Usnesení z 11. schůze Rady města Varnsdorf

 

, která se konala dne 26.05.2011 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442 
b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Interaktivní základní školu Varnsdorf, Karlova 1700
c) Žádost Honebního společenstva HS Varnsdorf o finanční příspěvek na pořádání dětského dne
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Výše vstupného na celoměstskou kulturní akci – koncert Kataríny Knechtové s doprovodným programem
b) Odvolání z pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
c) Žádosti o schválení veřejné hudební produkce
d) Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

a) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 192/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Městskému divadlu Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Partyzánů 1442 změnu závazných ukazatelů na rok 2011 dle předloženého návrhu.

b) Změna závazných ukazatelů na rok 2011 pro Interaktivní základní školu Varnsdorf, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 193/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, příspěvkové organizaci odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2011 dle předloženého návrhu.

c) Žádost Honebního společenstva HS Varnsdorf o finanční příspěvek na pořádání dětského dne
Usnesení č. 194/2011
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Honebnímu společenstvu HS Varnsdorf na uspořádání dětského dne.


2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení 1+KK
Usnesení č. 195/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu A. N.

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 196/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 156/2011/2 ze dne 28.04.2011.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 197/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/47, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. S. a paní M. L. na dobu určitou do 30.06.2012. 1. náhradník je paní M. M., 2. náhradník je pan J. F.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 198/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní S. K. na dobu určitou do 30.09.2011.

b) Majetkové záležitosti

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy
Usnesení č. 199/2011/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 4/07/1 do 30.06.2012.

a dále:

Usnesení č. 199/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě č. 4/07/1 na zvýšení ceny nájemného ve výši 5 Kč.

Žádost o prodej p. p. č. 372 a p. p. č. 374/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 200/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 372 a p. p. č. 374/1 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 200/2011/2
Rada města rozhodla doporučit Zastupitelstvu města Varnsdorf prodejní cenu 165 Kč za p. p. č. 372 a p. p. č 374/1 vše v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 1086/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 201/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1086/3 v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 201/2011/2
Rada města rozhodla zadat kontrolní vytyčení p. p. č. 1086/3 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 1625/1, p. p. č. 1623 a p. p. č. 1624 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 202/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1625/1, p. p. č. 1623 a p. p. č. 1624 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 202/2011/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení částí p. p. č. 1625/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 202/2011/3
Rada města rozhodla zadat zaměření skutečného stavu ulic Žilinská a Brandýská vše v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 349 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 203/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 349 v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 204/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 2849/4,p. p. č. 2841/1,p. p. č. 2842,p. p. č. 2682/1, p. p. č. 2682/4, p. p. č. 2832/1, p. p. č. 2802, p. p. č. 2731/3, p. p. č. 2731/5, p. p. č. 2731/2 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 4100 Kč, která je včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.

Žádost o směnu pozemků
Usnesení č. 205/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 338, p. p. č. 340 a p. p. č. 344 vše v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále:

Usnesení č. 205/2011/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení částí p. p. č. 340 a p. p. č. 344 pro č. e. 12 vše v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále:

Usnesení č. 205/2011/3
Rada města rozhodla doporučit nabýt pozemky p. p. č. 394 – ostatní plocha, p. p. č. 401 – ostatní plocha, p. p. č. 402 – ostatní plocha, p. p. č. 403 – trvalý travní porost, p. p. č. 404 – lesní pozemek, p. p. č. 405 – trvalý travní porost, p. p. č. 414 – trvalý travní porost, p. p. č. 1009 – ostatní plocha vše v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o ukončení NS č. 20/2004 a uzavření nové NS
Usnesení č. 206/2011/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 20/2004 k 31.12.2011.

a dále:

Usnesení č. 206/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout Ing. B. Ř. část p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 200 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok a 260 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem části p. p. č. 5759 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 207/2011
Rada města rozhodla pronajmout paní K. K. část p. p. č. 5759 v k. ú. Varnsdorf o výměře 220 m2za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem části p. p. č. 2416 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 208/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2416 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 209/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody na p. p. č. 7113/6 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 7113/13 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o souhlas s umístěním reklamy
Usnesení č. 210/2011
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část zábradlí na č. p. 1954 ve Varnsdorfu za účelem umístění reklamy.

 

 

3. Různé

a) Výše vstupného na celoměstskou kulturní akci – koncert Kataríny Knechtové s doprovodným programem
Usnesení č. 211/2011
Rada města rozhodla schválit výši vstupného na celoměstskou kulturní akci „Koncert Kataríny Knechtové“ konané dne 18.06.2011 dle předloženého návrhu.

b) Odvolání z pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města.
Usnesení č. 212/2011
Rada města rozhodla odvolat paní MUDr. M. J. z pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného znaku města Varnsdorf na vlastní žádost.

c)Žádost o schválení veřejné hudební produkce
Usnesení č. 213/2011/1
Rada města rozhodla schválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „Koncert slovenské zpěvačky Kataríny Knechtové - městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 213/2011/2
Rada města rozhodla schválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „Noc otevřeného kostela – benefiční akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.

d) Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 214/2011
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Schválení Zřizovací listiny pro Nemocnici Varnsdorf p. o.
5.02 Zpráva o činnosti a hospodaření TS města Varnsdorf, s. r. o. v roce 2010
5.03 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2010
5.04 Zpráva o činnosti Nadačního fondu Hrádek - Burgsberg v roce 2010
5.05 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2010
5.06 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 20104. Diskuse

Pověření Zdravotní komise
Usnesení č. 215/2011
Rada města rozhodla pověřit Zdravotní komisi jednáním s odpovědnými pracovníky ze zdravotnictví krajského úřadu, v souvislosti se zajištěním a poskytováním zdravotních služeb ve městě Varnsdorf s výhledem do roku 2015.


5. Závěr

Martin Louka                         Karel Dubský
starosta města                      místostarosta