Usnesení ze 79. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 24.04.2014 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Volba člena DR společnosti REGIA a.s.
2.02 Pilotní projekt separace biologicky rozložitelného odpadu
2.03 Žádost o schválení veřejné hudební produkce
2.04 Žádost o povolení použití znaku města
2.05 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 133/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. B. na dobu určitou do 30.04.2015. 1. náhradník R. S. do 30.04.2015. 2. náhradník pan L. K. a paní A. L. do 30.04.2015.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o souhlas k dočasnému užívání pozemku
Usnesení č. 134/2014/1
Rada města rozhodla souhlasit s bezúplatným dočasným užíváním části pozemků p. p. č. 735/1, p. p. č. 736, p. p. č. 694/1, p. p. č. 676/1, p. p. č. 736, p. p. č. 462, p. p. č. 1136/1 pro akce Opravy povodňových škod 06/2013 vše v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 134/2014/2
Rada města rozhodla souhlasit s bezúplatným dočasným užíváním pozemků p. p. č. 569, p. p. č. 570, p. p. č. 571, p. p. č. 573, p. p. č. 574 vše v k. ú. Varnsdorf, pro zřízení staveniště pro akce Opravy povodňových škod 06/2013 dle předloženého návrhu.


Žádost o pacht p. p. č. 913, p. p. č. 909/1, p. p. č. 910/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 135/2014
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 913 o výměře 4303 m2, p. p. č. 909/1 o výměře 5638 m2, p. p. č. 910/1 o výměře 1049 m2 vše v k. ú. Studánka u Rumburku za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 136/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na nemovitosti p. p. č. 19, p. p. č. 8174/3, p. p. č. 3005, p. p. č. 3000/2, p. p. č. 3002/1, p. p. č. 3000/1, p. p. č. 72, p. p. č. 8168, p. p. č. 2515/1, p. p. č. 2591/1, p. p. č. 2589, p. p. č. 2566, p. p. č. 2608, p. p. č. 2532/3 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 1 kalendářního měsíce od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o souhlas se vstupem na pozemky
Usnesení č. 137/2014
Rada města rozhodla souhlasit s bezúplatným dočasným užíváním částí p. p. č. 4548/1, p. p. č. 5436/6, p. p. č. 5436/5, p. p. č. 5436/4, p. p. č. 5436/3, p. p. č. 5436/1, p. p. č. 5435/1, p. p. č. 4549/2, p. p. č. 4552/1, p. p. č. 4554/1, p. p. č. 4572 vše k. ú. Varnsdorf dle podmínek v předloženém návrhu.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 138/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizačního řádu a umístění odlehčovací komory na nemovitosti p. p. č. 671, p. p. č. 780, p. p. č. 1110, p. p. č. 448, p. p. č. 8169/1 a p. p. č. 1136/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 1 kalendářního měsíce od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 139/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizačního řádu na nemovitosti p. p. č. 8174/3, p. p. č. 19, p. p. č. 3020 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 1 kalendářního měsíce od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 140/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 2336 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 141/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu – Mostecká +2 také na dotčených p. p. č. 6572/2 a 6575/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 142/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 1928/6v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o ukončení pronájmu části p.p.č.6468 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 143/2014
Rada města rozhodla ukončit pronájem panu M. K. na část p. p. č. 6468 v k. ú. Varnsdorf.


Pronájem nebytových prostor v č.p. 1954 - lékárna
Usnesení č. 144/2014
Rada města rozhodla pronajmout PharmDr. J. Š. nebytové prostory o celkové výměře 202 m2 v č. p. 1954,       ul. Legií Varnsdorf na 5 let za cenu 500 Kč/m2/rok + energie dle skutečných potřeb.


Nerovnosti povrchu atletické dráhy
Usnesení č. 145/2014
Rada města rozhodla pověřit právničku města JUDr. E. R. právním řešením reklamace zvlnění atletické dráhy.


Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP, LX. výzva
Usnesení č. 146/2014
Rada města rozhodla schválit podání žádosti o dotaci na projekt Snížení energetické náročnosti Poliklinika Varnsdorf do LX. výzvy OPŽP, prioritní osa 3- Udržitelné využívání zdrojů energie.


2. Různé

2.01 Volba člena DR společnosti REGIA a.s.
Usnesení č. 147/2014
Rada města rozhodla jako jediný akcionář Regia a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 při výkonu působnosti valné hromady, zvolit nového člena dozorčí rady Regia a.s. pana Ing. L. S.


2.02 Pilotní projekt separace biologicky rozložitelného odpadu
Usnesení č. 148/2014
Rada města rozhodla souhlasit s pilotním projektem separace biologicky rozložitelných odpadů a rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 k příloze č. 1 – Ceníku na rok 2014 s firmou EKO servis Varnsdorf a.s.


2.03 Žádost o schválení veřejné hudební produkce
Usnesení č. 149/2014
Rada města rozhodla schválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rampušačka – městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.


2.04 Žádost o povolení použití znaku města
Usnesení č. 150/2014
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf pro potřeby Projektu, a to v tabulce POMOS/úvod/OT 1.2 20140131 ORP Varnsdorf.


2.05 Doplnění programu na zasedání ZM

Usnesení č. 151/2014
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Návrh na ukončení provozu ubytovacích a sociálních služeb v objektu CSS, Lounská 2335, Varnsdorf k 01.06.2014


3. Diskuse
Usnesení č. 152/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města svoláním pracovního semináře s tématikou další spolupráce s firmou EKO servis Varnsdorf a.s.


4. ZávěrMARTIN LOUKA                                                                         KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                                        místostarosta města