Usnesení z 11. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 12. 4. 2007 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na schválení změn závazných ukazatelů a návrh na schválení změn odpisových plánů na rok 2007 pro příspěvkové organizace
b) Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2007
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Informace k dotační politice města Varnsdorf
b) Žádost o vyřešení vlastnictví k domu č.p. 1866
c) Opatření pro zachování pobočky Oblastního muzea Děčín ve Varnsdorfu
d) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2007
e) Návrh na zrušení poplatků ze vstupného
f) Návrh na změnu ve složení komise RM
g) Žádost o schválení veřejné hudební produkce
h) Žádost o schválení veřejné akce
i) Program VI. zasedání ZM
4. Zprávu o kontrole plnění usnesení RM

Usnesení č. 35/2007
Rada města rozhodla:
1. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2085 v k.ú. Varnsdorf.

2. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 2841/1 v k.ú. Varnsdorf.

3. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 2841/1 v k.ú. Varnsdorf max. 2 m od zdiva objektu.

4. Souhlasit s oplocením části p.p.č. 2841/1 v k.ú. Varnsdorf do doby vyřešení prodeje a umístěním lešení, potřebného k nutným opravám objektu.

5. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3507 v k.ú. Varnsdorf.

6. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 3647/1 v k.ú. Varnsdorf.

7. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 3596/2 v k.ú. Varnsdorf.

8. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 892 v k.ú. Studánka.

9. Prodloužit termín pro podání žádosti o povolení k výstavbě rodinného domu dle NS č. 06/05/1 do 31. 8. 2007.

10. Vypovědět nájemní smlouvu č. 12/03/1 na pronájem p.p.č. 5248/1 a p.p.č. 5248/2 v k.ú. Varnsdorf za účelem výstavby rodinného domu z důvodu nesplnění podmínky uvedené v odstavci VII. této smlouvy.

11. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 5248/1 a p.p.č. 5248/2 v k.ú. Varnsdorf.

12. Ukončit NS č. 1/07/1 na pronájem p.p.č. 7500 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2007.

13. Pronajmout p.p.č. 30/13 v k.ú. Varnsdorf o výměře 22 m2 panu O. D. na dobu neurčitou za účelem užívání zastavěné plochy garáže za cenu 10,- Kč/m2/rok.

14. Pronajmout část p.p.č. 2638/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 44 m2 panu R. N. na dobu neurčitou za účelem užívání zastavěné plochy garáže za cenu 10,- Kč/m2/rok.

15. Pronajmout část p.p.č. 1096 v k.ú. Varnsdorf o výměře 420 m2 paní M. Š. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

16. Pronajmout p.p.č. 2421 o výměře 84 m2 a část p.p.č. 2416 o výměře 68 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. P. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

17. Změnit účel nájmu u NS č. 26/2001 na pronájem části p.p.č. 5053 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že účelem nájmu bude část sekání trávy na výměře 1.233 m2 za cenu 0,20 Kč/m2/rok a část na výměře 1.390 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

18. Ukončit NS č. 53/1999 na pronájem části p.p.č. 7349 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2007.

19. Ukončit NS č. 46/1999 na pronájem části p.p.č. 3345 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2007.

20. Ukončit NS č. 44/1993 na pronájem p.p.č. 34/23 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2007.

21. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 30/13 v k.ú. Varnsdorf.

22. Ukončit NS č. 18/2003 na pronájem části p.p.č. 3646/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2007.

23. Změnit dodatkem dobu nájmu u NS č. 118/1999 na pronájem části p.p.č. 2610 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že doba nájmu bude nyní na dobu určitou a to na dobu 5-ti let.

24. Ukončit NS č. 80/2004 na pronájem p.p.č. 512/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2007.

25. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 2424/1 v k.ú. Varnsdorf a zadat zpracování oddělovacího geometrického plánu.
26. Souhlasit s úhradou finančního příspěvku za připojení za inženýrské sítě panem J. B. ve čtyřech pravidelných splátkách takto:
1. splátka ve výši 22.950,- Kč bude splatná 20. 7. 2007,
2. splátka ve výši 22.950,- Kč bude splatná 21. 1. 2008,
3. splátka ve výši 22.950,- Kč bude splatná 21. 7. 2008,
4. splátka ve výši 22.979,- Kč bude splatná 20. 1. 2009.

27. Souhlasit s podnájmem nebytových prostor v č.p. 3063, ul. Lesní, Varnsdorf o výměře 47 m2 pro paní Ž. K. a pro pana A. A..

28. Souhlasit se změnou vstupní ceny majetku do účetnictví a majetkové evidence ve směrnici pro evidenci, hospodaření a inventarizaci majetku dle předloženého návrhu.

29. Pronajmout byt 1+1 č. 44 ve 3. podlaží DPS v č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf paní J. B..

30. Pronajmout garsoniéru č. 56 ve 4. podlaží DPS v č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní J. G..

31. Pronajmout byt 1+KK č. 32 v DPS ul. Nemocniční, Varnsdorf paní O. H..

32. Pronajmout byt 1+KK č. 27 v DPS ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. K..

33. Vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele Integrovaného plánu rozvoje města.

34. Poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu pro rok 2007 dle předloženého návrhu.

35. Doporučit ZM zrušit OZV města Varnsdorf č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného.

36. Souhlasit s přistoupením města Varnsdorf jako další účastník vedle žalobkyně paní Ing. J. B. ve sporu 16 C 1481/93 – 103, který je veden u Okresního soudu v Děčíně.

Usnesení č. 36/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 a změnu odpisových plánů na rok 2007 pro příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.

2. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

3. Konání veřejné hudební produkce „Rampušačka – městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předložené žádosti.

4. Konání veřejné akce „Den s Deníkem“ na otevřeném prostranství dne 19. 4. 2007 od 12:00 do 17:00 hod..

5. Program VI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 26. 4. 2007 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Stanovisko k výstavbě malé větrné farmy Varnsdorf - Špičák
b) Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2006
c)Směna pozemků pod skládkou v cihelně Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


Usnesení č. 37/2007
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Žádost o odkoupení bytu v č.p. 489, ul. Lidická, Varnsdorf s tím, že žádosti nelze vyhovět, neboť ZM již rozhodlo o prodeji tohoto bytu.

2. Průběžnou informaci k dotační politice města Varnsdorf (01 – 03/2007).

3. Dokument Mgr. Josefa Zbihleje „Současnost a budoucnost varnsdorfského muzea“.

4. Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení RM.

Usnesení č. 38/2007
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Pana M. Š. členem Komise prevence kriminality na volební období 2006 – 2010.


Usnesení č. 39/2007
Rada města rozhodla odvolat:
1. Paní J. Š. z funkce člena Komise prevence kriminality na vlastní žádost.

2. Pana Ing. L. Š. z funkce člena Komise prevence kriminality na vlastní žádost.

Usnesení č. 40/2007
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 99/2006/27 ze dne 30. 11. 2006.

2. Usnesení RM č. 24/2007/19 ze dne 15. 3. 2007.

3. Usnesení RM č. 24/2007/17 ze dne 15. 3. 2007.

4. Usnesení RM č. 24/2007/21 ze dne 15. 3. 2007.

Usnesení č. 41/2007
Rada města rozhodla uložit:
1. OSMI nalézt vhodné náhradní prostory pro uložení sbírkového fondu varnsdorfského muzea do 30. 6. 2007.

Ing. Josef Poláček     František Dlask
starosta města         místostarosta