Usnesení z 12. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 23.03.2023 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o souhlas s odprodejem vozidla a vyřazením z majetku organizace pro Školní jídelnu Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
1.02 Žádost o finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČ 48623814
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro příspěvkové organizace města
1.04 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2023
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Zadání zakázky na zajištění provozu sběrového dvora ve Varnsdorfu
3.02 Zadání zakázky na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu 2023-26
3.03 Žádost ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, Mgr. V. Strolené o přeřazení do 12. platové třídy
3.04 Žádost ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN
3.05 Žádost o souhlas se zapojením Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, PO do Výzvy č. 02_22_002 Šablony IV Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
3.06 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, PO do Výzvy č. 02_22_002 Šablony IV Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
3.07 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, PO do Výzvy 
č. 02_22_002 Šablony IV Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
3.08 Žádost o souhlas zřizovatele s ukončením platnosti Smlouvy o společném užívání budov č. p. 469 a č. p. 2926 ve Varnsdorfu
3.09 Odvolání člena Komise pro kulturu Rady města Varnsdorf
3.10 Informace z komisí města
3.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o souhlas s odprodejem vozidla a vyřazením z majetku organizace pro Školní jídelnu Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 96/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, vyřazení vozidla z majetku organizace Peugeot Y YAAMFA/AX BOXER, RZ 5U62704 a odprodej vozidla za nejvyšší finanční nabídku.


1.02 Žádost o finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec, IČ 48623814
Usnesení č. 97/2023
Rada města rozhodla neposkytnout finanční dar společnosti Oblastní charita Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa), 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2023 pro příspěvkové organizace města
Usnesení č. 98/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím města Varnsdorf změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.04 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2023
Usnesení č. 99/2023
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2023 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Zpráva Ústřední inventarizační komise 
Usnesení č. 100/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2022.

 
Rozhodnutí o přidělení zakázky „Oprava chodníku ul. Tyršova, ul. Bratislavská a ul. Jarošova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 101/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Tyršova, ul. Bratislavská a ul. Jarošova ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, s termínem dokončení 31.05.2023 a celkovou cenou díla 956.035,50 Kč bez DPH.


Návrh na uzavření Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě na zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci akce Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf
Usnesení č. 102/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě č. 17/2020/Pu na zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ se společností 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 407 01 Česká Lípa, IČ 25462644, kterým se mění termín dokončení díla do 30.09.2023 a zároveň navyšuje cena výkonu o 72.000 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Oprava parkovacích míst v ulici Prašná u bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 103/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava parkovacích míst v ulici Prašná u bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ 25042751 s termínem dokončení realizace zakázky do 31.07.2023 s celkovou cenou 608.314,24 Kč bez DPH


3. Různé

3.01 Zadání zakázky na zajištění provozu sběrového dvora ve Varnsdorfu
Usnesení č. 104/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění provozu sběrného dvoru ve Varnsdorfu s firmou EKO servis Varnsdorf a.s., se sídlem Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25042149. 


3.02 Zadání zakázky na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu 2023-26
Usnesení č. 105/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu 2023-26 s firmou Technické služby města Varnsdorf a.s., se sídlem Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098. 


3.03 Žádost ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, Mgr. V. Strolené o přeřazení do 12. platové třídy
Usnesení č. 106/2023
Rada města rozhodla nesouhlasit se změnou platového zařazení ředitelky mateřské školy zřizované městem Varnsdorf.


3.04 Žádost ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN
Usnesení č. 107/2023
Rada města rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 52.000 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti. Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného pro 16 dětí v období od 13.03.2023 do 30.06.2023. 


3.05 Žádost o souhlas se zapojením Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, PO do Výzvy č. 02_22_002 Šablony IV Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
Usnesení č. 108/2023
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, do Výzvy č. 02_22_002 Šablony IV Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK), s názvem „Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Varnsdorf“, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 


3.06 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, PO do Výzvy č. 02_22_002 Šablony IV Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
Usnesení č. 109/2023
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace, do Výzvy č. 02_22_002 Šablony IV Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 


3.07 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, PO do Výzvy č. 02_22_002 Šablony IV Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
Usnesení č. 110/2023
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace, do Výzvy č. 02_22_002 Šablony IV Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 


3.08 Žádost o souhlas zřizovatele s ukončením platnosti Smlouvy o společném užívání budov č. p. 469 a č. p. 2926 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 111/2023
Rada města rozhodla souhlasit s ukončením platnosti Smlouvy o společném užívání budov č. p. 469 a č. p. 2926 ve Varnsdorfu.


3.09 Odvolání člena Komise pro kulturu Rady města Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


3.10 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 112/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Jan Šimek                                               Jiří Sucharda    
starosta města                                       místostarosta města