Usnesení z 104. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 21. 9. 2006 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro ZŠ Bratislavská
b) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro ZŠ Karlova
c) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro MŠ T. G. Masaryka
d) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro ŠJ nám. E. Beneše
e) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro ZŠ Seifertova
f) Harmonogram rozpočtových prací na přípravu rozpočtu města na rok 2007
g) Žádost Farní obce Starokatolické církve o finanční příspěvek
h) Žádost Apoštolské církve o finanční příspěvek
i) Žádost Gymnázia Rumburk o finanční příspěvek
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 – 2010 
b) Doporučení komise pro výchovu a vzdělávání ve věci financování Gymnázia Varnsdorf
c) Výjimku v počtu žáků v ZŠ Seifertova a v ZŠ nám. E. Beneše
d) Návrh na uzavření smluv na provedení veřejnosprávních kontrol
e) Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky
f) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
g) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti
h) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků
4. Zprávu o kontrole plnění usnesení

Usnesení č. 74/2006
Rada města rozhodla:
1. Poskytnout účelový finanční příspěvek Farní obci Starokatolické církve ve výši 20.000,- Kč na dokončení vitrážových oken.

2. Poskytnout účelový finanční příspěvek Apoštolské církvi ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti klubu EXIT 77.

3. Poskytnout účelový finanční příspěvek Gymnáziu Rumburk ve výši 5.000,- Kč na oslavy školy ke 100. výročí.

4. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2740/14, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. B..

5. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/35, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. K. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

6. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2764/11, ul. Žitavská, Varnsdorf panu J. E. na dobu určitou do 31. 10. 2007 za podmínky navrácení bytu v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf.

7. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2741/22, ul. Křižíkova, Varnsdorf slečně Z. I. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

8. Pronajmout byt 1+3 v č.p 2290/C/5, ul. Prašná, Varnsdorf manželům F. a T. S. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

9. Nesnížit nájemné z bytu v č.p. 2741/38, ul. Křižíkova, Varnsdorf na základě žádosti slečny B. V. a pana P. K..

10. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/13, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu V. Halbovi na dobu určitou do 31. 10. 2007.

11. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/10, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní Mgr. E. R. na dobu určitou do 31. 10. 2007. 

12. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2764/51, ul. Žitavská, Varnsdorf s panem V. F. a panem M. F. na dobu určitou do 31. 10. 2007.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf paní A. Š. do 31. 10. 2007.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kostelní, Varnsdorf panu V. U. do 31. 10. 2007.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf paní M. R. do 31. 10. 2007.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf paní M. D. do 31. 10. 2007.

17. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf slečně R. H. do 31. 10. 2007.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní I. J. do 31. 10. 2007.

19. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. K. a paní K. J. do 31. 10. 2007 za podmínky uhrazení dluhu.

20. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1988/1 v k.ú. Varnsdorf.

21. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 6748 v k.ú. Varnsdorf.

22. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1362/3 v k.ú. Varnsdorf.

23. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 284 v k.ú. Studánka.

24. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 284 v k.ú. Studánka a to tak, že vznikne pruh široký 8 m, jako přístup na zbývající část, která bude vhodná k výstavbě rodinného domu.

25. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 380 v k.ú. Varnsdorf.

26. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 380 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že bude oddělen pruh v šířce 20 m, vhodný k umístění včelích úlů.

27. Pronajmout p.p.č. 3229 o výměře 770 m2, p.p.č. 3242 o výměře 810 m2, část p.p.č. 3240 o výměře 472 m2 (dle geometrického plánu část označena jako 3240/1) a část p.p.č. 3241 o výměře 61 m2 (dle geometrického plánu část označena jako 3241/1) v k.ú. Varnsdorf Severní stavební - CZ spol. s.r.o., Šluknov za cenu 3,- Kč/m2 na dobu určitou do doby kolaudace objektu, nejdéle však do 3 let za účelem výstavby multifunkčního domu s bytovými jednotkami.

28. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 3229 o výměře 770 m2, p.p.č. 3242 o výměře 810 m2, p.p.č. 3240/1 o výměře 472 m2 a p.p.č. 3241/1 o výměře 61 m2 (dle geometrického plánu č. 3728-131/2006) v k.ú. Varnsdorf Severní stavební - CZ spol. s.r.o., Šluknov za účelem výstavby multifunkčního domu s bytovými jednotkami za cenu 300,- Kč/m2 zvýšenou o inflační vlivy v době prodeje plus náklady spojené s převodem nemovitostí a daň z převodu nemovitostí.

29. Neměnit stanovisko ve věci pronájmu p.p.č. 1843/1, p.p.č. 1844/1, p.p.č. 1841, p.p.č. 1842 a p.p.č. 1846/1 a předložit obdržené žádosti po ukončení dědického řízení vlastníků p.p.č. 1844/2 a p.p.č. 1846/2 v k.ú. Varnsdorf.

30. Ukončit nájemní smlouvu č. 2/1999 na pronájem části p.p.č. 817 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2006 dle žádosti nájemce.

31. Ukončit nájemní smlouvu č. 13/2002 na pronájem p.p.č. 5187 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 8. 2006 dle žádosti nájemce.

32. Ukončit nájemní smlouvu č. 124/2000 na pronájem části p.p.č.1988/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2006 dle žádosti nájemce.

33. Ukončit nájemní smlouvu č. 73/1995 na pronájem části p.p.č.4695 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2006 dle žádosti nájemce.

34. Pronajmout část p.p.č. 5492/20 a část p.p.č. 5492/21 o výměře 65 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. K. na dobu neurčitou za účelem provozování venkovního posezení za cenu 100,- Kč/m2/rok.

35. Pronajmout p.p.č. 1128 o výměře 490 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. Ž. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

36. Pronajmout část p.p.č. 3340 o výměře 166 m2 v k.ú. Varnsdorf paní E. S. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

37. Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 65 m2 v k.ú. Varnsdorf paní J. H. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

38. Povolit výjimku z tržního řádu panu V. L. N. na stavbu prodejního stánku na p.p.č. 2599 v k.ú. Varnsdorf jako dočasnou stavbu na dobu 3 let.

39. Nepovolit výjimku z tržního řádu manželům H. a M. S. na stavbu prodejních stánků na p.p.č. 748/1 v k.ú. Varnsdorf.

40. Souhlasit s rozšířením rozvodů CZT o připojení objektu č.p. 1562 ve Varnsdorfu.

41. Zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor ve 2. NP objektu dětského zdravotního střediska č.p. 1254 ve Varnsdorfu.

42. Povolit výjimku z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace a v Základní škole Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

43. O přidělení veřejné zakázky „Přestavba č.p. 1260 na městskou knihovnu ve Varnsdorfu“ dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči STAMO spol. s r. o., Stavební 3/415, 405 02 Děčín 1, IČ: 43222323, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek (podle § 63 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách).

44. Prodloužit termín plnění usnesení č. 137/2005/1 ze dne 8. 11. 2005 do konce roku 2006.


Usnesení č. 75/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Základní školu Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Základní školu Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

4. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Školní jídelnu Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

5. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

6. Harmonogram rozpočtových prací a pravidla na zpracování rozpočtu města Varnsdorf na rok 2007 dle předloženého návrhu.

7. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

8. Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti dle předloženého návrhu.

9. Vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 76/2006
Rada města rozhodla nezrušit:
1. Usnesení RM č. 49/2006/12 ze dne 29. 6. 2006.

Usnesení č. 77/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 68/2006/31 ze dne 7. 9. 2006.

Usnesení č. 78/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smluv o provedení kontrol hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací města Varnsdorf na rok 2007 s firmou AUDIT OBCE s.r.o..

Usnesení č. 79/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení RM.

Ing. Josef Poláček, starosta města

Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka