Usnesení z 14. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 28.05.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014
1.02 Zpráva o vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2014
1.03 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce
3.02 Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členu Aktivu pro občanské záležitosti RM
3.05 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014
Usnesení č. 227/2015/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014.

a dále

Usnesení č. 227/2015/2
Rada města rozhodla schválit ZŠ nám. E. Beneše 469, příspěvkové organizaci, opatření dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 227/2015/3
Rada města rozhodla schválit Městskému divadlu, příspěvkové organizaci, opatření dle předloženého návrhu.


1.02 Zpráva o vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2014
Usnesení č. 228/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o vyúčtování příspěvků z rozpočtu města za rok 2014.


1.03 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
Usnesení č. 229/2015/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 pro příspěvkové organizace mateřské školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 229/2015/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 pro příspěvkové organizace základní školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 229/2015/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 pro příspěvkové organizace školní jídelny dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 229/2015/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 pro příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Městskou knihovnu Varnsdorf a Nemocnici Varnsdorf dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o ukončení a pronájem části p. p. č. 6353/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 230/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6353/1 v k. ú. Varnsdorf panu J. F. o celkové výměře 286 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 


Žádost o uzavření smlouvy o na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 231/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení plynárenského zařízení na p. p. č. 2189/1, p. p. č. 2188, p. p. č. 2169 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 232/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodní přípojky, kanalizační a elektropřípojky na p. p. č. 3300 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) G. K. a V. K. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná při podpisu vlastní smlouvy pro zápis práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 233/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodní přípojky, kanalizační a elektropřípojky na p. p. č. 4169 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) Cezar Trade s. r. o., IČ 27273733 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná při podpisu vlastní smlouvy pro zápis práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 234/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav distribuční soustavy vedení NN na části p. p. č.1102/1, p. p. č. 1104, p. p. č. 1103/3, p. p. č. 1066 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 235/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav distribuční soustavy kabelového vedení NN na části p. p. č. 6818/2 a části p. p. č. 6752 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Žádost o prodej p. p. č. 3289/2v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 236/2015/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3289/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 236/2015/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 3289/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4305/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 237/2015/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 4305/3 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 237/2015/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 4305/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o odkoupení části p. p. č. 4369/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 238/2015
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt část p. p. č. 4369/12 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 887 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 239/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 887 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Výstavba cyklostezky v trase bývalé Rumburské ulice (u Pivovaru Kocour)
Usnesení č. 240/2015
Rada města rozhodla neschválit podání žádosti o dotaci na „Projekt výstavby cyklostezky v trase bývalé Rumburské ulice“ z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, který je v gesci Ministerstva dopravy.


Vydání Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře (návrh Veřejné vyhlášky)
Usnesení č. 241/2015
Rada města rozhodla vydat Opatření obecné povahy č. 1/2015 Města Varnsdorfu, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře.


Likvidace komína v areálu Technických služeb města Varnsdorf s. r. o.
Usnesení č. 242/2015
Rada města rozhodla pověřit Odbor správy majetku a investic zajistit odborné posouzení technického stavu komína v areálu Technických služeb města Varnsdorf s. r. o. a následně stanovit způsob řešení. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava chodníků ze zámkové dlažby v ul. Kostelní ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 243/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníků ze zámkové dlažby v ul. Kostelní ve Varnsdorfu" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 237 45 001.

a dále

Usnesení č. 243/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 237 45 001 na akci „Celoplošná oprava chodníků ze zámkové dlažby v ul. Kostelní ve Varnsdorfu" za cenu 544.596 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby a opěrné zdi na ul. 5. května ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 244/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby a opěrné zdi na ul. 5. května ve Varnsdorfu" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 237 45 001. 

a dále

Usnesení č. 244/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 237 45 001 na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby a opěrné zdi na ul. 5. května ve Varnsdorfu" za cenu 976.708 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Opravy místních komunikací ul. S. K. Neumanna a ul. Severské ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 245/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Opravy místních komunikací ul. S. K. Neumanna a ul. Severské ve Varnsdorfu" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 DĚČÍN III, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 245/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 DĚČÍN III, IČ 25042751 na akci „Opravy místních komunikací ul. S. K. Neumanna a ul. Severské ve Varnsdorfu" za cenu 1.036.057 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Multifunkční hřiště s umělým povrchem včetně oplocení ul. Bratislavská, Varnsdorf"
Usnesení č. 246/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Multifunkční hřiště s umělým povrchem včetně oplocení ul. Bratislavská, Varnsdorf" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: EUROGREEN CZ s. r.o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 64651959.

a dále

Usnesení č. 246/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou: EUROGREEN CZ s. r.o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 64651959 na akci Multifunkční hřiště s umělým povrchem včetně oplocení ul. Bratislavská, Varnsdorf za cenu 1.803.708 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce Multifunkční hřiště s umělým povrchem včetně oplocení ul. Bratislavská, Varnsdorf.


3. Různé

3.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce
Usnesení č. 247/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Údržba vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce“ zadané v nadlimitním otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči: Technické služby města Varnsdorf s. r. o. Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 247/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o. Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098, na zakázku„ Údržba vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce“.


3.02 Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy
ZM
Usnesení č. 248/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členu Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 249/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členu Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.05 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 250/2015
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2014
3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2014
3.03 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o regulaci hlučných činností 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                                           Josef Hambálek
starosta města                                                                                      místostarosta města