Usnesení z 10. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 10. zasedání Rady města Varnsdorf, konaného dne 13. 2. 2003 
od 13:00 hodin v kanceláři starosty


Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Různé
  a)      Nabídku s.r.o. Rengl na plakátovací plochy na území města Varnsdorf
  b)      Návrh na odvolání a jmenování členů komisí RM
  c)       Program V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
  d)      Poskytnutí finanční výpomoci rodině Mgr. Jiřího Růžičky
  e)       Informaci o ceně tepla z CZT pro rok 2003

Usnesení č. 12/2003

Rada města rozhodla:

 1. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 1285, ul. Dopravní, Varnsdorf manželům D. a J. Mihálovým, náhradníka doporučuje pana K. Schillera.
 2. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf paní M. Kropáčkové na dobu určitou do 30. 6. 2003. 
 3. Podat k soudu návrh žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu (garsoniéry) č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf proti sl. S. Křenové, výpovědní důvod: nezaplatila nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce.
 4. Neschválit přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 2805, ul. Pražská, Varnsdorf z paní Jaroslavy Rýdlové na pana D. Blažeje.
 5. Pokračovat dále v zahájeném soudním řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 1+1, ul. Kovářská, Varnsdorf proti manželům M. a I. Kovačovým podle usnesení RM č. 1/2003/12.
 6. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf s paní A. Bužíkovou na dobu určitou do 30. 6. 2003. V případě, že nebude pravidelně splácet dluh z nájmu a hradit nájemné nebude ji prodloužena nájemní  smlouva na tento byt.
 7. Ukončit nájemní smlouvu č. 22/2002 na pronájem části pozemku č. 2561 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 01. 2003. 
 8. Ukončit nájemní smlouvu č. 70/98 na pronájem části pozemku č. 3646/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 01. 2003. 
 9. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 2561 v k.ú. Varnsdorf.
 10. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3646/1 v k.ú. Varnsdorf.
 11. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 1008 v k.ú. Varnsdorf.
 12. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 3132/5 v k.ú. Varnsdorf.
 13. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 813/3 v k.ú. Varnsdorf.
 14. Nezveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 950 v k.ú. Varnsdorf.
 15. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 4047/4 v k.ú. Varnsdorf.
 16. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 1016/1 v k.ú. Varnsdorf.
 17. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 8016/3 v k.ú. Varnsdorf.
 18. Zveřejnit záměr pronajmout zbývající část p.p.č. 8016/3 a p.p.č. 8025/2, vše v k.ú. Varnsdorf.  
 19. Pronajmout od pana Pasovského p.p.č. 2147 o výměře 2.357 m2 v k.ú. Varnsdorf za 1,- Kč/ rok na dobu neurčitou.
 20. Prodloužit nájemní smlouvu č. 30/96/1 na pronájem pozemku č. 1021 v k.ú. Varnsdorf do 31. 12. 2003. 
 21. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6562 v k.ú. Varnsdorf.
 22. Ukončit nájemní smlouvu s Českým Telecomem a.s. Ústí nad Labem na místnost v přízemí domu č.p. 2739 ve Varnsdorf dohodou k 31. 3. 2003. 
 23. Nezapůjčit ani nepronajmout sochu K. Gottwalda.
 24. Vzít na vědomí informaci realitní kanceláře a.s. Regia o prodeji nebytových jednotek ve Varnsdorfu.
 25. Odvolat pí Ilonu Remešovou z funkce člena bytové komise.
 26. Odvolat pí Šárku Borovičkovou z funkce tajemníka komise správy majetku a výstavby.
 27. Odvolat sl. Irenu Gogovou z funkce tajemníka kulturní komise.
 28. Odvolat sl. Adrianu Bušovou z funkce tajemníka komise pro výchovu a vzdělávání.
 29. Jmenovat pí Hanu Školníkovou do funkce člena bytové komise.
 30. Jmenovat pí Ivanu Beranovou do funkce tajemníka komise správy majetku a výstavby.
 31. Jmenovat sl. Adrianu Bušovou do funkce tajemníka kulturní komise.
 32. Jmenovat pí Marcelu Loukovou do funkce tajemníka komise pro výchovu a vzdělávání.
 33. Schválit program V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 27. 2. 2003 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
  1. Zahájení
  2. Převody majetku města
  3. Finanční záležitosti
  4. Různé
   a)      Stanovisko města ke změně hranice kraje
   b)      Stanovisko města ke spolupráci s firmou Stavokombinát Liberec a.s. pro založení společného podniku
   c)      Návrh OZV č. 1/2003 o změně vyhlášek č. 20/1994 a č. 36/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území města Varnsdorf
   d)      Volba předsedy a členů výborů ZM
   e)      Návrh změny zřizovacích listin PO mateřských škol, základních škol a jídelen základních škol
   f)       Zpráva o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2002
   g)      Návrh statutu Městské policie Varnsdorf
   h)      Žádost ZUŠ o hrazení nákladů na vytápění budovy
  5. Zpráva o činnosti RM a kontrola plnění usnesení ZM
  6. Diskuse
  7. Interpelace členů ZM
  8. Závěr
 34. Poskytnout rodině zemřelého Mgr. Jiřího Růžičky nevratnou finanční výpomoc dle návrhu starosty města.
 35. Vzít na vědomí informaci starosty města o ceně tepla z CZT pro rok 2003.

Usnesení č. 13/2003

Rada města se usnesla:

 1. Uložit OSMI MěÚ vyzvat písemně paní J. Rýdlovou k vrácení vyklizeného bytu 1+1, č.p. 2805, ul. Pražská, Varnsdorf do 15 dnů od doručení výzvy.
 2. Uložit OSMI MěÚ připravit k prodeji objekty podle návrhu realitní kanceláře a.s. Regia ze dne 10. 02. 2003. 
 3. Pověřit starostu města odpovědět na nabídku s.r.o. Rengl, Liberec na plakátovací plochy na území města Varnsdorf.

 

Ing. Josef Poláček                                                                              Mgr. Zdeňka Vajsová
 starosta města                                                                                     místostarostka