Usnesení z 106. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 18. 10. 2006 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2006
b) Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2006
2. Převody majetku města

Usnesení č. 88/2006
Rada města rozhodla:
1. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístit podzemní příslušenství PZ po části pozemku p.č. 3360 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Západočeská plynárenská a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 50,- Kč/bm za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

2. Nesouhlasit s příležitostnými trhy na p.p.č. 2599 v k.ú. Varnsdorf.

Usnesení č. 89/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

2. Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu p.p.č. 2599 mezi firmou To&Mi a městem Varnsdorf ze dne 3. 3. 1993 tak, že z čl. VI (Zvláštní ujednání) bude vypuštěna věta 1. (Parkovné pro varnsdorfské občany bude činit 1 Kč/hod.), zbývající část čl. VI se nemění.

Usnesení č. 90/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem S-projekt Liberec s.r.o. na projekt „27 chráněných bytů – kasárna Varnsdorf“ s cenou díla 714.000,- Kč.

Ing. Josef Poláček, starosta města

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka