Usnesení z 1. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 02.11.2022 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2023
1.02 Smlouva o dílo k projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají/Eine welt in der sich Nachbarn helfen“
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Stanovení prodejních cen palivového dřeva na odvozním místě a při samotěžbě 
3.02 Příloha k ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s.
3.03 Kapacita odpadových nádob přistavovaných k jednotlivým nemovitostem
3.04 Pověření k zastupování města na jednáních honebního společenstva
3.05 Organizace provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2023
3.06 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.07 Ústavní stížnost proti rozsudku NSS
3.08 Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
3.09 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v období vánočních prázdnin.
3.10 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím 
3.11 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města, stanovení místa konání svatebních obřadu a stanovení doby konání svatebních obřadů
3.12 Návrh organizačního řádu komisí RM
3.13 Souhlas s podáním dotačního titulu Nadace ČEZ – Obnova materiálu Hřensko 2022
3.14 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2023
Usnesení č. 431/2022
Rada města rozhodla schválit harmonogram přípravy a schválení rozpočtu a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.02 Smlouva o dílo k projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají/Eine welt in der sich Nachbarn helfen“
Usnesení č. 432/2022
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a Mgr. Lucií Novákovou, Rudolfovská 36, 460 14 Liberec, IČ 65626397 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4013429/DC_Varnsdorf, p. p. č. 5981/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 433/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5981/6 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4014330/DC_Varnsdorf, p. p. č. 6582 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 434/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 6582 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě
Usnesení č. 435/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 7/2022 a to tak, že se z důvodu rozdělení pozemku p. č. 913 v k. ú. Studánka u Rumburku mění číslování na p. p. č. 913/1 v k. ú. Studánka u Rumburku a ponižuje se výměra propachtovaných pozemků o  746 m2, tím se mění roční nájemné. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.


Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor č. p. 1954, ul. Legií (lékárna) ve Varnsdorfu
Usnesení č. 436/2022
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v I.NP, o výměře 202 m2, v č. p. 1954, ul. Legií, p. p. č. 135, v k. ú. Varnsdorf, s panem J. Š., ul. Petra Bezruče 3188, 407 47 Varnsdorf, za cenu 500 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 437/2022
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8UO 7943 před panelovým domem č. p. 2953, ul. Pražská ve Varnsdorfu pro pana J. S. držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 438/2022
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 7U7 3014 před panelovým domem č. p. 3014, ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu pro pana P. D. držitele průkazu ZTP.


Uzavření smlouvy o dílo na průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů s firmou T-MAPY spol. s r. o. 
Usnesení č. 439/2022
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 92/2022 na průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů na období roku 2022 za správní území ORP Varnsdorf s firmou T-MAPY spol. s r. o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ 47451084, uzavřenou podle § 28 stavebního zákona a § 1 až 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. za cenu 45.000 Kč bez DPH.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení v oblasti ulic Husova, Smetanova, Žitná, Polní, Prašná a Kostelní“
Usnesení č. 440/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v oblasti ulic Husova, Smetanova, Žitná, Polní, Prašná a Kostelní“ se společností Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., Sv. Čecha 1277, 40747 Varnsdorf, IČ 25017098, kterým se mění termín dokončení díla do 31.05.2023.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce střechy na hlavním objektu ZŠ Východní 1602, Varnsdorf, na p. č. 1423 v k. ú. Varnsdorf“ 
Usnesení č. 441/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce střechy na hlavním objektu ZŠ Východní 1602, Varnsdorf, na p. č. 1423 v k. ú. Varnsdorf“ uzavřené dne 11.05.2022 mezi Městem Varnsdorf a společností WAKOS, s.r.o., Vrchlického 1023/10, 408 01 Rumburk, IČ 62241834, kterým se prodlužuje termín dokončení a předání díla ze 160 dnů na 390 dnů od předání staveniště, tj. o 230 dnů (termín dokončení do 10.06.2023).


3. Různé

3.01 Stanovení prodejních cen palivového dřeva na odvozním místě a při samotěžbě
Usnesení č. 442/2022/1
Rada města rozhodla schválit ceník palivového dřeva z pozemků města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 442/2022/2
Rada města rozhodla pověřit Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí uzavíráním smluv o samovýrobě dříví z pozemků města Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.02 Příloha k ceníku služeb ke Smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s.
Usnesení č. 443/2022
Rada města rozhodla uzavřít Přílohu č. 3 k Ceníku služeb platnému od 01.01.2022 s firmou EKO servis a.s., IČ 25042149.


3.03 Kapacita odpadových nádob přistavovaných k jednotlivým nemovitostem
Usnesení č. 444/2022
Rada města rozhodla stanovit objem nádob na směsný komunální odpad přistavovaných k jednotlivým nemovitostem podle počtu fyzických osob, které mají v daném čísle popisném trvalý pobyt, a to na 25 litrů na osobu s trvalým pobytem a týden. U osob zapojených do systému intenzivního třídění nebo tam, kde jsou přiděleny hnědé nádoby na bioodpad pak 20 litrů na osobu s trvalým pobytem a týden. Tato kapacita může být navýšena, jsou-li proto závažné důvody (například velké množství popela v topné sezóně, používání jednorázových zdravotních pomůcek a podobně.) 

  
3.04 Pověření k zastupování města na jednáních honebního společenstva
Usnesení č. 445/2022
Rada města deleguje jako zástupce obce na jednání valné hromady honebního společenstva Hraničář Varnsdorf v letech 2022 – 2026 pana Ing. Přemysla Brzáka.


3.05 Organizace provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2023
Usnesení č. 446/2022
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2023 dle předloženého návrhu.


3.06 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 447/2022
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu D. K. ve výši 20.000 Kč.


3.07 Ústavní stížnost proti rozsudku NSS
Usnesení č. 448/2022
Rada města rozhodla podat ústavní stížnosti proti Rozsudku Nejvyššího správního soudu, č. j. 8 As 231/2021-42 ze dne 30.08.2022, Rozsudku Krajského soudu v Brně, č. j. 31 Af 21/2019-86 ze dne 26.05.2021, Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j. ÚOHS-R0118/2018/HS-04267/310/BMa ze dne 12.02.2019, Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j. ÚOHS-S0014/2017/VS-17841/2018/830/JVj ze dne 15.06.2018.


3.08 Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
Usnesení č. 449/2022
Rada města rozhodla povolit používání soukromého osobního automobilu na služební cesty s platností od 03.11.2022 starostovi Janu Šimkovi a místostarostovi Jiřímu Suchardovi dle předložených podmínek. 


3.09 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v období vánočních prázdnin
Usnesení č. 450/2022
Rada města rozhodla souhlasit s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v období vánočních prázdnin dle předloženého návrhu. 


3.10 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím 
Usnesení č. 451/2022
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.11 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města, stanovení místa konání svatebních obřadů a stanovení doby konání svatebních obřadů
Usnesení č. 452/2022/1
Rada města rozhodla pověřit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k provádění občanských obřadů člena Zastupitelstva města Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2022 – 2026:                                                     
Pavla Beránka, Mariana Čapka, Danu Fábryovou, Václava Hrabáka, MUDr. Václava Járu, Tomáše Klimeše, Mgr. Pavla Kolára, Ing. Jaroslavu Křivohlavou, Mgr. Bc. Ladislavu Křížovou, Lenku Lankovou, Ing. Václava Moravce, PhDr. Martina Musílka, Renátu Nedvědovou, Ing. Moniku Pifkovou, ThMgr. Rolanda Sollocha, Jiřího Suchardu, Jana Šimka, Mgr. Jana Šišuláka, Josefa Šustu, Martina Švarce a Mgr. Jana Tognera.

a dále

Usnesení č. 452/2022/2
Rada města rozhodla pověřit v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užíval závěsný odznak člen Zastupitelstva města Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2022 – 2026:  
Pavel Beránek, Marian Čapek, Dana Fábryová, Václav Hrabák, MUDr. Václav Jára, Tomáš Klimeš, Mgr. Pavel Kolár, Ing. Jaroslava Křivohlavá, Mgr. Bc. Ladislava Křížová, Lenka Lanková, Ing. Václav Moravec, PhDr. Martin Musílek, Renáta Nedvědová, Ing. Monika Pifková, ThMgr. Roland Solloch, Jiří Sucharda, Jan Šimek, Mgr. Jan Šišulák, Josef Šusta, Martin Švarc a Mgr. Jan Togner.

a dále

Usnesení č. 452/2022/3
Rada města rozhodla stanovit místo konání svatebních obřadů:
Obřadní síň v budově Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 452/2022/4
Rada města rozhodla stanovit dobu konání svatebních obřadů:
Sobota od 10.00 hodin do 14.00 hodin.


3.12 Návrh organizačního řádu komisí RM
Usnesení č. 453/2022
Rada města rozhodla vydat organizační řád komisí rady města dle předloženého návrhu.  


3.13 Souhlas s podáním dotačního titulu Nadace ČEZ – Obnova materiálu Hřensko 2022
Usnesení č. 454/2022
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti Nadace ČEZ z fondu Obnova materiálu Hřensko 2022 a přijetím nadačního příspěvku ULK PR22/54978 ve výši 98.070 Kč do rozpočtu kapitoly 435.


3.14 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 455/2022
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jan Šimek                                             Jiří Sucharda    
starosta města                                      místostarosta města