Usnesení z 12. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 09.06.2011 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
_________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Zpráva o vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2010 
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Návrh osobního příplatku řediteli Městského divadla Varnsdorf
b) Návrh na jmenování ředitele Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
c) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
d) Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

a) Zpráva o vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2010
Usnesení č. 216/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o vyúčtování příspěvků z rozpočtu města za rok 2010.


2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení 1+KK
Usnesení č. 217/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. S.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 218/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. B. na dobu určitou do 30.06.2012. 1. náhradník je pan J. F., 2. náhradník je paní M. S.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt 1+3
Usnesení č. 219/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. Š. a paní I. D. na dobu určitou do 30.06.2011. 1. náhradník je paní J. K., 2. náhradník je pan P. S. a paní J. L.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 220/2011
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. V. do 31.12.2011 dle předloženého návrhu.

Žádost o povolení přenechání městského bytu jinému nájemci
Usnesení č. 221/2011
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti pana T. J. o přenechání městského bytu 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu jinému nájemci.

b) Majetkové záležitosti

Žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 222/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody na p. p. č. 781 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 1010/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 222/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 3175 a p. p. č. 3189 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 222/2011/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 4962 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o směnu pozemků v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 223/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 382 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále:

Usnesení č. 223/2011/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 382 v k. ú. Studánka u Rumburku.

Návrh na uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken v bytových domech
Usnesení č. 224/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SAMAT, spol. s r. o. Jiřetín pod Jedlovou na akci „Výměna oken v časti bytových domů č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ s cenou díla 870.000 Kč.

Souhlas s přístavbou – rozšíření provozovny u č. p. 591 v ulici Fr. Kmocha
Usnesení č. 225/2011
Rada města rozhodla nesouhlasit s přístavbou - rozšíření provozovny u č. p. 591 v ulici Fr. Kmocha.

 

 

3. Různé

a) Návrh osobního příplatku řediteli Městského divadla Varnsdorf
Usnesení č. 226/2011
Rada města rozhodla schválit výši osobního příplatku řediteli Městského divadla Varnsdorf, PhDr. M. M. s účinností od 01.07.2011 dle předloženého návrhu.

b) Návrh na jmenování ředitele Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994
Usnesení č. 227/2011
Rada města rozhodla jmenovat paní Mgr. Š. M.do funkce ředitelky Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2011 na dobu 1 roku s tím, že po uplynutí této doby bude provedeno zhodnocení výkonu funkce, na základě kterého bude jmenování prodlouženo na dobu neurčitou nebo vypsáno nové konkurzní řízení.

c) Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

d) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 228/2011
Rada města rozhodla schválit program na IX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 23.06.2011 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Martin Louka                                                                     Karel Dubský
starosta města                                                                  místostarosta