Usnesení z 14. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 14. zasedání Rady města Varnsdorf, konaného dne 9. 4. 2003 
od 13:00 hodin v kanceláři starosty 


Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Finanční záležitosti
  a) Žádost Ing. Ludvíka Šmída o proplacení dlužné částky
 3. Různé
  a)      Návrh na optimalizační opatření – přesun školní družiny na ul. Východní z č.p. 1181 do budovy ZŠ ul. Východní č. p. 1602
  b)      Koncepci Městského informačního střediska
  c)      Návrh na provedení auditu hospodaření Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg
  d)      Doporučení ZM k provedení úprav opatření ZM č. 1/2003
  e)      Doporučení ZM schválit „Směrnici pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města“
  f)        Návrh na odvolání a jmenování tajemníka Finanční komise RM
  g)      Návrh na jmenování vedoucího dopravního odboru MěÚ
  h)      Návrh na jmenování vedoucího organizačního odboru MěÚ
  i)        Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti
  j)        Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za I. čtvrtletí 2003
  k)      Vydání Osvědčení členovi Zastupitelstva města Varnsdorf
  l)        Návrh programu VII. zasedání ZM Varnsdorf
  m)    Návrh na proplacení faktury DK Rumburk

Usnesení č. 30/2003

Rada města rozhodla:

 1. Pronajmout školnický byt 1+3 v ZŠ, č.p. 994, ul. Bratislavská, Varnsdorf panu K. Knitlovi na dobu určitou do 30. 6. 2003. 
 2. Nepřijmout žádost pana Ing. F. Večerníka vlastníka domu č.p. 1353, ul. Kmochova, Varnsdorf o pronájem náhradního bytu 1+1 pro nájemnici bytu 1+1 z tohoto domu paní  L. Brádlerovou z důvodu naprostého nedostatku volných bytů k pronájmu.
 3. Nepřijmout žádost o pronájem jiného bytu 1+2 nebo 1+3 manželům J. a M. Kročákových, bytem 1+3 v č.p. 1562, ul. U nádraží, Varnsdorf z důvodu, že město nemá k dispozici volný vhodný byt k pronájmu.
 4. Podat k soudu návrh žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 1+2 v č.p. 1420, ul. Poštovní, Varnsdorf proti manželům V. a H. Krausovým, výpovědní důvod: nezaplatili nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce.
 5. Pokračovat dál v zahájeném soudním řízení proti panu M. Jandovi ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu 1+3 v č.p. 2808, ul. Pražská, Varnsdorf a akceptovat doporučení právníka nesdělovat jména svědků v předmětném soudním řízení.
 6. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf panu F. Sovákovi.
 7. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní M. Poláčkové.
 8. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní M. Sýkorové.
 9. Doporučit ZM neposkytnout slevu ze stanovené kupní ceny za prodej domu č.p. 1300 ve Varnsdorfu.
 10. Nevyhovět žádosti firmě v.o.s. FraMiro Varnsdorf o změnu platebních podmínek za nájem městské tržnice.
 11. Pronajmout plochu firmě SKZ NORD s.r.o. Varnsdorf na domě č.p. 1476 ve Varnsdorfu za 3.600,- Kč/rok na dobu neurčitou za účelem umístění reklamního poutače.
 12. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 1531/21 v k.ú. Varnsdorf.
 13. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf.
 14. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 3570/1 v k.ú. Varnsdorf.
 15. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 7019 v k.ú. Varnsdorf.
 16. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 6630 v k.ú. Varnsdorf.
 17. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 6897 v k.ú. Varnsdorf.
 18. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3344 v k.ú. Varnsdorf.
 19. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 3085, 3088/1 a 3089, vše v k.ú. Varnsdorf
 20. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3638/13 v k.ú. Varnsdorf.
 21. Pronajmout st.p.č. 34/32 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf panu M. Jandovi za cenu 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání garáže.
 22. Ukončit nájemní smlouvu č. 61/2002 na pronájem části p.p.č. 7019 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 03. 2003 dle žádosti nájemce.
 23. Ukončit nájemní smlouvu č. 17/1997 na pronájem části p.p.č. 6630 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 03. 2003 dle žádosti nájemce.
 24. Ukončit nájemní smlouvu č. 45/2000 na pronájem části p.p.č. 3570/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 03. 2003 dle žádosti nájemce.
 25. Ukončit nájemní smlouvu č. 3/2000 na pronájem části p.p.č. 5081 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 03. 2003 dle žádosti nájemce.
 26. Proplatit dlužnou částku 1.600,- Kč za nedoplatek města z titulu pojistky k pojistné smlouvě č. 33381129, uzavřené dne 11. 4. 2002 s pojistníkem Ing. Ludvíkem Šmídem.
 27. Objednat provedení auditu hospodaření Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg za rok 2002 u firmy AUDIT&CONSULTING spol. s r.o., Klatovská 371, 261 01  Příbram V.
 28. Doporučit ZM provést úpravy Opatření ZM č. 1/2003 – Pravidla k poskytování a použití účelových finančních prostředků z „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Varnsdorf dle předložených návrhů tajemníka MěÚ.
 29. Doporučit ZM schválit návrh „Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf“ dle předloženého návrhu tajemníka MěÚ.
 30. Vydat panu Josefu Hauserovi, nar. 4. 6. 1955, osvědčení dle § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o tom, že se k 1. 4. 2003 stal členem Zastupitelstva města Varnsdorf.
 31. Proplatit fakturu DK Rumburk č. 01803 ve výši 1.000,- Kč jako příspěvek města na divadelní představení pro seniory učitele Šluknovského výběžku.

Usnesení č. 31/2003

Rada města rozhodla schválit:

 1. Přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf z pana L. Androviče na pana O. Pretsche.
 2. Schválit podnájem bytu 1+2 v č.p. 2807, ul. Pražská, Varnsdorf manželů Holubových pro pana P. Ducháčka na dobu určitou 2 roky.
 3. Výměnu bytu mezi paní Š. Dobešovou bytem 1+2 v č.p. 489, ul. Lidická, Varnsdorf a panem M. Sedláčkem bytem ve svém rodinném domu č.p. 2847, ul. Kollárova, Varnsdorf.
 4. Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrh tajemníka MěÚ.
 5. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.
 6. Program VII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 24. 4. 2003 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
  1. Slib člena ZM
  2. Převody majetku města
  3. Finanční záležitosti
  4. Různé
   a)      Návrh na odprodej vozidla OPEL ASTRA, DCL 55 63.
   b)      Návrh na vyplacení měsíční odměny členům zastupitelstva města
   c)      Návrh úprav Opatření ZM č. 1/2003
   d)      Návrh „Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města“
  5. Zpráva o činnosti RM a kontrola plnění usnesení ZM
  6. Diskuse
  7. Interpelace členů ZM
  8. Závěr

Usnesení č. 32/2003

Rada města rozhodla stanovit:

 1. Doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 1852 se st.p.č. 2337 a p.č. 2338/1, 2338/4, 2338/5 a 2338/6 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.400.000,- Kč.

Usnesení č. 33/2003

Rada města rozhodla uložit:

 1. Komisi správy majetku a výstavby RM připravit návrh nových cen za pronájem i prodej nemovitostí.
 2. Uložit OSMI MěÚ provést nezbytné úpravy školní budovy ZŠ ul. Východní č.p. 1602 tak, aby k 1. 9. 2003 ŠD včetně stravovny byla provozována v této budově.
 3. Tajemníkovi MěÚ předložit RM do 15. 5. 2003 dopracovaný návrh koncepce MIS.

Usnesení č. 34/2003

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

 1. Návrh koncepce MIS předložený OŠKT MěÚ ze dne 28. 3. 2003. 
 2. Rezignaci pana Ing. Františka Hricze na funkci člena Zastupitelstva města Varnsdorf k   31. 03. 2003.

Usnesení č. 35/2003

Rada města rozhodla odvolat:

 1. Pí Leu Berdarovou z funkce tajemníka Finanční komise RM k 1. 4. 2003.

Usnesení č. 36/2003

Rada města rozhodla jmenovat:

 1. Pí Nikolu Křížovou do funkce tajemníka Finanční komise RM k 2. 4. 2003. 
 2. P. Ing. Antonína Brože vedoucím odboru dopravy MěÚ Varnsdorf s platností od 1. 5. 2003. 
 3. Pí Evu Navrátilovou vedoucí organizačního odboru MěÚ Varnsdorf s platností od 1. 5. 2003.

 

Ing. Josef Poláček                                                                            Mgr. Zdeňka Vajsová
 starosta města                                                                                     místostarostka