Usnesení z 11. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 09.04.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
2.02 Žádost ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o vydání souhlasu s pokračováním činnosti přípravných tříd
2.03 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2015
2.04 Veřejná hudební produkce v rámci městské akce „Pálení čarodějnic“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách
2.05 Informace z komisí města
2.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.07 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o návrh na pronájem garsoniéry
Usnesení č. 146/2015
Rada města rozhodlapronajmout garsoniéru v domě č. p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. P. na dobu určitou do 30.04.2016. 1. náhradník pan D. G. do 31.12.2015. 2. náhradník pan A. H. do 30.04.2016. 


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 147/2015
Rada města rozhodlapronajmoutbyt 1+1 v domě č. p. 2740/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. Ch. na dobu určitou do 30.04.2016. 1. náhradník pan A. M. do 31.12.2015. 2. náhradník paní J. M. do 31.12. 2015.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 148/2015
Rada města rozhodlapronajmoutbyt 1+3 v domě č. p. 3014/39, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. na dobu určitou do 30.04.2016 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu. 1. náhradníci manželé P. a O. S. do 30.04.2016 za podmínky navrácení bytu 1+3 v domě č. p. 2740/67, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 2. náhradník paní B. P. do 30.04.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě pro příjmově vymezené osoby
Usnesení č. 149/2015
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Bc. M. P. na dobu určitou do 30.04.2016.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 150/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 150/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o pacht zemědělských pozemků
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 151/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení plynárenského zařízení na p. p. č. 6260, p. p. č. 6389/2, p. p. č. 6408, p. p. č. 6413, p. p. č. 6424 a p. p. č. 6433v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o schválení návrhu na pokračování rekonstrukce Hrádku
Usnesení č. 152/2015
Rada města rozhodla pověřit OSMI zajištěním aktualizace projektu "Rekonstrukce Hrádku" a vyhlášením výběrového řízení na odkanalizování a zásobování vodou stavby vyhlídky Hrádku.


Žádost o pronájem garáží na p. p. č. 54 
Usnesení č. 153/2015
Rada města rozhodla pronajmout společnosti ROMAN TRADE s.r.o. dvě garáže na p. p. č. 54 v k. ú. Varnsdorf na dobu neurčitou za nájemné 48.000 Kč/rok.


Vybudování multifunkčního hřiště s umělým povrchem ul. Bratislavská
Usnesení č. 154/2015
Rada města rozhodla schválit vybudování multifunkčního školního hřiště s umělým povrchem na ul. Bratislavské a Dělnické na p. p. č. 2147 v k. ú. Varnsdorf v souladu s rozpočtem města na rok 2015.


2. Různé

2.01 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
Usnesení č. 155/2015/1
Rada města rozhodla pověřit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k provádění občanských obřadů dalšího člena Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014 – 2018 pana Ing. Václava Moravce.

a dále

Usnesení č. 155/2015/2
Rada města rozhodla pověřit v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užívali závěsný odznak další členové Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014 – 2018 pana Ing. Václava Moravce.


2.02 Žádost ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o vydání souhlasu s pokračováním činnosti přípravných tříd
Usnesení č. 156/2015
Rada města rozhodla udělit souhlas s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2015/2016.


2.03 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2015
Usnesení č. 157/2015
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2015 dle předloženého návrhu.


2.04 Veřejná hudební produkce v rámci městské akce „Pálení čarodějnic“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách
Usnesení č. 158/2015
Rada města rozhodla schválit veřejnou hudební produkci pod názvem „Pálení čarodějnic“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu. 


2.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 159/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


2.07 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 160/2015
Rada města rozhodla schválit program na VI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 23.04.2015 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                                      Josef Hambálek 
starosta města                                                                                                 místostarosta města