Usnesení z 11. zasedání Rady města Varnsdorf

 

Usnesení

z 11. zasedání Rady města Varnsdorf, které se konalo 
dne 27. 2. 2003 od 13:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice


Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Finanční záležitosti
  a)        Žádost Ing. J. Bartošové o prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  b)        Žádost pana V. Streleckého o prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  c)         Žádost pana V. Tučka o splátkový kalendář
  d)        Žádost paní M. Švecové o splátkový kalendář
  e)         Žádost strážníka MP Varnsdorf o úhradu školného na roky 2003 a 2004
  f)          Návrh komise pro tělovýchovu a sport na uvolnění finančních prostředků na sportovní akce
 3. Různé                    
  a)        Žádost ředitelky PO Městská knihovna Varnsdorf o povolení zahraniční služební cesty
  b)        Informace o jednání na MMR ČR ve věci aktualizace žádosti o dotaci ze státního rozpočtu
  c)         Návrh na zařazení movitého majetku do majetku města
  d)        Návrh na odvolání a jmenování člena komise pro tělovýchovu a sport
  e)         Návrh upraveného programu V. zasedání ZM
  f)          Žádost o udělení výjimky podle § 6 odst. 3 Školského zákona
  g)        Oprava usnesení RM č. 10/2003 v bodech 2. a 3. ze dne 10. 2. 2003

Usnesení č. 14/2003

Rada města rozhodla:

 1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. Podolanové na dobu určitou do 31. 12. 2003 za podmínky vrácení bytu 1+3 v č.p. 1724, ul. Seifertova, Varnsdorf.
 2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf  paní T. Mesjasz.   
 3. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf s paní       S. Bladičovou na dobu určitou do 31. 12. 2003.   
 4. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v č.p. 2812, ul. Pražská, Varnsdorf paní L. Holubové do 31. 3. 2003. 
 5. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní M. Kolářové.
 6. Pronajmout st.p.č. 1005 o výměře 164 m2, p.p.č. 1006/2 o výměře 1108 m2 a p.p.č. 1007 o výměře 150 m2, vše v k.ú. Varnsdorf panu L. Houžvičkovi za účelem stavby rodinného domu dle vyhlášky města č. 18/93.
 7. Pronajmout p.p.č. 2413 o výměře 694 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a I. Svobodovým za účelem stavby rodinného domu dle vyhlášky města č. 18/93.
 8. Prodloužit nájemní smlouvu č. 1/98/1 na pronájem p.p.č. 1474, p.p.č. 1475 a st.p.č. 1473, vše v k.ú. Varnsdorf, a to do 31. 12. 2006. 
 9. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 566, p.p.č. 567, st.p.č. 568, p.p.č. 569, p.p.č. 570, p.p.č. 571, p.p.č. 573 a p.p.č. 574, vše v k.ú. Varnsdorf.
 10. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 947 v k.ú. Studánka.
 11. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3543 v k.ú. Varnsdorf.
 12. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 950 v k.ú. Varnsdorf.
 13. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 980 v k.ú. Varnsdorf.
 14. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 7263/1 a část p.p.č. 7265, vše v k.ú. Varnsdorf.
 15. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3648 v k.ú. Varnsdorf.
 16. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 5475 v k.ú. Varnsdorf.
 17. Zveřejnit záměr pronajmout st.p.č. 34/32 v k.ú. Varnsdorf.
 18. Ukončit nájemní smlouvu č. 52/1996 na pronájem části pozemku č. 4925 v k.ú. Varnsdorf ke dni 28. 2. 2003. 
 19. Ukončit nájemní smlouvu č. 34/2000 na pronájem části pozemku č. 1519/19 v k.ú. Varnsdorf ke dni 28. 2. 2003. 
 20. Pronajmout st.p.č. 1519/58 o výměře 26 m2 v k.ú. Varnsdorf panu K. Pecherovi za cenu 10,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání garáže.
 21. Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v nájemní smlouvě č. 7/01/1 na pronájem pozemku č. 7702/2 v k.ú. Varnsdorf, a to do 10. 1. 2003. 
 22. Neprovést změnu jednosměrného provozu a osazení 13-ti dopravních značek v ul. Cihlářská ve Varnsdorfu.
 23. Pronajmout městské zahradnictví na p.p.č. 48, 49 a 51 ve Varnsdorfu panu P. Hrinovi na dobu určitou do 31. 3. 2009 za nájemné 100.000,00 Kč/rok, splatné v pololetních splátkách.
 24. Neposkytnout slevu na nájemném paní J. Vondráškové v pronajatém bytě č. 3 v č.p. 1409, ul. Mozartova, Varnsdorf snížením započitatelné plochy sklepa na ˝.
 25. Ukončit nájemní smlouvu s Českým Telecomem a.s. Ústí nad Labem na umístění radiotelefonní sítě IRT 2000 v č.p. 1602 ve Varnsdorfu dohodu k 31. 3. 2003. 
 26. V souladu s § 698 občanského zákoníku poskytnout slevu na nájemném paní Mgr. I. Havranové v pronajatém bytě v č.p. 2290/B ve výši 10 % z věcně usměrňovaného nájemného.
 27. Nesnížit nájemné za městskou tržnici na 100.000,00 Kč/čtvrtletí v.o.s. FRAMIRO Varnsdorf.
 28. Zveřejnit záměr pronajmout objekty v bývalém areálu kasáren na p.č. 1165/6, 1165/9, 1165/10, 1165/11, 1165/12, 1162, 1165/13, 1165/14, 1165/15, 1165/16, 1165/17 a p.č. 1165/7, 1165/1 a 1163, vše v k.ú. Varnsdorf.
 29. Zveřejnit záměr pronajmout venkovní plochu obvodové zdi domu č.p. 1476 ve Varnsdorfu.
 30. Neprodat 100 ks zářivkových svítidel za 50,00 Kč/ks s.r.o. CZECH PAN.
 31. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1015/2 v k.ú. Varnsdorf.
 32. Prominout paní Ing. J. Bartošové poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 33. Neprominout panu Vladimíru Streleckému poplatek (pololetní úhradu) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 34. Uhradit školné strážníkovi MP panu V. Žákovi ve výši 11.000,00 Kč na rok 2003 a 11.000,00 Kč na rok 2004 na veřejnoprávní akademii TRIVIS v Ústí nad Labem za podmínky setrvání ve funkci strážníka MP Varnsdorf po dobu dvou let od doby ukončení studia.
 35. Uvolnit finanční prostředky ve výši 12.000,00 Kč na turnaj v hokeji mladších žáků, který se konal dne 23. 2. 2003 (prostředky budou čerpány z kapitoly Komise pro tělovýchovu a sport).
 36. Uvolnit finanční prostředky ve výši 6.000,00 Kč na turnaj ve stolní tenise, který se bude konat dne 1. 3. 2003 (prostředky budou čerpány z kapitoly Komise pro tělovýchovu a sport).
 37. Uvolnit finanční prostředky ve výši 13.000,00 Kč na turnaj v metané na ledě, který se bude konat dne 9. 3. 2003 (prostředky budou čerpány z kapitoly Komise pro tělovýchovu a sport).
 38. Povolit paní Mgr. O. Domorázkové, ředitelce PO Městská knihovna Varnsdorf, zahraniční služební cestu do Drážďan ve dnech 24. – 25. 3. 2003. 
 39. Zařadit movitý majetek v pořizovací hodnotě nad 20 tis. Kč (dle seznamu předsedkyně likvidační komise) do evidence majetku města dle zákona o účetnictví a ostatní movitý majetek do operativní evidence v hodnotě 10 % z původní pořizovací ceny.
 40. Podat žádost o udělení výjimky neúplným základním školám ZŠ Bratislavská 994, ZŠ Východní 1602, ZŠ Karlova 1700 v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 15/2003

Rada města rozhodla schválit:

 1. Přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf z paní M. Procházkové na její sestru sl. L. Čandovou s tím, že nájemní smlouva na tento byt bude se sl. L. Čandovou  uzavřena na dobu určitou  do 31. 12. 2003. 
 2. Přechod nájmu bytu 1+3 v č.p. 120, ul. Měšťanská, Varnsdorf  z manželů O.  a  J.  Greškových na pana Z. Vápeníka a sl. J. Mášikovou.     
 3. Výměnu bytu  mezi paní V. Brehovskou bytem 1+1 v č.p. 219/22, ul. K. Světlé, Rumburk (družstevní byt) a paní M. Kucerovou bytem 1+1 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf.
 4. Podnájem garsoniéry v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf sl. I. Gabrielové pro pana A. Posselta na dva roky. 
 5. Doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 1351 na st.p.č. 1014/1 a p.p.č. 1015/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 500.000,00 Kč.
 6. Doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 1724 na st.p.č. 3120 a p.p.č. 3121 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.000.000,00 Kč.
 7. Splátkový kalendář panu V. Tučkovi na fakturu za vodné a stočné ve výši 12 980,50 Kč takto:
  -            3 měsíční splátky ve výši 3 240,00 Kč, splatných ke konci měsíce, počínaje březnem 2003,
  -            poslední splátka ve výši 3 260,50 Kč, splatná k 30. 6. 2003. 
 8. Splátkový kalendář paní M. Švecové na poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 1 158,00 Kč takto:
  -            3 měsíční splátky ve výši 300,00 Kč, splatných k 31. 3., 30. 6. a 30. 9. 2003,
  -            poslední splátka ve výši 258,00 Kč, splatná k 31. 12. 2003. 
 9. Upravený program V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf takto:
  1)        Zahájení
  2)        Převody majetku města
  3)        Různé
  a)        Stanovisko města ke změně hranice kraje
  b)        Stanovisko města ke spolupráci s firmou Stavokombinát Liberec a.s.  pro založení společného podniku
  c)        Návrh OZV č. 1/2003 o změně vyhlášek č. 20/1994 a č. 36/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území města Varnsdorf
  d)        Návrh opatření ZM č. 1/2003 „Pravidla k poskytování a použití účelových finančních prostředků z FRB na území města Varnsdorf“
  e)        Zpráva o čerpání prostředků z FRB za období let 1994 – 2002 a návrh na vyhlášení výběrového řízení ve smyslu opatření ZM č. 1/2003
  f)         Návrh na zrušení výboru ZM, odvolání členů, volba předsedy a členů výborů ZM
  g)        Zpráva o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2002
  h)        Návrh statutu Městské policie Varnsdorf
  i)          Žádost ZUŠ o hrazení nákladů na vytápění budovy
  j)         Stanovisko města k propojovacímu vedení 110 kV Nový Bor - Varndorf
  4)        Zpráva o činnosti RM a kontrola plnění usnesení ZM
  5)        Diskuse
  6)        Interpelace členů ZM
  7)        Závěr

Usnesení č. 16/2003

Rada města rozhodla vzít na vědomí a schválit

 1. Informaci o jednání na MMR ČR ve věci aktualizace žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na akci „Dostavba sportovního areálu Kotlina Varnsdorf – 1. etapa“.

Usnesení č. 17/2003

Rada města rozhodla zrušit:

 1. Usnesení RM č. 1/2003/6 z 14. 1. 2003 za podmínky, že paní A. Podolanová a pan J. Podolan vrátí  městu Varnsdorf vyklizený byt 1+3 v č.p. 1724, ul. Seifertova, Varnsdorf.
 2. Usnesení RM č. 10/2003 v bodech 2. a 3. ze dne 10. 2. 2003.

Usnesení č. 18/2003

Rada města rozhodla odvolat:

 1. Pana Ing. Petra Dopitu z funkce člena komise pro tělovýchovu a sport na vlastní žádost.

Usnesení č. 19/2003

Rada města rozhodla jmenovat:

 1. Pana Jana Bechyněho do funkce člena komise pro tělovýchovu a sport.
 2. Paní Ing. Vlastu Hnilicovou vedoucí finančního odboru MěÚ s platností od 1. 5. 2003. 
 3. Sl. Mgr. Natašu Golovou vedoucí odboru správních agend MěÚ s platností od 1. 5. 2003.               

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Zdeňka Vajsová
 starosta města                                                                                  místostarostka