Usnesení z 10. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 10. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 29. 3. 2007 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na stanovení závazných ukazatelů a návrh na schválení odpisových plánů na rok 2007 pro příspěvkové organizace
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh provozního řádu pro pečovatelskou službu
b) Návrh na vyplacení finančních příspěvků
c) Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
d) Žádost o příspěvek na průzkum nalezené zóny léčivé energie na vrchu Špičák
e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na ubytovací objekt u sportovní haly
f) Žádost TJ Slovan o finanční výpomoc
g) Jmenování členů a předsedy grantové pracovní komise pro rok 2007
h) Žádost o schválení veřejné hudební produkce
i) Doplnění programu zasedání ZM


Usnesení č. 29/2007
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 3307/27, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu R. H. na dobu určitou do 31. 3. 2009. 

2. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3307/18, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům O. a I. B. na dobu určitou do 31. 3. 2009 za podmínky navracení bytu č. 34 v tom samém domě.

3. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. R. do 30. 4. 2008.

4. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf sl. M. Š. do 30. 4. 2008.

5. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. Z. N. do 30. 4. 2008.

6. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. H. na dobu určitou do 30. 4. 2008.

7. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. R. V. na dobu určitou do 30. 4. 2008.

8. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739, ul. Edisonova,Varnsdorf panu J. Š..

9. Vypovědět nájem z bytu 1+1 v domě č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf panu P. Š. z důvodu neschváleného podnájmu.

10. Nepronajmout paní D. I. jiný byt z důvodu naprostého nedostatku volných bytů k pronájmu.

11. Nezveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 5654/28 v k.ú. Varnsdorf.

12. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 7210/1 v k.ú. Varnsdorf.

13. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 216 v k.ú. Studánka.

14. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 368 v k.ú. Studánka.

15. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 3008 a p.p.č. 3009 v k.ú. Varnsdorf.

16. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5187 v k.ú. Varnsdorf.

17. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 1226/1 v k.ú. Varnsdorf.

18. Pronajmout p.p.č. 7503 o výměře 1.419 m2v k.ú. Varnsdorf slečně A. D. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

19. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7503 o výměře 1.419 m2v k.ú. Varnsdorf se slečnou A. D. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

20. Pronajmout p.p.č. 6928 o výměře 15.342 m2 v k.ú. Varnsdorf Kynologickému klubu Varnsdorf, zastoupeného panem Vojtěchem Koudelkou za cenu 0,20Kč/m2/rok na dobu určitou do 31 .12. 2023 za podmínky provozování činnosti kynologického klubu.

21. Změnit nájemce u NS č. 61/2001 na pronájem části p.p.č. 4696/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude pan F. Š..

22. Změnit účel nájmu u NS č. 35/1995 na pronájem části p.p.č. 5510 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že účelem nájmu bude sekání trávy na celé pronajaté výměře 400 m2.

23. Ukončit NS č. 163/1997 na pronájem části p.p.č. 1561 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2006.

24. Ukončit NS č. 121/1999 na pronájem části p.p.č. 406/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2007.

25. Ukončit NS č. 13/2006 na pronájem části p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2007.

26. Pronajmout p.p.č. 1152 v k.ú. Varnsdorf o výměře 275 m2 panu J. H. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok.

27. Pronajmout část p.p.č. 3240 o výměře 494 m2(dle geometrického plánu 3831-2/2007 část označena jako 3240/3), část p.p.č. 3241 o výměře 47 m2(dle geometrického plánu 3831-2/2007 část označena jako 3241/3), st.p.č. 3239 o výměře 85 m2, č.p. 1286 S. T. na dobu 36 měsíců za cenu 3,- Kč/m2 za účelem demolice č.p. 1286 a výstavby obytného středopodlažního objektu dle podmínek smlouvy.

28. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 3240 o výměře 494 m2(dle geometrického plánu 3831-2/2007 část označena jako 3240/3), části p.p.č. 3241 o výměře 47 m2(dle geometrického plánu 3831-2/2007 část označena jako 3241/3), st.p.č. 3239 o výměře 85 m2, č.p.1286 vše v k.ú. Varnsdorf paní S. T. za účelem demolice č.p. 1286 a výstavby obytného středopodlažního objektu do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena na 300,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující
- kupní smlouva bude uzavřena nejdříve po dokončení hrubé stavby, nejpozději do 30-ti dnů od kolaudace objektu.

29. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1557/2 v k.ú. Varnsdorf.

30. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části p.p.č. 7265/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha, zastoupená Ing. Martinem Němečkem
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

31. Souhlasit s umístěním pilíře na část p.p.č. 7265/1 v k.ú. Varnsdorf.

32. Souhlasit s rekonstrukcí sítě NN v ul. Komenského na k.ú. Varnsdorf, při které bude provedena výměna některých podpěrných bodů a výměna některých vrchních vodičů NN za izolované m.j. i na p.p.č. 7380/1 a 7433 v k.ú. Varnsdorf.

33. Souhlasit s vedením přípojky NN na p.p.č. 7257/1 a 7265/1 v k.ú. Varnsdorf.

34. Souhlasit s vedením kanalizačního potrubí přes p.p.č. 2599/1 v k.ú. Varnsdorf.

35. Uzavřít smlouvu o umístění zařízení s občanským sdružením Via Regia za účelem umístění solárního fotovoltaického systému na střeše ZŠ Edisonova 2821.

36. Souhlasit se stanovením místa, termínu a doby podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok dle předloženého návrhu.
37. Zveřejnit záměr pronajmout ubytovací objekt u sportovní haly č.p. 2984 v k.ú. Varnsdorf.

Usnesení č. 30/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele závazné ukazatele na rok 2007 a odpisové plány na rok 2007 pro příspěvkové organizace mateřské školy, základní školy a školní jídelny, městská knihovna, městské divadlo a nemocnice dle předloženého návrhu.

2. Výměnu bytu mezi paní M. H. bytem (garsoniéra) v domě č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf a panem F. S. bytem (garsoniéra) v domě č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf.

3. Provozní řád pro pečovatelskou službu k 1. 4. 2007 dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

4. Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

5. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

6. Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

7. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „EURO AIR s.r.o. – firemní večírek“ na otevřeném prostranství dne 18. 5. 2007 a to do 24:00 hod..

8. Doplnění programu V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
3.01 Ambulantní pohotovostní péče – lékařská služba první pomoci
3.02 Směna pozemků pod skládkou v cihelně
3.03 Návrh na schválení finanční spoluúčasti města na projektu "Program podpory sociální inkluze příslušníků romských komunit"
3.04 Návrh na schválení zřizovací listiny Centra sociálních služeb a ubytovny


Usnesení č. 31/2007
Rada města rozhodla neschválit:
1. Příspěvek pro K. B. na průzkum nalezené zóny léčivé energie na vrchu Špičák.

Usnesení č. 32/2007
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Členy grantové pracovní komise pro rok 2007: K. Dubského, Ing. J. Draského, L. Houžvičku, Ing. P. Jakubce, M. Novotného, J. Suchardu.

2. Pana F. Dlaska do funkce předsedy grantové pracovní komise pro rok 2007.


Usnesení č. 33/2007
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města jednáním s TJ Slovan Varnsdorf o realizaci návrhu, uvedeného v předložené zprávě.

Usnesení č. 34/2007
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 18/2007/6 ze dne 1. 3. 2007.


František Dlask    Karel Dubský
místostarosta      místostarosta