. 2. náhradník paní D. H. a pan D. R. do 31.12.2015.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 261/2015
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní N. L.


Žádost o pronájem byt v DPS
Usnesení č. 262/2015/1
Rada města rozhodla pronajmou byt 1+1 v domě č. p. 2970/18, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům J. a M. P. na dobu určitou do 30.06.2016 za podmínky, že budou pravidelně měsíčně využívat pečovatelskou službu.

a dále

Usnesení č. 262/2015/2
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 3321/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu R. J. na dobu určitou do 30.06.2016 za podmínky, že bude pravidelně měsíčně využívat pečovatelskou službu.

a dále

Usnesení č. 262/2015/3
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2970/30, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. P. na dobu určitou do 30.06.2016 za podmínky, že bude pravidelně měsíčně využívat pečovatelskou službu. 


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 263/2015
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. C. do 30.09.2015.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 264/2015
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 193/2015 ze dne 14.05.2015.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o narovnání majetkoprávních vztahů k p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 265/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o užívání části p. p. č. 2666/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 266/2015/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 56/2009-20 ze dne 15.06.2009.

a dále

Usnesení č. 266/2015/2
Rada města rozhodla udělit souhlas k užívání části p. p. č 2666/5 v k. ú. Varnsdorf o výměře 895 m2 panu P. N. za účelem pořádání kulturních akcí do 31.12.2015.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 267/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a kabelového vedení NN na p. p. č. 1872 a p. p. č.2189/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.500 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření dodatku smlouvy č. 7/2011
Usnesení č. 268/2015
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 7/2011, kdy předmětem smlouvy bude nadále p. p. č. 7891/1, p. p. č. 7999/2, p. p. č. 7999/4, p. p. č. 7999/5, p. p. č. 7999/6, p. p. č. 8016/3, p. p. č. 8025/2 vše v k. ú. Varnsdorf a ostatní ujednání smlouvy bude tomuto přizpůsobeno.


Žádost o ukončení a pronájem části p. p. č. 183/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 269/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 183/1 o výměře 388 m2 v k. ú. Varnsdorf paní N. Č. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 4569/8 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 270/2015
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 4569/8 o výměře 269 m2 v k. ú. Varnsdorf paní M. V. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 271/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a kabelového vedení NN na p. p. č. 1422 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu – parkovací stání“
Usnesení č. 272/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu – parkovací stání“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s. r. o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 272/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o. na akci „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu – parkovací stání“ za cenu 330.560 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Obnova turistické cesty okolo Mašiňáku“
Usnesení č. 273/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Obnova turistické cesty okolo Mašiňáku“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s. r. o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 273/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o. na akci „Obnova turistické cesty okolo Mašiňáku“ za cenu 391.720,60 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava sociálního zařízení v objektu ZŠ Edisonova“
Usnesení č. 274/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Oprava sociálního zařízení v objektu ZŠ Edisonova“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Regia a. s., IČ 44567995.

a dále

Usnesení č. 274/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Regia a. s. na akci „Oprava sociálního zařízení v objektu ZŠ Edisonova“ za cenu 505.532 Kč včetně DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zahradní pergola 3. MŠ Poštovní Varnsdorf“
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Novostavba koloběžkové dráhy v areálu MŠ Na Kopečku ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 275/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Novostavba koloběžkové dráhy v areálu MŠ Na Kopečku ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s. r. o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 275/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o. na akci „Novostavba koloběžkové dráhy v areálu MŠ Na Kopečku ve Varnsdorfu“ za cenu 162.563,10 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce ZM.


Odprodej palivového dřeva
Usnesení č. 276/2015/1
Rada města rozhodla revokovat usnesení RM č. 57/2015 ze dne 12.02.2015.

a dále

Usnesení č. 276/2015/2
Rada města rozhodla stanovit cenu palivového dřeva z majetku města pro rok 2015 a 2016 ve výši 521,74 Kč/m3 bez DPH (600 Kč včetně 15% DPH) rovnaného dřeva u měkkých dřevin (olše, jíva, lípa, topol, jehličnany, jírovec atd.) a 695,65 Kč/m3 bez DPH (800 Kč včetně 15% DPH) u tvrdých dřevin (dub, buk, jasan, javor, bříza, habr, atd.) bez dopravy. V odůvodněných případech (např. snížená kvalita dřeva, obtížná manipulace atd.) je možno poskytnout slevu 100 Kč z ceny za m3 bez DPH.


Uzavření Dodatku č. 2 na akci „Úpravy prostranství v okolí Věžičky“
Usnesení č. 277/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 841/126/CB/2014 ze dne 30.07.2014 uzavřené mezi městem Varnsdorf a STRABAG a.s., kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.07.2015 a navyšuje cena díla o 2.987.847,40 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování dodatku č. 2 Zastupitelstvem města.


Souhlas se záměrem vedení ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 postavit pergolu na pozemku školy
Usnesení č. 278/2015
Rada města rozhodla schválit realizaci projektu dřevěné stavby – pergoly na pozemku Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ředitelky školy.


3. Různé

3.01 Žádost o veřejnou hudební produkci „HELP FEST VARNSDORF 2015“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách
Usnesení č. 279/2015
Rada města rozhodla schválit veřejnou hudební produkci pod názvem „HELP FEST VARNSDORF 2015“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.


3.02 Žádosti o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2015/2016
Usnesení č. 280/2015
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 01.09.2015 do 31.08.2016 dle předloženého návrhu.


3.03 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2014
Usnesení č. 281/2015/1
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 281/2015/2
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 281/2015/3
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 281/2015/4
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 281/2015/5
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 281/2015/6
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf.


3.04 Spolufinancování XVI. mezinárodního hudebního festivalu
Usnesení č. 282/2015
Rada města rozhodla zařadit XVI. mezinárodní hudební festival mezi městské akce roku 2015 a zajistit financování do výše a způsobu dle předloženého návrhu.


3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 283/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.07 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 284/2015
Rada města rozhodla schválit program na VIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 25.06.2015 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za r. 2014 
3.02 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2014 
3.03 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2014 
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


Ing. Stanislav Horáček                                                                   Josef Hambálek
starosta města                                                                              místostarosta města