Usnesení z 105. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 12. 10. 2006 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30. 9. 2006
b) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro Nemocnici Varnsdorf
c) Souhlas s pořízením investice pro Nemocnici Varnsdorf
d) Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2006
e) Aktualizaci směrnice pro zpracování rozpočtu města a hospodaření podle něj
f) Aktualizaci pokladního řádu MěÚ
g) Návrh ve věci vymáhání pohledávky
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Připomínky k dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 – 2010 
b) Návrh na vyplacení mimořádných odměn ředitelům MŠ, ZŠ a JZŠ
c) Návrh na stanovení počtu pracovníků MěÚ
d) Žádosti o výjimku z tržního řádu

Usnesení č. 80/2006
Rada města rozhodla:
1. Souhlasit s postupem Městské knihovny Varnsdorf ve věci vymáhání pohledávky dle předloženého návrhu.

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2763/51, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. Kettnerovi do 31. 12. 2007.

3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2762/33, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. Štolbové do 31. 12. 2007.

4. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/10, ul. Kovářská, Varnsdorf paní S. Klýmové na dobu určitou do 31. 12. 2007.

5. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2762/43, ul. Kovářská, Varnsdorfu slečně P. Křenové na dobu určitou do 31. 12. 2007

6. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2763/34, ul. Kovářská, Varnsdorf paní Š. Randové na dobu určitou do 31. 12. 2007.

7. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3014/38, ul. K. Světlé, Varnsdorf manželům R.a P. Chlanovým na dobu určitou do 31. 12. 2007.

8. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2741/60, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní V. Peterkové na dobu určitou do 31. 12. 2007.

9. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 1954/7, ul. Legií, Varnsdorf panu Z. Rašlovi a paní D. Fábryové za podmínky navrácení bytu 1+1 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf .

10. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3023/41, ul. Kmochova, Varnsdorf slečně E. Parastuckové na dobu určitou do 31. 12. 2007.

11. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/16, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. Kalvasovi na dobu určitou do 31. 10. 2007.

12. Nevyhovět žádosti paní Z. Majzlíkové o uzavření nové nájemní smlouvy na jinou celkovou podlahovou plochu bytu 1+2 v č.p. 2041, ul. Nemocniční, Varnsdorf z důvodu rozhodnutí ZM o převodu tohoto domu na nového majitele.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní E. Pinkavové do 31. 10. 2007.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní P. Švorcové a panu K. Benczeovi do 31. 10. 2007.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní Z. Ulrichové do 31. 10. 2007.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní I. Mauriové do 31. 10. 2007.

17. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf panu V. Jurovi do 31. 10. 2007.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf panu J. Kasíkovi do 31. 10. 2007.

19. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. Žárové a panu P. Poláčkovi do 31.10.2007 za podmínky uhrazení dluhů.

20. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1, č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní J. Holečkové do 31. 10. 2007 za podmínky uhrazení dluhu.

21. Pronajmout v nejkratším možném termínu náhradní byt (1+2 nebo 1+3) manželům J. a P. Kosovým, až takový bude město mít k dispozici, neboť dům č.p. 1652 ve Varnsdorfu je určený k prodeji a město nebude již provádět nákladnou rekonstrukci bytu.

22. Doplnit 4 bezbariérové byty č. 1, 2, 3, 4 v č.p. 3307, ul. Nemocniční, Varnsdorf do statutu provozního řádu domů s pečovatelskou službou s tím, že pronájem těchto bezbariérových 4 bytů se bude řídit pravidly schválenými usnesením Rady města Varnsdorf č. 8/2006/12 ze dne 14. 2. 2006 a nařízením vlády č.146/2003 Sb..

23. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 83, p.p.č. 84, p.p.č. 86 a část p.p.č. 85 v k.ú. Studánka.

24. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 83, p.p.č. 84, p.p.č. 86 a část p.p.č. 85 v k.ú. Studánka.

25. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5713/1 a p.p.č. 5712 v k.ú. Varnsdorf.

26. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 5711, p.p.č. 5714/1 a p.p.č. 5716 v k.ú. Varnsdorf.

27. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 5711, p.p.č. 5714/1 a p.p.č. 5716 v k.ú. Varnsdorf.

28. Nevyhovět žádosti o prodej části p.p.č. 5342/1 v k.ú. Varnsdorf.

29. Pronajmout část p.p.č. 5342/1 výměře 1.150 m2(dle geometrického plánu část označena jako 5342/14) manželům M. a Z. Stehlíkovým za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

30. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 5342/14 o výměře 1.150 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely M. a Z. Stehlíkovými za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

31. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4305/5 v k.ú. Varnsdorf.

32. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 4305/3 v k.ú. Varnsdorf.

33. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2189/1 v k.ú. Varnsdorf.

34. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 411/1 v k.ú. Varnsdorf.

35. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 411/1 v k.ú. Varnsdorf.

36. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3647/1 v k.ú. Varnsdorf.

37. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č 3647/1 v k.ú. Varnsdorf a zaměření stávajícího stavu.

38. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 894 v k.ú. Varnsdorf.

39. Vypovědět nájemní smlouvu č. 183/2000 na pronájem části p.p.č. 6897 v k.ú. Varnsdorf z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 1.

40. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 6897 v k.ú. Varnsdorf.

41. Pronajmout p.p.č. 70/1 o výměře 478 m2 v k.ú. Varnsdorf paní L. Košumberské na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.
42. Pronajmout část p.p.č. 6641 o výměře 2500 m2 v k.ú. Varnsdorf panu F. Jobovi na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a pastvy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

43. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 4376/1 v k.ú. Varnsdorf.

44. Ukončit nájemní smlouvu č. 2006/10011 na pronájem části pozemku č. 1092 a části pozemku č. 1094 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2006 dle žádosti nájemce.

45. Doporučit ZM zrušit usnesení č. 80/2006 ze dne 25. 5. 2006.

46. Doporučit ZM zrušit usnesení č. 81/2006 ze dne 25. 5. 2006.

47. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části pozemku p.č. 2509, po části p.p.č. 2514, po části p.p.č. 2525, po části p.p.č. 2529/1, po části p.p.č. 2532/1 a po části p.p.č. 2532/3, vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

48. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části pozemku p.č. 608 v k.ú. Studánka, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

49. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést elektropřípojku pro p.p.č. 632/1 po části pozemku p.č. 634 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a paní D. Schořovou (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

50. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 329/1 v k.ú. Varnsdorf.

51. Pronajmout nebytové prostory v objektu č.p. 1254, Varnsdorf v části 2. nadzemního podlaží o ploše 35,4 m2 na dobu neurčitou za cenu 500,00 Kč/m2/rok s.r.o. MEDICA CHRASTAVA.

52. Uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nájem nebytových prostor v č.p. 1800 a č.p. 2408, Varnsdorf s nájemcem Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf na rozšíření nájmu o byt 1+3 o výměře 71,8 m2 v č.p. 1800 a o byt 1+3 o výměře 92,34 m2 v č.p. 2408 se souhlasem k jejich podnájmu.

53. Převést bezúplatně panu P. Nejtkovi projekční a ozvučovaní techniku.

54. Ukončit nájem městského zahradnictví na p.p.č. 48,49 a 51 vše v k.ú. Varnsdorf dohodou k 31. 12. 2006.

55. Vyhlásit nové výběrové řízení na prodej objektu bývalé kinokavárny ve Varnsdorfu.

56. Nevést s.r.o. APT CZECH Praha jako dlužníka města a řešit vypořádání doložených oprav objektu a další nutné úpravy započtením do nájemného.

57. Pronajmout část nebytových prostor na ploše 72,00 m2 v č.p. 3063, Varnsdorf paní L. Juricové za účelem poskytování masérských služeb na dobu neurčitou za nájemné 500,00 Kč/m2/rok.

58. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní J. Vitoušové za podmínky vrácení bytu 1+1 v témže domě.

59. Pronajmout byt 1+1 v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní J. Markové za podmínky vrácení bytu 1+3 v č.p. 1460, ul. Plzeňská, Varnsdorf.

60. Pronajmout byt 1+1 v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní M. Košumberské.

61. Pronajmout byt 1+1 v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf panu J. Maďarovi.

62. Pronajmout garsoniéru (bezbariérový byt - 38m²) v č.p. 3307/2, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu B. Kotalovi.

63. Pronajmout byt 2+KK (bezbariérový byt - 54m²) v č.p. 3307/3, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům A. a A. Smetanovým.

64. Pronajmout byt 2+KK (bezbariérový byt - 55m²) v č.p. 3307/4, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům L. a J. Hlaváčikovým.

65. Povolit výjimku z tržního řádu občanskému sdružení Na Křižovatce na prodej občerstvení a drobných předmětu u č.p. 499, Varnsdorf dne 24. 10. 2006.

66. Nepovolit výjimku z tržního řádu paní J. Gregorové, Obrnice na prodej uzenin z pojízdné prodejny.

Usnesení č. 81/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, příspěvková organizace pořízení investice dle předloženého návrhu

3. Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

4. Aktualizaci Směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření podle něj dle předloženého návrhu.

5. Aktualizaci Pokladního řádu Městského úřadu Varnsdorf dle předloženého návrhu.

6. Časový plán k provedení roční řádné inventarizace dle předloženého návrhu.

7. Vyplacení mimořádných odměn ředitelům mateřských škol, základních škol a školních jídelen dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 82/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 68/2006/26 ze dne 7. 9. 2006. 

2. Usnesení č. 32/2006/65 ze dne 11.05.2006.

3. Usnesení č. 32/2006/77 ze dne 11. 5. 2006.

4. Usnesení č. 74/2006/39 ze dne 21. 9. 2006.

Usnesení č. 83/2006
Rada města rozhodla stanovit:
1. Výši nájemného ve 4 bezbariérových bytech č. 1,2,3,4 v č.p. 3307, ul. Nemocniční, Varnsdorf na 45,- Kč/m2.

2. Počet pracovníků MěÚ Varnsdorf na 101 (počet přepočtených pracovníků 99,44) podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 84/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30. 9. 2006.

2. Uzavření dodatku č. 3 k mandátní smlouvě ze dne pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností ze dne 22. 12. 2003 (aktualizace příloh).


Usnesení č. 85/2006
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Členy ústřední inventarizační komise a likvidační komise dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 86/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s EVČ Pardubice na vypracování projektu horkovodní přípojky a objektových předávacích stanic pro připojení objektů v ul. Kostelní a Karlova s cenou díla 115 000,00 Kč.

2. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s v.d. TEXSTAV Varnsdorf na vypracování projektu plynofikace ul. Děčínská, Hřbitovní, Stromovka, Závoznická, Elišky Krásnohorské, Plavecká, K. Světlé, J. Mánesa a Sv. Čecha s cenou díla 227 456,00 Kč.


Usnesení č. 87/2006
Rada města rozhodla uložit:
1. OSMI zajistit neprodleně odstranění č.p. 183 a 1328, Varnsdorf z důvodu jejich havarijního stavu.

Ing. Josef Poláček, starosta města

Mgr. Zdeňka Vajsová
místostarostka