Usnesení z 11. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 09.03.2023 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Přijetí daru od TOS VARNSDORF a.s.
1.02 Žádost o uzavření smlouvy o reklamě a propagaci se společností 
TOS VARNSDORF a.s.
1.03 Uzavření pojistné smlouvy č. 520635018 se společností Hasičská vzájemná 
pojišťovna a.s.
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na uzavření Servisní smlouvy s firmou Elnika plus, s.r.o.
3.02 Žádost Mgr. Bc. Ladislavy Křížové, ředitelky Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, o vydání souhlasu ke zřízení přípravné třídy
3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.04 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
3.05 Strategie zaměřená na problémy v oblasti bezpečnosti spojené s uprchlickou krizí     2022-2025
3.06 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací 
3.07 Informace z komisí města
3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Přijetí daru od TOS VARNSDORF a.s.
Usnesení č. 82/2023
Rada města rozhodla uzavřít Darovací smlouvu se společností TOS VARNSDORF a.s., Říční 1774, 407 47 Varnsdorf, IČ 27327850 dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost o uzavření smlouvy o reklamě a propagaci se společností TOS VARNSDORF a.s.
Usnesení č. 83/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o reklamě a propagaci se společností TOS VARNSDORF a.s., Říční 1774, 407 47 Varnsdorf, IČ 27327850 na období 01.04.2023 – 31.12.2023 s celkovou cenou díla 400.000 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu.


1.03 Uzavření pojistné smlouvy č. 520635018 se společností Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
Usnesení č. 84/2023
Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu č. 520635018 se společností Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451 na období 01.03.2023 – 28.02.2025 a celkovou hodnotu pojistného ve výši 480.448 Kč dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy na prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 85/2023/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. Š. do 31.03.2024.

a dále

Usnesení č. 85/2023/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní S. S. a panu J. J. do 31.03.2024.

a dále

Usnesení č. 85/2023/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. H. do 31.03.2024.

a dále

Usnesení č. 85/2023/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. N. do 31.03.2024.

a dále

Usnesení č. 85/2023/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní V. J. do 31.03.2024.

a dále

Usnesení č. 85/2023/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt v domě č. p. 2764/11, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.03.2024.  


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4014747/DC_Varnsdorf, p. p. č. 732/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 86/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 732/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 87/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační a plynovodní přípojky na části p. p. č. 3331 a p. p. č. 3758 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 3760 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 7830/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 88/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 7830/10 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 89/2023
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 28/2000 ke dni 28.02.2023.


3. Různé

3.01 Návrh na uzavření servisní smlouvy s firmou Elnika plus, s.r.o.
Usnesení č. 90/2023
Rada města rozhodla uzavřít Servisní smlouvu s firmou Elnika plus, s.r.o., se sídlem ul.  Poštovní 412, 407 47 Varnsdorf, IČ 7260763 dle předloženého návrhu.


3.02 Žádost Mgr. Bc. Ladislavy Křížové, ředitelky Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, o vydání souhlasu ke zřízení přípravné třídy 
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)

            
3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 91/2023
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.
 

3.04 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace. 
Usnesení č. 92/2023
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023 dle předloženého návrhu. 


3.05 Strategie zaměřená na problémy v oblasti bezpečnosti spojené s uprchlickou krizí 2022-2025
Usnesení č. 93/2023
Rada města rozhodla schválit Strategii zaměřenou na problémy v oblasti bezpečnosti spojené s uprchlickou krizí 2022-2025.


3.06 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací 
Usnesení č. 94/2023
Rada města rozhodla stanovit platy ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu. 


3.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 95/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jan Šimek                                       Jiří Sucharda    
starosta města                               místostarosta města