Usnesení z 1. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 1. zasedání Rady města Varnsdorf, které se konalo dne 15. listopadu 2002 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města


Rada města projednala:

  1. Návrh na užívání závěsného odznaku
  2. Návrh na jmenování konkurzních komisí
  3. Návrh časového plánu k provedení roční řádné inventarizace
  4. Návrh na jmenování ústřední inventarizační komise a likvidační komise

Usnesení č. 102/2002

Rada města stanovila:

  1. V souladu s ustanovením § 108 bodu 2) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, aby závěsný odznak při občanských obřadech užívali členové zastupitelstva města pí Mgr. Zdeňka Vajsová, p. Jiří Sucharda, p. Martin Louka a p. Karel Dubský.

Usnesení č. 103/2002

Rada města schvaluje:

  1. Časový plán k provedení roční řádné inventarizace dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 104/2002

Rada města jmenuje:

1.   V souladu s ustanovením § 2, odst. 8, vyhlášky MŠMT ČR č. 187/1991 Sb. o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činnosti pro konkurzní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění pozdějších předpisů, konkurzní komisi pro obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace:

a)      Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428 v tomto složení:

Předseda:   Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka města Varnsdorf, zástupce obce

Členové:
Jiřina Benešová, pracovnice oddělení všeobecného, odborného a speciálního vzdělávání Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbornice v oblasti státní správy ve školství
Eliška Říhová, ředitelka Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, odbornice v oblasti státní správy ve školství
Milan Hrabal vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf, zástupce zřizovatele
Alena Bodláková, pracovnice odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf, zástupce zřizovatele
Pavlína Nováková, učitelka v Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, zástupce z řad pedagogických pracovníků

Tajemník:   Michaela Kaštánková, pracovnice Městského úřadu Varnsdorf

b)      Jídelna základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín v tomto složení:

Předseda:   Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka města Varnsdorf, zástupce obce

Členové:
Marcela Mühlfeitová, pracovnice oddělení všeobecného, odborného a speciálního vzdělávání Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbornice v oblasti státní správy ve školství – školní stravování
Zdeňka Buřilová, jednatelka s.r.o. Školní jídelna Buřilová, U Nemocnice 5, Rumburk, odbornice v oblasti státní správy ve školství – školní stravování
Milan Hrabal, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf, zástupce zřizovatele
Alena Bodláková, pracovnice odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf, zástupce zřizovatele
Irena Kalkusová, vedoucí kuchařka v Jídelně základní školy Varnsdorf,  náměstí E. Beneše 2926, zástupce z řad pracovníků organizace

Tajemník:   Michaela Kaštánková, pracovnice Městského úřadu Varnsdorf          

c)      Jídelna základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín v tomto složení:

Předseda:   Mgr. Zdeňka Vajsová, místostarostka města Varnsdorf, zástupce obce

Členové:   
Marcela Mühlfeitová, pracovnice oddělení všeobecného, odborného a speciálního vzdělávání Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbornice v oblasti státní správy ve školství – školní stravování
Zdeňka Buřilová, jednatelka s.r.o. Školní jídelna Buřilová, U Nemocnice 5, Rumburk, odbornice v oblasti státní správy ve školství – školní stravování
Milan Hrabal, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf, zástupce zřizovatele
Alena Bodláková, pracovnice odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf, zástupce zřizovatele
Anežka Rybářová, vedoucí kuchařka v Jídelně základní školy Varnsdorf,  Edisonova 2821, zástupce z řad pracovníků organizace

Tajemník:   Michaela Kaštánková, pracovnice Městského úřadu Varnsdorf

2.   Ústřední inventarizační komisi v tomto složení:

Předseda:   Marie Pelikánová, vedoucí FO MěÚ

Členové:   
Blanka Kazdová, hlavní účetní FO MěÚ
Marie Šeráková, zástupkyně vedoucího OSMI MěÚ
Martina Milerová, pracovnice OSMI MěÚ
Miroslava Vavřínová, pracovnice OSMI MěÚ
Marie Buriková, pracovnice FO MěÚ

3.      Likvidační komisi v tomto složení:

Předseda:   Jana Černá, pracovnice OSMI MěÚ

Členové:   
Petr Véle, pracovník OSMI MěÚ
Šárka Borovičková, pracovnice OSMI MěÚ

Ing. Josef Poláček

Mgr. Zdeňka Vajsová

starosta města

místostarostka