Usnesení z 13. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 23.06.2011 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a)Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Interaktivní základní školu Varnsdorf, Karlova 1700 
b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428
c) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469
d) Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2011 
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
b) Návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací
c) Snížení osobního příplatku pro ředitelku Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812
d) Žádost o povolení použití znaku města
e) Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
f) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf
g) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM Varnsdorf, kteří nejsou členy ZM
h) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
i) Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
j) Doplnění programu na zasedání ZM
k) Projekt „Milan a Milka – Hraný film s dokumentárním podílem“ - oprava usnesení
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Interaktivní základní školu Varnsdorf, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 229/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2011 dle předloženého návrhu.
b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 230/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2011 dle předloženého návrhu.

c) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 231/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2011 dle předloženého návrhu.

d) Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2011
Usnesení č. 232/2011
Rada města rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2011 externí auditorské společnosti.


2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Návrhy na přidělení bytů zvláštního určení
Usnesení č. 233/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 2970/41, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní E.R.

a dále:

Usnesení č. 233/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě č. p. 2970/13, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům J.a I. H.

a dále:

Usnesení č. 233/2011/3
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě č. p. 2970/58, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům M. a V. Š.

a dále:

Usnesení č. 233/2011/4
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 234/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. D.na dobu určitou do 30.06.2012.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt 1+2
Usnesení č. 235/2011
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/C/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. V. do 31.12.2011.

Žádost pana T. J. o povolení přenechání svého městského bytu paní J. K.
Usnesení č. 236/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 31.12.2012 dle předloženého návrhu.

b) Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 5357 a částí p. p. č. 5358, p. p. č. 5360/1, p. p. č. 5359, p. p. č. 5342/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 237/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5357, část p. p. č. 5358, část p. p. č. 5360/1, část p. p. č. 5359 a část p. p. č. 5342/1 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 237/2011/2
Rada města rozhodla doporučit ZM prodejní cenu 300 Kč/m2.

Žádost o prodej části p. p. č. 3380/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 238/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3380/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 238/2011/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 3380/2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 555 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 239/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 555 v k. ú. Varnsdorf.

Návrh na nabytí komunikace včetně veřejného osvětlení a pozemků pod stavbou
Usnesení č. 240/2011
Rada města rozhodla souhlasit s napojením nově budované komunikace v ulici Hraniční stezka.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 241/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 280/2 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 3.000 Kč, která je včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 14/2007 a uzavření nové nájemní smlouvy na p. p. č. 6600 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 242/2011/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 14/2007 na pronájem části p. p. č. 6600 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.06.2011.

a dále:

Usnesení č. 242/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6600 v k. ú. Varnsdorf o výměře 537 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok panu R. B. na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem části p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 243/2011
Rada města rozhodla pronajmout panu A. Z. část p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf o výměře 50 m2 za účelem užívání pozemku pod prodejní terasou za cenu 100 Kč/m2/rok na dobu určitou od 01.07.2011 do 01.07.2016.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 50/2007 a uzavření nové nájemní smlouvy na p. p. č. 3355/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 244/2011/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 50/2007 na pronájem části p. p. č. 3355/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.06.2011.

a dále:

Usnesení č. 244/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3355/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 490 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok panu V. J.na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem části p. p. č. 2416 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 245/2011
Rada města rozhodla pronajmout panu R. H. část p. p. č. 2416 v k. ú. Varnsdorf o výměře 68 m2 za účelem užívání pozemku u garáže za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 950 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 246/2011
Rada města rozhodla pronajmout panu M. H. p. p. č. 950 v k. ú. Varnsdorf o výměře 990 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a část o výměře 989 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a pronájem p. p. č. 2577 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 247/2011
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 2/2003 na pronájem p. p. č. 2577 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.08.2011.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a pronájem části p. p. č. 3195/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 248/2011
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 17/2005 na pronájem části p. p. č. 3195/2 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.06.2011.

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy
Usnesení č. 249/2011
Rada města rozhodla souhlasit s uzavřením nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Varnsdorf a Psychiatrií Děčín s. r. o. za účelem provozování psychiatrické ordinace v č. p. 2060.

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 250/2011
Rada města rozhodla zřídit jedno vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo s registrační značkou: 5U6 2292 na parkovišti před domem č. p. 2965 v ul. Lesní pro paní. J. H., bytem Lesní 2965, Varnsdorf, která je držitelkou průkazu ZTP s tím, že se žadatelka bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa ve výši 50%.

Smlouva o umístění infotabulí
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)

Rozhodnutí o veřejné zakázce – chodník v ul. T. G. Masaryka
Usnesení č. 251/2011/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava chodníku v ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: ZEPS s. r. o., Lindava 84, IČ: 28688651 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

a dále:

Usnesení č. 251/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ZEPS s. r. o., Lindava 84, IČ: 28688651 na akci „Oprava chodníku v ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“ za cenu 901.435 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – most v ul. Moravská
Usnesení č. 252/2011/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky Rekonstrukce mostu v ul. Moravská ve Varnsdorfu dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: SaM silnice a mosty Děčín, a. s., Oblouková 416, Děčín, IČ: 25042751 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

a dále:

Usnesení č. 252/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty Děčín, a. s., Oblouková 416, Děčín, IČ: 25042751 na akci Rekonstrukce mostu v ul. Moravská ve Varnsdorfu za cenu 3.953.449,05 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky – chodník v ul. Čsl. Letců
Usnesení č. 253/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o., Sv. Čecha 1277, Varnsdorf, IČ: 25017098 na akci Oprava chodníku v ul. Čsl. Letců ve Varnsdorfu za cenu 665.914 Kč bez DPH.

Administrace projektů
Usnesení č. 254/2011
Rada města rozhodla pokračovat v administraci projektu s firmou ISA – Ing. Vlastimil Houska v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo.

Návrh na prodej majetku
Usnesení č. 255/2011
Rada města rozhodla schválit prodej dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého návrhu.


3. Různé

a) Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 256/2011
Rada města rozhodla schválit finanční příspěvek 7.000 Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli Mgr. J. N. na nadstandardní reprezentaci města.

b) Návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 257/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf za 1. pololetí 2011 dle předloženého návrhu.

c) Snížení osobního příplatku pro ředitelku Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812 
Usnesení č. 258/2011
Rada města rozhodla schválit snížení osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812 paní H. F. dle předloženého návrhu.

d) Žádost o povolení použití znaku města
Usnesení č. 259/2011
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf na čtyřech propagačních infotabulí Českého Švýcarska, o. p. s.

e) Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
Usnesení č. 260/2011
Rada města rozhodla povolit používání soukromého osobního automobilu na služební cesty s platností od 01.07.2011 panu starostovi M. L. dle předloženého návrhu.

f) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf
Usnesení č. 261/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančních příspěvků členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

g) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 262/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

h) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 263/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

i) Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 264/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení RM.

j) Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 265/2011
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Činnost Pracovní komise VHP – informace.

k) Projekt „Milan a Milka – Hraný film s dokumentárním podílem“ – oprava usnesení
Usnesení č. 266/2011
Rada města rozhodla opravit usnesení č. 22/2010 ze dne 25.3.2010 a to tak, že spolufinancování města ve výši 10 % činí 1.164,40 EUR z celkových způsobilých výdajů projektu a zajištění předfinancování projektu bude ve výši celkových nákladů, tj. 11.644 EUR z rozpočtu města s tím, že rozhodnutí o schválení projektu a čerpání dotace bude předloženo ZM.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Martin Louka                                                 Karel Dubský
starosta města                                              místostarosta