Usnesení z 12. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 12. zasedání Rady města Varnsdorf, které se konalo 
dne 20. 3. 2003 od 12:30 hod. v kanceláři starosty města


Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Různé       
  a)     Rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce na akci „Údržba městské zeleně ve Varnsdorfu“
  b)     Nabídku Asociace městských zdravotnických zařízení“ na spolupráci
  c)      Návrh kulturní komise RM ve věci garančního grantového fondu
  d)     Návrh kulturní komise RM ve věci pořádání oslav 135. výročí povýšení Varnsdorfu na město
  e)      Nabídku JAS AIR spol. s r.o. na provedení leteckého snímkování města
  f)       Program VI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
  g)     Schválení použití závěsného znaku města
  h)     Žádost pana J. Kňourka o přizvání na zasedání  rady města
  i)       Doporučení pro PO Nemocnice Varnsdorf na zvýšení nájemného v č.p. 2060 – poliklinika Varnsdorf
  j)       Návrh ve věci změny složení dozorčí rady Technické služby města Varnsdorf s.r.o.
  k)     Žádost SK SLOVAN Varnsdorf s.r.o. – střediska mládeže o povolení používání hřiště s umělým povrchem
  l)       Informace o zajištění LSPP Varnsdorf

Usnesení č. 20/2003

Rada města rozhodla:

 1. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v č.p. 1476, ul. Mladoboleslavská, Varnsdorf paní M. Hučkové.
 2. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf panu J. Rigovi do 30. 6. 2003. 
 3. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf panu M. Hugrovi do 30. 6. 2003. 
 4. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf  paní R. Kebzové do 30. 6. 2003. 
 5. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní I. Rackové do 30. 6. 2003. 
 6. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf panu L. Holečkovi do 30. 6. 2003. 
 7. Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf s paní G. Špičkovou na dobu neurčitou.
 8. Neuzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf s paní H. Bielookou a trvat na navrácení garsoniéry dle rozsudku soudu.
 9. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf paní E. Volkové.
 10. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 5725 v k.ú. Varnsdorf.
 11. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 5479 v k.ú. Varnsdorf.
 12. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 87/1 v k.ú. Varnsdorf.
 13. Zveřejnit záměr pronajmout a převést st.p.č. 2432/5 v k.ú. Varnsdorf.
 14. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 309 v k.ú. Varnsdorf.
 15. Pronajmout p.p.č. 87/11 o výměře 558 m2 a p.p.č. 87/12 o výměře 293 m2 v k.ú. Varnsdorf panu F. Nečasovi za cenu 10,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení a užívání veřejných parkovacích míst.
 16. Pronajmout p.p.č. 1016/1 o výměře 1 727 m2 v k.ú. Varnsdorf paní J. Burešové  za účelem stavby rodinného domu dle vyhlášky města č. 18/93.
 17. Pronajmout p.p.č. 3132/5 o výměře 687 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a M. Slámovým za účelem stavby rodinného domu dle vyhlášky města č. 18/93.
 18. Prodloužit nájemní smlouvu č. 22/98/1 na pronájem p.p.č. 1255/3 v k.ú. Varnsdorf, a to do 31. 12. 2004. 
 19. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 13, p.p.č. 14 a p.p.č. 16, vše v k.ú. Varnsdorf.
 20. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 11 v k.ú. Varnsdorf.
 21. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 1255/2 v k.ú. Varnsdorf.
 22. Nezveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 1668 v k.ú. Varnsdorf.
 23. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3287/1 v k.ú. Varnsdorf.
 24. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 87/26 v k.ú. Varnsdorf.
 25. Zveřejnit záměr převést část p.p.č 5850/1 v k.ú. Varnsdorf.
 26. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5492/21 a část p.p.č. 5492/20, vše v k.ú. Varnsdorf.
 27. Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v nájemní smlouvě č. 23/00/1 do 30. 4. 2003. 
 28. Ukončit nájemní smlouvu č. 3/02/1 na pronájem p.p.č. 5201/2 v k.ú. Varnsdorf k 28. 2. 2003 dle žádosti nájemce.
 29. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1464 v k.ú. Varnsdorf.
 30. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 85/2, p.p.č. 4578/1, st.p.č. 4576, p.p.č.4577, p.p.č. 3172, p.p.č. 3173 a p.p.č. 3174, vše v k.ú. Varnsdorf a st.p.č. 802, p.p.č 803, část p.p.č. 806, p.p.č. 807, p.p.č. 137, p.p.č. 133, p.p.č. 130, p.p.č. 125, p.p.č. 124, st.p.č. 129/1, p.p.č. 129/2, st.p.č. 128/1 a p.p.č. 128/2, vše v k.ú. Studánka.
 31. Prodloužit nájemní smlouvu č. 23/97/1 na pronájem pozemku č. 632/3 v k.ú. Varnsdorf do 30. 6. 2003. 
 32. Pronajmout od pana J. Pasovského p.p.č. 2044/2 o výměře 681 m2 a p.p.č. 2045 o výměře 310 m2, vše v k.ú. Varnsdorf za cenu 1,- Kč/rok na dobu neurčitou.
 33. Pronajmout p.p.č. 8016/3 o výměře 60 819 m2 a p.p.č. 8025/2 o výměře 6 954 m2, vše v k.ú. Varnsdorf panu J. Pasovskému za cenu 1,- Kč/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a udržování pozemků.
 34. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ZELEŇ Petr Hrin Varnsdorf na akci „Údržba městské zeleně ve Varnsdorfu“ (ve smyslu § 38 zákona č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn).
 35. Pověřit starostu města k vyžádání stanov a podmínek členství v Asociaci městských zdravotnických zařízení.
 36. Doporučit ZM schválit pro rok 2003 garanční grantový fond ve výši součtu grantů, určených do jednotlivých organizací města, jako samostatně sledovanou položku rozpočtu města, a pověřit pana M. Louku vytvořením 3 členné pracovní skupiny na posuzování využití těchto prostředků.
 37. Pověřit předsedu kulturní komise RM a člena RM pana M. Louku sestavením pořadatelského aktivu oslav 135. výročí povýšení Varnsdorfu na město.
 38. Neakceptovat v současné době nabídku JAS AIR spol. s r.o. na provedení leteckého snímkování města.
 39. Aby závěsný odznak (v souladu s ustanovením § 108 bodu 2) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) užíval při občanských obřadech tajemník MěÚ Ing. Vladimír Bartoň.
 40. Nevyhovět žádosti pana J. Kňourka ze dne 26. 2. 2003 o přizvání na zasedání rady města.
 41. Doporučit PO Nemocnice Varnsdorf zvýšit nájemné za pronájem nebytových prostor v č.p. 2060 – poliklinika Varnsdorf na částku 500,- Kč/m2/rok.
 42. Pověřit starostu města provedením změny ve složení dozorčí rady s.r.o. Technické služby města Varnsdorf takto: Karel Dubský, Ing. Vladimír Bartoň, Ing. Josef Poláček.
 43. Souhlasit s žádostí SK SLOVAN Varnsdorf s.r.o. – střediska mládeže o povolení používání hřiště s umělým povrchem u ZŠ a BGV za předpokladu dohody o časovém objemu jeho využívání s ředitelem ZŠ a BGV Mgr. Antonínem Foretem.

Usnesení č. 21/2003

Rada města rozhodla schválit:

 1. Přechod nájmu bytu (garsoniéry) v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf po zesnulé paní J. Křečkové na paní J. Vernerovou.
 2. Podnájem bytu 1+2 v č.p. 2803, ul. Pražská, Varnsdorf manželů Ž. a R. Endrizalových pro pana T. Kozla na dobu 1 roku.
 3. Podnájem bytu 1+1 v č.p. 2845, ul. Žitavská , Varnsdorf pana P. Stehna pro sl. M. Slabou na dobu 1 roku.
 4. Přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 2805, ul. Pražská, Varnsdorf z paní J. Rýdlové na pana D. Blažeje.
 5. Program VI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 27. 3. 2003   od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto (s platností k 14. 3. 2003):
  1)        Zahájení
  2)        Převody majetku města
  3)        Finanční záležitosti
  -         schválení rozpočtu na rok 2003
  4)        Různé
  5)        Zpráva o činnosti RM a kontrola plnění usnesení ZM
  6)        Diskuse
  7)        Interpelace členů ZM
  8)        Závěr

Usnesení č. 22/2003

Rada města rozhodla neschválit:

 1. Přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf z pana L. Androviče na pana O. Pretsche.

Usnesení č. 23/2003

Rada města rozhodla zrušit:

 1. Usnesení RM č. 12/2003/4 ze dne 13. 2. 2003. 
 2. Usnesení RM č. 13/2003/1 ze dne 13. 2. 2003.

Usnesení č. 24/2003

Rada města rozhodla stanovit:

 1. Doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 1552 na st.p.č. 2252 a p.p.č. 2253 v k.ú. Varnsdorf ve výši 130 000,00 Kč.
 2. Doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 1771 na st.p.č. 1533 a p.p.č. 1543 v k.ú. Varnsdorf ve výši 600 000,00 Kč.
 3. Doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 1420 se st.p.č. 1558 a p.p.č. 1560/2 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1 000 000,00 Kč.

Usnesení č. 25/2003

Rada města rozhodla uložit:

 1. Starostovi města iniciovat dne 26. 3. 2003 jednání představitelů dotčených obcí (dle smlouvy o LSPP) s účastí za město Varnsdorf: starosta města, místostarostové, vedoucí OSVZ MěÚ a ředitel Nemocnice Varnsdorf.

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Zdeňka Vajsová
 starosta města                                                                                      místostarostka