Usnesení z 10. schůze Rady města Varnsdorf

UsnesenÍ z 10. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 28.02.2019 od 13:30 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
1.02 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.03 Návrh postupu vůči Rozhodnutí, č. j. ÚOHS-R0118/2018/HS-04267/310/BMa ve věci loterijní vyhlášky
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
3.02 Změna zvláštního příplatku u platu ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
3.03 Návrh na odvolání a jmenování člena Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport
3.04 Podpora zvyšování kvality výuky
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 58/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím města Varnsdorf závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2019 dle předloženého návrhu.

1.02 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 59/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.

1.03 Návrh postupu vůči Rozhodnutí, č. j. ÚOHS-R0118/2018/HS-04267/310/BMa ve věci loterijní vyhlášky
Usnesení č. 60/2019
Rada města rozhodla schválit navržený postup ve věci Rozhodnutí, č. j. ÚOHS-R0118/2018/HS-04267/310/BMa dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 61/2019
Rada města rozhodla uzavřít  nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu s paní Š. B. na dobu určitou do 30.09.2019.

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 62/2019
Rada rozhodla zrušit usnesení RM č. 20/2019 ze dne 24.01.2019.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej pozemku p. p. č. 235 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 63/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 235 v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 64/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 11/2005 na pronájem části p. p. č. 2078 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.01.2019.

Dodatek k nájemní smlouvě
Usnesení č. 65/2019
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 16/2016 na pronájem p. p. č. 6966/3 v k. ú. Varnsdorf a to tak, že jako nájemci budou uvedeni manželé Ing. O. D. a RNDr. Š. D. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněna.

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 66/2019
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U2 6183 na parkovišti p. p. č. 2937/1 před panelovým domem Lesní č. p. 2959 pro pana I. B. držitele průkazu ZTP/P s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 67/2019
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 7U9 4584 na parkovišti p. p. č. 2919/31 před panelovým domem Západní 2816 pro paní L. R. držitelku průkazu ZTP s tím, že žadatelka uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 68/2019
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou DCL 74–87 na parkovišti p. p. č. 2692/130 před panelovým domem Západní č. p. 2735 pro paní M. S. s tím, že žadatelka uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“
Usnesení č. 69/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči RG ARCHITECTS STUDIO s. r. o., Čsl. Letců 786, 407 47 Varnsdorf, IČ 02096111.

a dále

Usnesení č. 69/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem RG ARCHITECTS STUDIO s. r. o., Čsl. Letců 786, 407 47 Varnsdorf, IČ 02096111 na akci „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ za cenu 1.800.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf“
Usnesení č. 70/2019/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Jan Hošek, projekční kancelář Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČ 03454339.

a dále

Usnesení č. 70/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Jan Hošek, projekční kancelář Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČ 03454339 na akci „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf“ za cenu 970.000 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – II. část“
Usnesení č. 71/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – II. část“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 30.06.2019 a celkovou cenou díla  1.696.408,31 Kč bez DPH.  

3. Různé

3.01 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení č. 72/2019
Rada města rozhodla nepřipojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ symbolickým vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu ve Varnsdorfu dne 10. března 2019.

3.02 Změna zvláštního příplatku u platu ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
Usnesení č. 73/2019
Rada města rozhodla stanovit plat ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

3.03 Návrh na odvolání a jmenování člena Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport
Usnesení č. 74/2019/1
Rada města rozhodla odvolat pana Mgr. Václava Zemlera z funkce člena Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 74/2019/2
Rada města rozhodla jmenovat paní Ing. Bohdanu Křížovou do funkce člena Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport do konce volebního období 2018 – 2022.

3.04 Podpora zvyšování kvality výuky
Usnesení č. 75/2019
Rada města rozhodla podpořit záměr výstavby a rekonstrukce budov Ústeckého kraje pro zvyšování kvality výuky ve Varnsdorfu.

3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 76/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta města