Usnesení z 13. schůze Rady města Varnsdorf

12. 4. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 13. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 11.04.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
2.02 Informace z komisí města
2.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.04 Pracovní skupina k měřícímu zařízení
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 136/2019
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. K. na dobu určitou do 31.10.2019. 

1.02 Majetkové záležitosti
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4009363/VB003, DC Varnsdorf, p. p. č. 3814/29
Usnesení č. 137/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3814/29, nové kNN na části p. p. č. 3814/22 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene– služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4017587/VB001, DC Varnsdorf, p. p. č. 374/2
Usnesení č. 138/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 374/2, nové kNN na části p. p. č. 357 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o pronájem p. p. č. 754 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 139/2019/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 754 o výměře 1.100 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. D. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení zahrady.

a dále

Usnesení č. 139/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 754 o výměře 650 m2 v k. ú. Varnsdorf D. H. Y. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení zahrady.

Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 140/2019
Rada města rozhodla prodloužit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 5L6 9386, na p. p. č. 2692/139 v ul. Západní (vnitroblok) naproti č. p. 2753 v k. ú. Varnsdorf pro paní E. P., která vozidlo používá pro přepravu imobilní osoby (manžel V. P., držitel průkazu ZTP).

Prodloužení smlouvy na pronájem nebytových prostor č. p. 1954
Usnesení č. 141/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v objektu č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu. 

Rozhodnutí o veřejné výzvě k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537 ve Varnsdorfu  
Usnesení č. 142/2019/1
Rada města rozhodla zrušit veřejnou výzvu k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537 ve Varnsdorfu z důvodu nesplnění zadávacích podmínek jediného zájemce.

a dále

Usnesení č. 142/2019/2
Rada města rozhodla vyhlásit novou veřejnou výzvu k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537 ve Varnsdorfu.

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „A. Jiráska – výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a rekonstrukce splaškové kanalizace“ a Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Varnsdorf, A. Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“
Usnesení č. 143/2019/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „A. Jiráska – výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a rekonstrukce splaškové kanalizace“, kterým se mění Článek V. „Podíl smluvních stran na financování stavby“. SVS se zavazuje uhradit městu příspěvek na investici, který činí 2.450.332,98 Kč bez DPH

a dále

Usnesení č. 143/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Varnsdorf, A. Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“, uzavřené dne 11.10.2019 mezi městem Varnsdorf a stavební společností  Horák s.r.o., kterým se mění Článek IV.“ Cena díla“. Celková cena díla se zvyšuje o 79.969,97 Kč bez DPH.

2. Různé

2.01 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 144/2019
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf z.s. ve výši 6.907 Kč pro oddíl šachy a 9.500 Kč pro oddíl atletiky.

2.02 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 145/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 

2.04 Pracovní skupina k měřícímu zařízení
Usnesení č. 146/2019/1
Rada města rozhodla zřídit pracovní skupinu k problematice řešení smluvního vztahu s poskytovatelem měřícího zařízení a jednat s ním o možnosti maximální výše měsíční odměny.

a dále

Usnesení č. 146/2019/2
Rada města rozhodla ustanovit členy pracovní skupiny k problematice řešení smluvního vztahu s poskytovatelem měřícího zařízení dle předloženého návrhu.

3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček
starosta města              

Josef Hambálek
místostarosta města