Usnesení z 13. zasedání Rady města Varnsdorf

 

Usnesení

z 13. zasedání Rady města Varnsdorf, konaného dne 27. 3. 2003
od 13:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice 


Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Finanční záležitosti
  a)   Žádost Ing. Ludvíka Šmída o proplacení dlužného pojistného
 3. Různé
  a)      Oprava usnesení RM
  b)      Zkušební řád „O prokázání odborné způsobilosti žadatelů k provozování taxislužby“
  c)      Doplnění programu VI. zasedání ZM Varnsdorf
  d)      Projekt vzniku a fungování informačních míst pro podnikatele

Usnesení č. 26/2003

Rada města rozhodla:

 1. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf pí L. Holubové za podmínky navrácení bytu 1+3 v č.p. 2812, ul. Pražská, Varnsdorf.
 2. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. L. Dolanské.
 3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2726/28, ul. Hrnčířská, Varnsdorf p. J. Hanušovi na dobu určitou do 31. 3. 2004. 
 4. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2764/46, ul. Žitavská, Varnsdorf pí H. Oláhové na dobu určitou do 31. 3. 2004. 
 5. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. P. Švorcové na dobu určitou do 31. 3. 2004. 
 6. Pokračovat dál v zahájeném soudním řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu (garsoniéry) v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf proti p. L. Slachovi.
 7. Ukončit nájemní smlouvu č. 75/2000 na pronájem p.p.č. 5085 ke dni 31. 03. 2003 dle žádosti nájemce.
 8. Pronajmout p.p.č. 5085 o výměře 965 m2 v k.ú. Varnsdorf p Marii Štrubínské a p. Milanu Slabému za účelem stavby rodinného domu dle vyhlášky města č. 18/1993.
 9. Pronajmout a převést p.p.č. 950 o výměře 1.971 m2 v k.ú. Varnsdorf p. Milanu Hurákovi ml. za účelem stavby rodinného domu dle vyhlášky města č. 18/1993.
 10. Ukončit nájemní smlouvu č. 44/2001 na pronájem p.p.č. 6008 ke dni 31. 03. 2003 dle žádosti nájemce.
 11. Ukončit nájemní smlouvu č. 14/1998 na pronájem části p.p.č. 5476 ke dni 31. 03. 2003 dle žádosti nájemce.
 12. Vypovědět nájemní smlouvu č. 85/1994 na pronájem p.p.č. 980 z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 4 (Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li to vyžadovat veřejný záměr. Výpovědní lhůta je 6 měsíců ode dne doručení rozhodnutí).
 13. Pověřit starostu města zasláním stanoviska města Varnsdorf k „Projektu vzniku a fungování informačního místa pro podnikatele“.

Usnesení č. 27/2003

Rada města rozhodla schválit:

 1. Podnájem bytu 1+2 v č.p. 1287, ul. Kozlova, Varnsdorf p. R. Skořepy pro p. J. Lambrechta na 1 rok.
 2. Přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf z pí F. Prokopové na pí S. Morkusovou za podmínky, že nájemní smlouva bude uzavřena s pí S. Morkusovou na dobu určitou 1 rok.
 3. Zkušební řád „O prokázání odborné způsobilosti žadatelů k provozování taxislužby“ dle předloženého návrhu tajemníka MěÚ.
 4. Doplnění programu VI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě Finanční záležitosti o bod Návrh na tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 2003 a v bodě Různé o bod Návrh Změny zřizovacích listin (Změna č. 2) příspěvkových organizací města - ZŠ, MŠ a JZŠ.

Usnesení č. 28/2003

Rada města rozhodla zrušit:

 1. Usnesení RM č. 14/2003/7 ze dne 27. 2. 2003. 
 2. Usnesení RM č. 19/2003/3 ze dne 27. 2. 2003.

Usnesení č. 29/2003

Rada města jmenuje:

 1. Sl. Mgr. Natašu Golovou vedoucí odboru správních agend MěÚ Varnsdorf s platností od 1. 4. 2003.

 

Ing. Josef Poláček                                                                            Mgr. Zdeňka Vajsová
 starosta města                                                                                     místostarostka