Usnesení z 12. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 23.04.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce
2.02 Veřejná hudební produkce v rámci akce Beach party na otevřeném prostranství v nočních hodinách
2.03 Provoz příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2015
2.04 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf pro potřeby příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 161/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/2, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu A. M. na dobu určitou do 30.06.2016. 1. náhradník pan A. H. do 30.06.2016. 2. náhradník paní K. S. a pan J. J. do 30.06.2015.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 162/2015
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 122/2015 ze dne 26.03.2015.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 163/2015
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní N. L. do 30.06.2015.


Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 164/2015
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3321/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu s paní M. P.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v DPS
Usnesení č. 165/2015
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v DPS č. p. 2970/18, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům J. a H. W. na dobu určitou do 30.06.2016 za podmínky, že budou pravidelně měsíčně využívat pečovatelskou službu.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS
Usnesení č. 166/2015
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/8, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. Š., na dobu určitou do 30.06.2016 za podmínky, že bude pravidelně měsíčně využívat pečovatelskou službu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem části p. p. č. 3096/1 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 167/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf panu M. H. o celkové výměře 161 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 2080 a p. p. č. 2079 vše k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 168/2015
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 2080 a p. p. č. 2079 vše v k. ú. Varnsdorf panu H. X. C. o celkové výměře 100 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 4306/64 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 169/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit pronajmout část p. p. č. 4306/64 v k. ú. Varnsdorf s doporučením hledání vhodnější lokality.

Žádost o souhlas k dočasnému užívání pozemku
Usnesení č. 170/2015
Rada města rozhodla souhlasit s bezúplatným dočasným užíváním části pozemků p. p. č. 73, p. p. č. 2576, p. p. č. 2580, p. p. č. 2581, p. p. č. 2584 a p. p. č. 2711 vše v k. ú. Varnsdorf pro akci: Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu II. etapa.


Žádost o pronájem p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 171/2015
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf panu P. E. o celkové výměře 671 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o prodej části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 172/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 172/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.

Žádost o prodej části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 173/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 2432/1v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 174/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2432/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 175/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf.

dále

Usnesení č. 175/2015/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej části p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf ve výši 500 Kč/m2.

a dále

Usnesení č. 175/2015/3
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 112 v 
k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Uzavření dodatku č. 1 na akci „Oprava střechy Hanischovy hrobky na městském hřbitově ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 176/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.10.2014 na akci „Oprava střechy Hanischovy hrobky na městském hřbitově ve Varnsdorfu“, kterým se navyšuje celková cena díla na 406.919,50 Kč včetně DPH a prodlužuje se termín dokončení díla do 30.06.2015.


Návrh celoplošných oprav komunikací a chodníků na rok 2015
Usnesení č. 177/2015/1
Rada města rozhodla schválit Návrh celoplošných oprav místních komunikací a chodníků na rok 2015 dle pozměněného návrhu.

a dále

Usnesení č. 177/2015/2
Rada města rozhodla vyhlásit výběrová řízení na akci celoplošné opravy komunikací: ul. Hřbitovní k č. p. 2393, ul. Jateční, ul. Severská, ul. Západní (zhotovení obrub), ul. S. K. Neumanna dle pozměněného návrhu.

a dále

Usnesení č. 177/2015/3
Rada města rozhodla vyhlásit výběrová řízení na akci celoplošné opravy chodníků: u městského divadla, ul. Východní od T.G.M. po ul. Kollárova, ul. Kostelní.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Odkanalizování objektu MěÚ č. p. 1838, ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 178/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Odkanalizování objektu MěÚ č. p. 1838, ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči MAJJ – KUPEC s. r. o., Veselé 235, 405 02 Děčín, IČ 64051668.

a dále

Usnesení č. 178/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou MAJJ – KUPEC s. r. o., Veselé 235, 405 02 Děčín, IČ 64051668 na akci „Odkanalizování objektu MěÚ č. p. 1838, ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“za cenu 990.271,58 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce „Odkanalizování objektu MěÚ č. p. 1838, ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vodovod a kanalizace ul. Nemocniční, Varnsdorf“
Usnesení č. 179/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vodovod a kanalizace ul. Nemocniční, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči MAJJ – KUPEC s. r. o., Veselé 235, 405 02 Děčín, IČ 64051668.

a dále

Usnesení č. 179/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou MAJJ – KUPEC s. r. o., Veselé 235, 405 02 Děčín, IČ 64051668 na akci „Vodovod a kanalizace ul. Nemocniční, Varnsdorf“ za cenu 1.944.259,69Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce „Vodovod a kanalizace ul. Nemocniční, Varnsdorf“.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rozšíření mateřské školy v objektu základní a mateřské školy č. p. 994 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 180/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rozšíření mateřské školy v objektu základní a mateřské školy č. p. 994 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazečiMiloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín
IČ 42481431.

a dále

Usnesení č. 180/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, IČ 42481431 na akci „Rozšíření mateřské školy v objektu základní a mateřské školy č. p. 994 ve Varnsdorfu“ za cenu 846.362,26 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výstavba streetworkoutového parku Západní ul. č. p. 2984 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 181/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výstavba streetworkoutového parku Západní ul. č. p. 2984 ve Varnsdorfu" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Enuma Elis s. r. o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ 01688260.

a dále

Usnesení č. 181/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmouEnuma Elis s. r. o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ 01688260 na akci „Výstavba streetworkoutového parku Západní ul. č. p. 2984 ve Varnsdorfu" za cenu 385.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce „Výstavba streetworkoutového parku Západní ul. č. p. 2984 ve Varnsdorfu" zastupitelstvem města.

2. Různé

2.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce
Usnesení č. 182/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Poskytování služeb mobilního operátora pro město Varnsdorf“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči: O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4, IČ 60193336.

dále

Usnesení č. 182/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením rámcové smlouvy se společností O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4, IČ 60193336 na služby„Poskytování služeb mobilního operátora pro město Varnsdorf“.

2.02 Veřejná hudební produkce v rámci akce Beach party na otevřeném prostranství v nočních hodinách
Usnesení č. 183/2015
Rada města rozhodla schválit veřejnou hudební produkci pod názvem Beach party na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.

2.03 Provoz příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2015
Usnesení č. 184/2015
Rada města rozhodla schválit provoz příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2015 dle předloženého návrhu.

2.04 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf pro potřeby příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf
Usnesení č. 185/2015
Rada města rozhodla povolit příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf užití velkého znaku města na turistických vizitkách Varnsdorfu v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                    Josef Hambálek
starosta města                                                               místostarosta města