Usnesení z 12. schůze Rady města Varnsdorf

29. 3. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení z 12. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 28.03.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Odpis daňových pohledávek
1.02 Žádost o dar pro společnost Oblastní charita Červený Kostelec
1.03 Žádost o individuální dotaci společnosti Centrum Lira, z.ú.
1.04 Žádost o individuální dotaci P. N.
1.05 Žádost o individuální dotaci Oblastního spolku Českého červeného kříže Děčín, Místní skupina Varnsdorf
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.07 Žádost o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.08 Souhlas se zapojením do projektu kraje v rámci výzvy z OP potravinové a materiální pomoci
1.09 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Smlouva o dílo na údržbu zeleně
3.02 Odvolání člena Komise pro kulturu a cestovní ruch
3.03 Zřízení Komise pro cestovní ruch a jmenování členů
3.04 Změna názvu Komise pro kulturu a cestovní ruch
3.05 Příkazní smlouva na zadání výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro realizaci projektu: „Sociální bydlení Žitavská, Varnsdorf“
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 107/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.

1.02 Žádost o finanční dar pro společnost Oblastní charita Červený Kostelec
Usnesení č. 108/2019
Rada města rozhodla neposkytnout finanční dar společnosti Oblastní charita Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa), 5. května 1170, Červený Kostelec, IČ: 48623814.

1.03 Žádost o individuální dotaci společnosti Centrum Lira, z.ú.
Usnesení č. 109/2019
Rada města rozhodla neposkytnout dotaci společnosti Centrum Lira, z.ú., Matoušova 406/20, Liberec, IČ: 28731191.

1.04 Žádost o individuální dotaci P. N.
Usnesení č. 110/2019
Rada města rozhodla poskytnout dotaci P. N., Svatoplukova 387/1, Praha, IČ: 13130277, individuální dotaci na projekt Weekend 70MM.

1.05 Žádost o individuální dotaci Oblastního spolku Českého červeného kříže Děčín, Místní skupina Varnsdorf
Usnesení č. 111/2019
Rada města rozhodla poskytnout dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Děčín, Partyzánů 1381,           407 47 Varnsdorf, IČ 00426067 individuální dotaci ve výši 20.000 Kč.

1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2019 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 112/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2019 dle předloženého návrhu.

1.07 Žádost o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 113/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.

1.08 Souhlas se zapojením do projektu kraje v rámci výzvy z OP potravinové a materiální pomoci
Usnesení č. 114/2019/1
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Základní školy Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvková organizace do projektu kraje financovaného v rámci Výzvy číslo 30_19_009 z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

a dále

Usnesení č. 114/2019/2
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvková organizace do projektu kraje financovaného v rámci Výzvy číslo 30_19_009 z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

1.09 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019
Usnesení č. 115/2019
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 v předloženém znění.

2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene– služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4009368/VB/P003, DC Varnsdorf, p. p. č. 4724/4
Usnesení č. 116/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 4724/4, nové kNN na části p. p. č. 4724/1 a p. p. č. 4731/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 117/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Nám. E. Beneše, číslo stavby 7700101436, na části p. p. č. 19, p. p. č. 30/1, p. p. č. 31 a p. p. č. 34/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 118/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Prašná + 2, číslo stavby 7700101321, na části p. p. č. 4368, p. p. č. 5538/3, p. p. č. 5539, p. p. č 5548, p. p. č. 5575 a p. p. č. 5595 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 119/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 6658, p. p. č. 6679 a p. p. č. 6755/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 6680 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o prodej části 4206/2 a části p. p. č. 2692/141 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 120/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4206/2 – ostatní plocha o výměře cca 50 m2 a část       p. p. č. 2692/141 – ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Varnsdorf

Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 6455/1 a části p. p. č. 6454 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 121/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 04/2016 na pronájem p. p. č. 6455/1 a části p. p. č. 6454 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2019 dle návrhu žadatele.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 825/1 a p. p. č. 825/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 122/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 80/1998 na pronájem p. p. č. 825/1 a p. p. č. 825/2 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.10.2017.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 950 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 123/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 25/2011 na pronájem p. p. č. 950 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2019.

Zpráva Ústřední inventarizační komise
Usnesení č. 124/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2018.

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 125/2019
Rada města rozhodla prodloužit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U3 9436, na vyznačené části pozemku 2919/31 v k. ú. Varnsdorf pro pana O. Z., držitele průkazu ZTP/P.

Pronájem nebytových prostor
Usnesení č. 126/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v objektu č. p. 3013, ul. Lesní ve Varnsdorfu.    

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
Usnesení č. 127/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke  Smlouvě o dílo č. 070/2018, uzavřené dne 30.05.2018 mezi městem Varnsdorf a společností Termi s.r.o. na akci „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“ kterým se snižuje celková cena díla o 41.525,30 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Varnsdorf – dodávka víceúčelového vnitřního umělého povrchu zimního stadionu ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 128/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Varnsdorf – dodávka víceúčelového vnitřního umělého povrchu zimního stadionu ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Stilmat s. r. o., Orlická kasárna 1575, 564 01 Žamberk, IČ: 48170496.

a dále

Usnesení č. 128/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stilmat s. r. o., Orlická kasárna 1575, 564 01 Žamberk, IČ: 48170496 na akci „Varnsdorf – dodávka víceúčelového vnitřního umělého povrchu zimního stadionu ve Varnsdorfu“ za cenu 798.200 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Revitalizace plochy po demolici ubytovny Lounská ve Varnsdorfu – založení parku“
Usnesení č. 129/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Revitalizace plochy po demolici ubytovny Lounská ve Varnsdorfu – založení parku“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči UNILES a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 47307706.

a dále

Usnesení č. 129/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem UNILES a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 47307706 na akci „Revitalizace plochy po demolici ubytovny Lounská ve Varnsdorfu – založení parku“ za cenu 299.454,50 Kč bez DPH.

Uzavření Smlouvy o dílo na akci ,,Rekonstrukce kamenných říms věže Evangelického kostela ve Varnsdorfu – odstranění havarijního stavu“
Usnesení č. 130/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci ,, Rekonstrukce kamenných říms věže Evangelického kostela ve Varnsdorfu – odstranění havarijního stavu“ s restaurátorem Tomášem Střítezským, IČ: 63621401, se sídlem Jirečkova č. p. 12, 170 00 Praha 7, s celkovou cenou díla 439.820 Kč bez DPH.

3. Různé

3.01 Smlouva o dílo na údržbu zeleně
Usnesení č. 131/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce dle přiloženého návrhu s Technickými službami města Varnsdorf.

3.02 Odvolání člena Komise pro kulturu a cestovní ruch
Usnesení č. 132/2019
Rada města rozhodla odvolat paní Ing. Ilonu Martinovskou z funkce člena Komise pro kulturu a cestovní ruch k 31.03.2019  na vlastní žádost.

3.03 Zřízení Komise pro cestovní ruch a jmenování členů
Usnesení č. 133/2019/1
Rada města rozhodla zřídit Komisi pro cestovní ruch do konce volebního období 2018 – 2022.

a dále

Usnesení č. 133/2019/2
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro cestovní ruch paní Ing. Ilonu Martinovskou do funkce předsedy, paní Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka, paní Šárku Dubskou, Ing. Hrabětovou Kateřinu, DiS., ThMgr. Rolanda Sollocha a pana Jiřího Suchardu do funkce člena do konce volebního období 2018 – 2022.

3.04 Změna názvu Komise pro kulturu a cestovní ruch
Usnesení č. 134/2019
Rada města rozhodla schválit změnu názvu Komise pro kulturu a cestovní ruch na Komisi pro kulturu.

3.05 Příkazní smlouva na zadání výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro realizaci projektu: „Sociální bydlení Žitavská, Varnsdorf“
Usnesení č. 135/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy na akci „Sociální bydlení Žitavská, Varnsdorf“ se společností VIA Consult a.s. se sídlem Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 25084 275 za cenu 60.000 Kč bez DPH.

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček 
starosta města

ThMgr. Roland Solloch
místostarosta města