Usnesení ze 79. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 08.02.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Prodloužení smlouvy o výpůjčce movitých věcí
3.02 Pověření MUDr. Václava Járy k jednání o zachování ordinace praktického lékaře
3.03 Městské slavnosti Varnsdorf 2018
3.04 Informace z komisí města
3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.06 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

 

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018
Usnesení č. 60/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 61/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3  v domě  č. p. 2741/33, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  manželům paní I. K. a panu V. G. na dobu určitou do 31.12.2018. Náhradník paní  K. N. a pan P. L. na dobu určitou do 31.12.2018.
 

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 62/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu S. B. a paní K. B. na dobu určitou do 28.02.2019.


Žádost o přechod nájmu bytu
Usnesení č. 63/2018
Rada města rozhodla souhlasit s přechodem nájmu bytu 1+1 v domě č. p. 3014, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu z paní V. F. na paní A. F. na dobu určitou do 28.02.2019.


Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty 
Usnesení č. 64/2018/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/55, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní V. B. do 31.03.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 64/2018/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu  paní Mgr. M. K. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní L. V. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/20, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. G. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/42, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu M. Š. a paní V. H. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/31, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu   J. L. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Z. T. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. U. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/37, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. Ch. a panu J. R. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/45, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům E. a  P. G. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 64/2018/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/15, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní L. H. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/35, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu  J. K. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/57, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní V. Č. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. B. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. N. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. R. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. K. do 31.03.2019.

a dále

Usnesení č. 64/2018/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 2+KK v domě č. p. 3321/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. M. do 31.03.2019.


Žádost o souhlas s podnájmem bytu 1+KK v družstevním domě města Varnsdorf č. p. 3307/23, ul. Kostelní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 65/2018
Rada města rozhodla souhlasit s podnájmem bytu 1+KK v družstevním domě města Varnsdorf č. p. 3300/23, ul. Kostelní ve Varnsdorfu pana M. H. pro paní N. D. od 08.02.2018  do 30.06.2018.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem p. p. č. 1118 a p. p. č. 788/7 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 66/2018
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 1118 o výměře 906 m2 a p. p. č. 788/7 o výměře 157 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní V. H. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016309/VB03, DC Varnsdorf, p. p. č. 7531/12
Usnesení č. 67/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 7531/12, nové kNN na části p. p. č. 7530 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4013311/VB/001, DC Varnsdorf, Karlínská, p. p. č. 504/7
Usnesení č. 68/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni - služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 504/7, nové kNN na části p. p. č. 520/1, p. p. č. 521/1, p. p. č. 3296, p. p. č. 3297, p. p. č. 3299/2, p. p. č. 3299/14, p. p. č. 3300, p. p. č. 3312/1 a p. p. č. 3341 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 9.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 69/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace na části p. p. č. 5336 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4008017/001, DC Varnsdorf, p. p. č. 3648/4
Usnesení č. 70/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni - služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 3648/4, nové kNN na části p. p. č. 3341 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 71/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 3341 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky nemovitosti (oprávnění) p. p. č. 3648/4 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci: „Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu
Usnesení č. 72/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy 281/2017/2, na akci: „Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu“, z důvodu provedených víceprací v hodnotě 168.251,86 Kč bez DPH (203.584,75 Kč s DPH).


3. Různé

3.01 Prodloužení smlouvy o výpůjčce movitých věcí
Usnesení č. 73/2018
Rada města rozhodla prodloužit smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky pořízené v rámci projektu EMIX3 č.100023262 uzavřenou dne 14.11.2011 mezi městem Varnsdorf a Základní školou Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70698180 do 31.12.2018.


3.02 Pověření MUDr. Václava Járy k jednání o zachování ordinace praktického lékaře
Usnesení č. 74/2018
Rada města rozhodla pověřit MUDr. Václava Járu, ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace, jednáním ve věci zachování ordinace praktického lékaře.


3.03 Městské slavnosti Varnsdorf 2018
Usnesení č. 75/2018
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o zajištění Slavností Města Varnsdorf s Městským divadlem Varnsdorf, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.


3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 76/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.06 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 77/2018
Rada města rozhodla schválit program na XXXII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 22.02.2018 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

 

Ing. Stanislav Horáček                             Josef Hambálek 
starosta města                                        místostarosta města